รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ภูเก็ต

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านแหลมทราย ปกติ          
เกาะนาคา ปกติ          
บ้านสาคู ปกติ          
บ้านในทอน เรียนร่วม บ้านสาคู      บ้านในทอน  83010057 
บ้านกะหลิม ปกติ   83010028       
บ้านโคกวัดใหม่ ปกติ          
เกาะมะพร้าว ปกติ          
บ้านลิพอน ปกติ          
เกาะโหลน ปกติ