รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.แพร่ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม บ้านวังหงส์ฯ  บ้านวังหงส์ฯ  54010046     
บ้านในเวียง ปกติ          
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) ปกติ          
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)          
บ้านห้วยอ้อย          
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)          
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)          
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ปกติ          
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) ปกติ          
10  บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคาระห์) ปกติ          
11  วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ปกติ          
12  บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
13  วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) เรียนร่วม โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์  วัดทุ่งล้อม  54010054     
14  บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) เรียนร่วม วัดทุ่งล้อมฯ  วัดทุ่งล้อมฯ  54010054  วัดทุ่งล้อมฯ  54010054 
15  บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) ปกติ          
16  บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม บ้านนาจักร  บ้านนาจักร  54010018     
17  บ้านเหล่า(พงษ์เกีรยติประชาสรรค์) ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านนาจักร  54010018 
18  บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ปกติ          
19  บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม บ้านอ้อยวิทยาคาร  บ้านอ้อยวิทยาคาร  54010069     
20  บ้านป่ากล้วย เรียนร่วม บ้านอ้อยวิทยาคาร  บ้านอ้อยวิทยาคาร  54010069     
21  บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) เรียนร่วม บ้านอ้อยวิทยาคาร  บ้านอ้อยวิทยาคาร  54010069     
22  วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) ปกติ          
23  บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) ปกติ          
24  บ้านวังหลวง ปกติ          
25  บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ปกติ          
26  บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) ปกติ          
27  บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
28  บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) ปกติ          
29  บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) ปกติ          
30  บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ   บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)  54010090     
31  บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) ปกติ          
32  บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) เรียนร่วม บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1  บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1  54010047     
33  บ้านแม่แคม เรียนร่วม บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1  บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1  54010047     
34  บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) เรียนร่วม บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1  บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1  54010047     
35  ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) ปกติ          
36  บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ปกติ          
37  วัดต้นไคร้ ปกติ          
38  วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) ปกติ          
39  บ้านสันป่าสัก เรียนร่วม บ้านวังช้าง  บ้านวังช้าง  54010036     
40  บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) ปกติ          
41  บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล) ปกติ          
42  บ้านปากห้วย เรียนร่วม บ้านเวียงตั้งฯ  บ้านเวียงตั้งฯ  54010044     
43  บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)          
44  บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) เรียนร่วม แม่ยางตาล         
45  บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) เรียนร่วม วัดต้นไคร้  วัดต้นไคร้       
46  บ้านร่องฟอง ปกติ          
47  บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
48  บ้านกาซ้อง เรียนร่วม ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ  บ้านกาซ้อง  54010057     
49  บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) เรียนร่วม บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)  บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)  54010095     
50  บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) เรียนร่วม บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)  บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)  54010095     
51  วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ปกติ          
52  บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) เรียนร่วม บ้านสุพรรณ(ุคุรุราษฎร์วิทยา)  บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)  54010030     
53  บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
54  บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) ปกติ          
55  บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ปกติ          
56  บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
57  บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) เรียนร่วม บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)  บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)  54010074     
58  บ้านแม่กระทิง เรียนร่วม บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)  บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)  54010074     
59  วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ปกติ          
60  บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ปกติ          
61  บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) ปกติ          
62  บ้านนาคูหา ปกติ          
63  บ้านโป่งศรี ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)  54010022 
64  บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ปกติ          
65  บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ปกติ          
66  บ้านวังปึ้ง ปกติ          
67  บ้านแม่พร้าว ปกติ          
68  บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) เรียนร่วม บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)  บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)  54010064     
69  บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) ปกติ          
70  บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) เรียนร่วม บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)  บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)  54010064     
71  บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
72  ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ปกติ          
73  บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) ปกติ          
74  บ้านใหม่จัดสรร เรียนร่วม ชุมชนบ้านร้องเข็ม  ชุมชนบ้านร้องเข็ม  54010097     
75  บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) เรียนร่วม ชุมชนบ้านร้องเข็ม  ชุมชนบ้านร้องเข็ม  54010097     
76  บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) ปกติ          
77  บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) เรียนร่วม บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)  บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)  5410129     
78  บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) เรียนร่วม บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)  บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)  5410129     
79  บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม บ้านแดนชุมพล  บ้านแดนชุมพล  54010105  บ้านแดนชุมพล  54010105 
80  บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) ปกติ          
81  บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) เรียนร่วม บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)  บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)  54010042     
82  วัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)  54010042 
83  วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) ปกติ          
84  บ้านดอนดี(ประชานุกูล) เรียนร่วม วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)  บ้านดอนดี(ประชานุกูล)  54010002 
85  บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) เรียนร่วม วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)  วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)  54010003 
86  ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) เรียนร่วม บ้านผารางวังหม้อ  บ้านผารางวังหม้อ  54010061     
87  บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) ปกติ          
88  รัฐราษฎร์บำรุง ปกติ          
89  แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ปกติ          
90  บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม บ้านคุ้ม (ประสารราษฏร์วิทยา)  บ้านคุ้ม (ประสารราษฏร์วิทยา)  54010118     
91  บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ปกติ          
92  บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) เรียนร่วม บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)  บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)  54010028     
93  บ้านทุ่งคัวะ ปกติ          
94  ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ปกติ          
95  บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ปกติ          
96  บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) ปกติ          
97  บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) เรียนร่วม บ้านแม่ยางเปี้ยว  บ้านแม่ยางเปี้ยว  54010091