กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรในปี 2557 เท่านั้น)

ชื่อผู้ใช้งาน  
รหัสผ่าน  

สรุปรายงานภาพรวมข้อ [1] [2] [3] [4] [5] [6]

รายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่บันทึกข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ 2557