รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.แพร่ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)          
บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) ปกติ          
บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) ปกติ          
บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) ปกติ          
บ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา) ปกติ          
บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) ปกติ          
ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์          
บ้านห้วยกูด ปกติ          
เด่นทัพชัย ปกติ          
10  บ้านน้ำโค้ง ปกติ          
11  บ้านห้วยลากปืน          
12  บ้านสองแคว ปกติ          
13  บ้านแม่ตื้ด          
14  บ้านปางไฮ ปกติ          
15  บ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)          
16  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) ปกติ          
17  รักเมืองไทย 2 เรียนร่วม บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)  54020031     
18  วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ปกติ          
19  บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม โรงเรียนบ้านเวียงทอง  บ้านผาสุก  54020070     
20  บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) ปกติ          
21  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) ปกติ          
22  บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ปกติ          
23  บ้านแพะทุ่งเจริญ ปกติ          
24  ชุมชนบ้านปากพวก ยุบโรงเรียนแล้ว       เด่นไชยประชานุกูล  54020085 
25  บ้านแม่ขมวก ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย   
26  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) เรียนร่วม บ้านแม่ปาน  บ้านแก่งหลวง  54020025     
27  บ้านค้างตะนะวิทยา ปกติ          
28  บ้านแช่ฟ้า ปกติ          
29  บ้านบ่อ ปกติ          
30  บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) ปกติ          
31  บ้านวังกวาง ปกติ          
32  บ้านวังขอนป่าไผ่ เรียนร่วม บ้านวังกวาง  บ้านวังกวาง  54020123     
33  บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) ปกติ          
34  บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
35  บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) ปกติ          
36  บ้านค้างปินใจ ปกติ          
37  บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) เรียนร่วม ชุมชนบ้านบวกโป่ง  ชุมชนบ้านบวกโป่ง  54020052     
38  บ้านแม่บงเหนือ ปกติ          
39  บ้านแม่จอก เรียนร่วม ชุมชนบ้านแม่ป้าก  ชุมชนบ้านแม่ป้าก  54020119  ชุมชนบ้านแม่ป้าก  54020119 
40  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) ปกติ          
41  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) ปกติ          
42  บ้านไทรย้อย ปกติ          
43  บ้านวังลึก ปกติ          
44  บ้านแม่แปง ปกติ          
45  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ปกติ          
46  บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) เรียนร่วม บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  54020014     
47  บ้านวังแฟน เรียนร่วม บ้านวังเบอะ  บ้านวังเบอะ  54020135     
48  บ้านแม่บงใต้ ปกติ          
49  บ้านปากปาน ปกติ          
50  บ้านปางเคาะ ปกติ          
51  บ้านวังชิ้น ปกติ          
52  บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) ปกติ          
53  บ้านป่าไผ่ ปกติ          
54  วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) ปกติ          
55  บ้านแม่ยุ้น ปกติ          
56  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) ปกติ ระดับอนุบาล1 ถึง ชั้นป.6  บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387)  54020033     
57  บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) ปกติ          
58  วัดสร่างโศก ปกติ          
59  ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) ปกติ          
60  บ้านนาแก เรียนร่วม บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387)  บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387)    บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387)  54020033 
61  บ้านแม่แฮด ปกติ          
62  บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) ปกติ          
63  บ้านปางมะโอ ปกติ          
64  บ้านแม่จอก(ราษฎร์บำรุงวิทยา) ยุบโรงเรียนแล้ว  
65  บ้านท่าเดื่อ ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์)      บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์)  54020021 
66  บ้านสบป้าก ปกติ          
67  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) ปกติ          
68  บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ปกติ          
69  วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) ปกติ          
70  บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) เรียนร่วม ชุมชนบ้านร่องกาศ         
71  บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ          
72  บ้านแม่ขมิง ปกติ   โรงเรียนบ้านแม่ขมิง  54020143     
73  บ้านป่ายุบ เรียนร่วม บ้านวังเบอะ  บ้านวังเบอะ  54020135     
74  บ้านดงสุระ เรียนร่วม บ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์)  บ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์)  54020096     
75  บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) ปกติ          
76  บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) ปกติ          
77  บ้านนาใหม่ ปกติ          
78  บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) ปกติ          
79  ประชารัฐวิทยาคาร ปกติ          
80  ดอนมูลวิทยาคาร ปกติ          
81  บ้านเด่นชุมพล ปกติ          
82  บ้านค้างใจ ปกติ          
83  ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
84  วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) ปกติ          
85  บ้านแม่สิน ปกติ          
86  บ้านสวนหลวง ปกติ          
87  บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) เรียนร่วม บ้านไผ่ล้อม  บ้านไผ่ล้อม  54020042     
88  บ้านน้ำแรม ปกติ          
89  บ้านแม่พวก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)  54020101 
90  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) ปกติ          
91  อนุสรณ์รัฐประชา ปกติ          
92  วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) ปกติ          
93  บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) ปกติ          
94  บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) ยุบโรงเรียนแล้ว   อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  54020036  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  54020036 
95  บ้านขุนห้วย เรียนร่วม บ้านวังกวาง  ไม่ได้รับ       
96  สวนป่าแม่สรอย เรียนร่วม บ้านวังกวาง  ไม่ได้รับ       
97  บ้านค้างคำปัน เรียนร่วม บ้านวังกวาง  ไม่ได้รับ