รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านถ้ำมงคลชัย ปกติ          
บ้านซับตะแบก ปกติ          
บ้านหัวโตก          
บ้านคลองกรวด ปกติ          
บ้านวังอ่าง ปกติ          
บ้านซับชมภู          
บ้านคลองยาง          
บ้านปู่จ้าว          
บ้านพนมเพชร          
10  บ้านไทรงาม โอนไปสังกัดอื่น  
11  บ้านราษฎร์เจริญ          
12  บ้านสระเกษ          
13  บ้านคลองกะโบน ปกติ          
14  บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง ปกติ          
15  บ้านนาน้ำโครม ปกติ          
16  บ้านวังปลา ปกติ          
17  บ้านเนินมะค่า ปกติ          
18  บ้านดาดอุดม ปกติ          
19  บ้านซับสำราญเหนือ ปกติ          
20  บ้านซับสำราญใต้ เรียนร่วม บ้านพญาวัง  บ้านพญาวัง  67030205     
21  บ้านด่านเจริญชัย ปกติ          
22  บ้านตะกรุดหิน ปกติ          
23  บ้านโคกสง่า ปกติ          
24  บ้านห้วยทราย ปกติ          
25  บ้านสระหมื่นเชียง ปกติ   บ้านสระหมื่นเชียง  67030172     
26  บ้านไร่ขอนยางขวาง ปกติ          
27  บ้านซับเดื่อ ปกติ          
28  รัฐประชานุสรณ์ ปกติ          
29  บ้านเนินสมบูรณ์ ปกติ          
30  บ้านบัววัฒนา ปกติ          
31  บ้านหินดาดน้อย เรียนร่วม บ้านซับไม้แดง  บ้านหินดาดน้อย  67030198     
32  บ้านหินดาดใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านซับไม้แดง  67030191 
33  บ้านซับสมพงษ์ เรียนร่วม บ้านซับไม้แดง  บ้านซับสมพงษ์  67030194     
34  บ้านหนองกระทุ่ม ปกติ          
35  บ้านไทรทอง ปกติ          
36  บ้านท่าสวาย ปกติ          
37  บ้านลำตาเณร ปกติ          
38  บ้านรังย้อย ปกติ          
39  บ้านศรีเทพน้อย ปกติ บ้านศรีเทพน้อย 
40  บ้านป่าคาย ปกติ          
41  บ้านเนินพัฒนา ปกติ          
42  บ้านวังเหว ปกติ          
43  บ้านแสงมณีวิทยา ปกติ          
44  บ้านร่องหอยพัฒนา ปกติ          
45  บ้านซับวารินทร์ ปกติ          
46  บ้านภูน้ำหยด ปกติ          
47  บ้านม่วงชุม ปกติ          
48  บ้านนาสวรรค์ ปกติ          
49  บ้านพระที่นั่ง ปกติ          
50  บ้านซับบอน ปกติ          
51  บ้านพรหมประชาสรรค์ ปกติ          
52  บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ ปกติ          
53  บ้านยางสาว ปกติ          
54  บ้านตะกุดงาม ปกติ          
55  บ้านน้ำอ้อม ปกติ          
56  บ้านน้ำเดือด ปกติ          
57  บ้านสระกรวด ปกติ          
58  วัลลภานุสรณ์ ปกติ          
59  บ้านวังขาม ปกติ  
60  บ้านวังลึก ปกติ          
61  บ้านเฉลียงทอง ปกติ          
62  บ้านสันติธรรม ปกติ          
63  บ้านน้ำเขียว ปกติ          
64  บ้านท่าเยี่ยม ปกติ          
65  บ้านนาวังแหน ปกติ          
66  บ้านคลองบง ปกติ          
67  บ้านโคกกรวด ปกติ          
68  บ้านเนินสวรรค์ ปกติ          
69  บ้านซับกระถินทอง ปกติ          
70  บ้านซับกระโซ่ ปกติ          
71  บ้านซับน้อยพัฒนา ปกติ          
72  บ้านไทรทอง ปกติ          
73  บ้านคลองตะคร้อ ปกติ          
74  บ้านเขายางโปร่ง ปกติ          
75  บ้านโพทะเลประชาสรรค์ ปกติ   67030017  67030017     
76  บ้านสระแก้ว ปกติ          
77  บ้านหนองจอกวังกำแพง ปกติ          
78  บ้านจัดสรร ปกติ          
79  บ้านซับตะเคียนทอง ปกติ          
80  บ้านหนองคล้า ปกติ   บ้านหนองคล้า  67030046 
81  บ้านใหม่สาริกา ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านสระกรวด  67030110 
82  บ้านพรหมยาม ปกติ          
83  บ้านกันจุ ปกติ          
84  บ้านมาบสมอสามัคคี ปกติ          
85  บ้านปางยาง ปกติ          
86  บ้านวังน้อย ปกติ          
87  บ้านซับอีลุม ปกติ          
88  บ้านลำพาด ปกติ          
89  บ้านทรัพย์เกษตร ปกติ บ้านทรัพย์เษตร  67030201 
90  บ้านฟุบสะแก ปกติ   67030015  67030015 
91  บ้านซับหินเพลิง ปกติ          
92  บ้านโคกสะอาด ปกติ          
93  บ้านไร่ตาพุฒ ปกติ          
94  บ้านซับน้อย ปกติ          
95  บ้านนาสนุ่น ปกติ          
96  บ้านซับสามัคคี ปกติ   บ้านซับสามัคคี  ุึ670302     
97  บ้านบุมะกรูด ปกติ          
98  บ้านห้วยตลาด ปกติ     ุึ     
99  บ้านท่าโรง ปกติ          
100  บ้านบึงตะแบก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านราหุล  67030202 
101  บ้านหนองสะแกสี่ ปกติ          
102  บ้านแควป่าสัก ปกติ          
103  บ้านโคกหิน ปกติ   67030111       
104  บ้านซับสวัสดิ์ ปกติ     67030004     
105  บ้านเขาคลัง ปกติ          
106  บ้านหนองหมู ปกติ   67030099       
107  บ้านด่านไทรสามัคคี ปกติ   67030098       
108  บ้านวังไลย์ ปกติ          
109  วัดเขาเจริญธรรม ปกติ          
110  บ้านร้อยไร่ ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลบึงสามพัน  67030196 
111  บ้านสามัคคีพัฒนา ปกติ          
112  บ้านโคกตะขบ ปกติ          
113  บ้านซับเจริญ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านศรีมงคล  ุึ670302 
114  บ้านเขาถ้ำพระ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านห้วยโปร่งไผ่ขวาง  ุ6703009 
115  บ้านท่าไม้ทอง ปกติ