รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านท่าดินแดง ปกติ          
บ้านห้วยข่อย ปกติ          
บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น ยุบโรงเรียนแล้ว          
บ้านท่าผู ปกติ          
บ้านห้วยหินลับ ปกติ          
บ้านบึง เรียนร่วม บ้านฝายนาแซง  บ้านฝายนาแซง  67020066  บ้านฝายนาแซง  67020066 
บ้านหนองบัว ปกติ          
บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) ปกติ
บ้านสักหลง ปกติ          
10  บ้านหนองสว่าง ปกติ          
11  บ้านห้วยกอก ปกติ          
12  บ้านภูผักไซ่ ปกติ          
13  บ้านฝายนาแซง ปกติ          
14  บ้านท่าอิบุญ ปกติ          
15  วัดศรีจันดาธรรม ปกติ          
16  บ้านหินโง่น ปกติ          
17  บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 ปกติ          
18  บ้านป่าแดง(เขาค้อ) ปกติ          
19  บ้านร่องดู่ เรียนร่วม บ้านคลองสีฟัน  บ้านร่องดู่  67020075     
20  บ้านน้ำคำ ปกติ          
21  บ้านบุ่ง ปกติ          
22  บ้านป่าแกเครือ ปกติ          
23  บ้านน้ำขอบ เรียนร่วม บ้านหินฮาว  บ้านหินฮาว  67020141 
24  บ้านท่ากกแก เรียนร่วม อนุบาลหล่มสัก  อนุบาลหล่มสัก  67020006 
25  บ้านหินฮาว ปกติ          
26  บ้านวังก้นหวด ปกติ          
27  บ้านกกกะบก ปกติ          
28  บ้านใหม่วิทยา เรียนร่วม อนุบาลหล่มสัก  บ้านใหม่วิทยา  67020009     
29  บ้านกกโอ ปกติ          
30  บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน ปกติ          
31  บ้านดงทิพย์ ปกติ          
32  บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า ปกติ          
33  บ้านหนองคัน ปกติ          
34  บ้านอุ่มกะทาด ปกติ          
35  บ้านดอนสว่าง ปกติ          
36  บ้านหนองอ้อ เรียนร่วม บ้านน้ำคำ(บางระจัน 15)  บ้านน้ำคำ(บางระจัน 15)  67020058 
37  วัดหนองปลาซิว ปกติ          
38  บ้านห้วยขอนหาด ปกติ          
39  บ้านหนองปลา ปกติ          
40  บ้านคลองสีฟัน ปกติ          
41  บ้านปากห้วยด่าน เรียนร่วม บ้านหนองคัน  บ้านหนองคัน  67020050     
42  บ้านโสกเดื่อ ปกติ  
43  บ้านนาเกาะ ปกติ          
44  บ้านหัวนาเลา ปกติ          
45  บ้านโสก ปกติ          
46  บ้านห้วยกะโปะ ปกติ          
47  บ้านห้วยผักกูด ปกติ          
48  บ้านซำม่วง ปกติ          
49  บ้านซำภู ปกติ          
50  บ้านน้ำอ้อย ปกติ          
51  บ้านฟองใต้ ปกติ          
52  บ้านหัวนา ปกติ          
53  บ้านนาแซง ปกติ          
54  วัดศรีทอง ปกติ          
55  บ้านหนองยาว ปกติ          
56  บ้านส้มเลา ปกติ          
57  ไทยรัฐวิทยา 25 ปกติ          
58  บ้านอีเลิศ เรียนร่วม บ้านสงเปลือย  บ้านสงเปลือย  67020124     
59  บ้านปากดุก ปกติ          
60  บ้านโนนทอง ปกติ          
61  บ้านนาซำ ปกติ          
62  พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ ปกติ          
63  บ้านหนองใหญ่ เรียนร่วม บ้านน้ำสร้าง  บ้านน้ำสร้าง  67020106     
64  บ้านน้ำสร้าง ปกติ บ้านหนองใหญ่  บ้านน้ำสร้าง  67020106     
65  บ้านไร่นางาม ปกติ          
66  บ้านหนองบัวแก้ว เรียนร่วม บ้านหินกลิ้ง  บ้านหินกลิ้ง  67020138     
67  บ้านหินกลิ้ง ปกติ          
68  บ้านโป่งช้าง เรียนร่วม บ้านวังร่อง  บ้านวังร่อง  67020087     
69  บ้านแก่งยาว เรียนร่วม บ้านวังร่อง  บ้านวังร่อง  67020088     
70  บ้านร่องกะถิน ปกติ          
71  บ้านน้ำเฮี้ย เรียนร่วม บ้านฝายนาแซง  บ้านฝายนาแซง  67020066     
72  ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ เรียนร่วม อนุบาลหล่มเก่า  อนุบาลหล่มเก่า  67020135     
73  บ้านหวาย เรียนร่วม พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์  พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์  67020043  พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์  67020043 
74  บ้านฝายวังบอน เรียนร่วม บ้านน้ำชุน  บ้านน้ำชุน       
75  บ้านวังขอน ปกติ          
76  บ้านปากห้วยขอนแก่น ปกติ          
77  บ้านหัวนาเลาสาขาบ้านไร่นาเจริญ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหัวนาเลา  67020035 
78  บ้านหนองเล ปกติ          
79  บ้านท่าข้าม เรียนร่วม บ้านวังบาล  บ้านท่าข้าม  67020121     
80  พ่อขุนผาเมืองรำลึก ปกติ          
81  บ้านห้วยไร่ ปกติ          
82  บ้านวังเวินพัฒนา เรียนร่วม บ้านศิลา  บ้านศิลา  67020123     
83  บ้านหนองเขียว เรียนร่วม บ้านโป่งสามขา  บ้านโป่งสามขา  67020126     
84  บ้านโป่งสามขา ปกติ          
85  บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่ ยุบโรงเรียนแล้ว          
86  บ้านภูปูน ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านวังบาล      บ้านวังบาล  380363 
87  บ้านเหมืองแบ่ง เรียนร่วม บ้านวังบาล  บ้านเหมืองแบ่ง  380363     
88  บ้านขี้นาค ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านวังบาล      บ้านวังบาล  380358 
89  บ้านจางวาง เรียนร่วม บ้านลานบ่า         
90  บ้านวังเวิน ปกติ          
91  บ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านฝายนาแซง      บ้านฝายนาแซง  6020066 
92  บ้านวังขอนดู่ เรียนร่วม บ้านท่าช้าง  บ้านท่าช้าง  67020091     
93  บ้านบุ่งยาง ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด)  67020006 
94  บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ ปกติ          
95  บ้านพร้าว เรียนร่วม บ้านโจะโหว  บ้านพร้าว  380368     
96  บ้านวังโป่ง ปกติ          
97  วัดทุ่งธงไชย ปกติ          
98  บ้านดงคล้อ ปกติ          
99  บ้านลานบ่า ปกติ          
100  บ้านนครเดิด เรียนร่วม โรงเรียนบ้านลานบ่า  โรงเรียนบ้านลานบ่า  67020070     
101  บ้านน้ำครั่ง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านวังบาล  380358 
102  บ้านน้ำอ้อม เรียนร่วม บ้านน้ำชุน  บ้านน้ำชุน  67020021     
103  บ้านท่าโก ปกติ          
104  บ้านร่องบง เรียนร่วม ชุมชนบ้านติ้ว  บ้านร่องบง  67020045  ชุมชนบ้านติ้ว  67020034 
105  บ้านหนองไผ่ เรียนร่วม ชุมชนบ้านติ้ว  บ้านหนองไผ่  67020046  ชุมชนบ้านติ้ว  67020034 
106  บ้านหนองขาม เรียนร่วม ชุมชนบ้านติ้ว  บ้านหนองขาม  67020037  ชุมชนบ้านติ้ว  67020034 
107  บ้านปากออก ปกติ          
108  บ้านห้วยสวิงน้อย เรียนร่วม บ้านห้วยสวิง  บ้านห้วยสวิง  67020001     
109  บ้านห้วยคนทา ปกติ 67020052