รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.มหาสารคาม เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านท่าปะทายโนนตูม          
บ้านโขงกุดหวาย เรียนร่วม บ้านท่าปะทายโนนตูม  บ้านท่าปะทายโนนตูม  44010002  บ้านท่าปะทายโนนตูม  44010002 
บ้านเม่นใหญ่          
บ้านหมี่เหล่าน้อย ปกติ          
บ้านดอนดู่ เรียนร่วม บ้านหนองตื่น  44010016       
บ้านหนองโจดสวนมอน          
บ้านหัวช้างหนองแสง          
บ้านร่วมใจ 1          
บ้านหนองปลิง          
10  บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม          
11  บ้านขอนแก่นตะคุ          
12  บ้านขามเฒ่า          
13  บ้านยางสามัคคี          
14  บ้านเชือกคุยเพ็ก ปกติ          
15  บ้านส้มโฮง ปกติ          
16  บ้านโพนงาม          
17  บ้านใคร่นุ่น          
18  บ้านโขงใหญ่ เรียนร่วม บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  บ้านโขงใหญ่  44010205     
19  บ้านนาดีศรีสุข          
20  บ้านโคกกุง ปกติ   44020010       
21  บ้านป่ากุงหนา          
22  บ้านเหล่าผักหวาน          
23  บ้านโคกกลาง          
24  วัดนาดีวราราม          
25  บ้านดอนก่อ          
26  บ้านดอนบม          
27  บ้านเป้า ปกติ          
28  บ้านแก่นเท่า          
29  บ้านเสือกินวัวโคกน้อย          
30  บ้านหนองหวาย          
31  บ้านโดท่างาม ปกติ          
32  บ้านทัน          
33  บ้านหนองข่าหนองคูโปโล ปกติ          
34  บ้านตำแยหนองคู          
35  บ้านศาลา          
36  บ้านกุดซุย          
37  บ้านเลิงบ่อ          
38  ชุมชนบ้านหมากค่า          
39  บ้านโพธิ์เงิน          
40  บ้านสมศรี          
41  บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี ปกติ          
42  บ้านโสกแดง          
43  บ้านหนองหิน          
44  บ้านโพนละออม          
45  บ้านโคกไร่          
46  บ้านโนนศรีภิบาล          
47  "บ้านเขวา ""รัฐประชาวิทยากร"""          
48  บ้านโนนแดงมะขามหวาน          
49  บ้านฝายป่าบัว          
50  บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ ปกติ          
51  บ้านหนองหล่ม          
52  บ้านไส้จ่อ          
53  บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด ปกติ          
54  บ้านติ้วสันติสุข ปกติ          
55  บ้านดอนนา ปกติ          
56  บ้านหนองแวง          
57  บ้านหนองคูณน้ำจั้น ปกติ          
58  บ้านโคกลิ่น ปกติ   44010072  โคกลิ่น  44010072  โคกลิ่น 
59  บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี ปกติ   44010068  หัวขัวฯ  44010068  หัวขัวฯ 
60  บ้านหนองเจริญ ปกติ   44010067    44010067   
61  บ้านกุดแคน ปกติ          
62  บ้านเก่าใหม่ ปกติ          
63  บ้านโคกกลาง ปกติ          
64  วันครู 2502 ปกติ          
65  บ้านพงโพด ปกติ          
66  บ้านหัวขัว ปกติ          
67  บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา ปกติ          
68  บ้านห้วยทราย ปกติ          
69  บ้านลิ้นฟ้า เรียนร่วม   บ้านลิ้นฟ้า  44010161     
70  บ้านโคกศรี ปกติ          
71  บ้านหัวขัว ปกติ          
72  บ้านหนองขุ่น ปกติ          
73  บ้านหนองบัวโนนสว่าง ปกติ          
74  บ้านโพนสวาง ปกติ   บ้านโพนสวาง  44010083     
75  บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า ปกติ         44020202 
76  บ้านเปลือยน้ำสามัคคี เรียนร่วม บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  44010202     
77  บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี เรียนร่วม บ้านดอนหน่อง  44010172  44010172     
78  อนุบาลบรบือ ปกติ          
79  บ้านนาแพงดอนไฮ ปกติ          
80  บ้านไพรวัลย์ปอแดง ปกติ          
81  บ้านเอียด ปกติ          
82  บ้านแสนสุข ปกติ          
83  บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ ปกติ          
84  บ้านหนองโพด ปกติ   บ้านหนองโพด  ตู้เหล็ก     
85  บ้านดอนงัว ปกติ          
86  บ้านเกิ้ง ปกติ          
87  บ้านจำนัก ปกติ          
88  บ้านบุ่งคล้าท่างาม ปกติ          
89  บ้านยาง ปกติ          
90  บ้านวังไผ่ป่าจั่น ปกติ          
91  บ้านอุปราช ปกติ          
92  บ้านแดง ปกติ          
93  บ้านม่วงโพธิ์ศรี ปกติ          
94  บ้านยางห่างโนนทัน ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  44010202  บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  44010202 
95  บ้านดอนดู่ ปกติ   44010180  44010180     
96  บ้านหนองกุงเต่า ปกติ          
97  บ้านปอแดง เรียนร่วม บ้านขามเฒ่า  บ้านขามเฒ่า  44010164     
98  บ้านคอกม้า ปกติ          
99  บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี ปกติ          
100  บ้านคันธาร์ ปกติ          
101  บ้านหนองตื่น ปกติ          
102  บ้านบกพร้าว ปกติ          
103  บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว ปกติ          
104  บ้านดอนพยอม ปกติ          
105  บ้านหนองเขื่อนช้าง ปกติ          
106  บ้านดงเค็งดอนหัน ปกติ          
107  นิคมบ้านหัน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้ายเอียด"สังฆราษฎร์รังสรรค์"  44010011 
108  บ้านหนองโดนอ้อยช้าง ปกติ          
109  บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ ปกติ          
110  บ้านดอนหน่อง ปกติ          
111  บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง ปกติ          
112  บ้านโคกล่าม ปกติ          
113  บ้านหนองสิม ปกติ          
114  บ้านหนองใหญ่ ปกติ          
115  บ้านไผ่น้ำเที่ยง เรียนร่วม ชุมชนบ้านมะค่า  ชุมชนบ้านมะค่า  44010200  ชุมชนบ้านมะค่า  44010200 
116  ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ ปกติ          
117  บ้านหนองโดนหอกลอง ปกติ          
118  บ้านท่าขอนยาง ปกติ          
119  บ้านดอนเวียงจันทน์ ปกติ          
120  บ้านดอนตูมดอนโด ปกติ          
121  บ้านฮ่องไผ่ ปกติ          
122  บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง ปกติ          
123  บ้านนานกเขียน ปกติ          
124  บ้านเหล่าโง้ง ปกติ          
125  บ้านแดงน้อย ปกติ          
126  บ้านหินลาด ปกติ          
127  บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง ปกติ          
128  บ้านโนนสวรรค์ ปกติ          
129  บ้านบัวมาศ ปกติ          
130  บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ          
131  บ้านเปลือยหนองตูบ ปกติ      
132  บ้านหัวหนอง ปกติ          
133  บ้านเหล่าหนาด ปกติ          
134  บ้านหนองบัว ปกติ          
135  บ้านเปลือยดง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านน้ำใสม่วงวิทยา  44010160 
136  บ้านโนนสำราญ ปกติ          
137  บ้านหนองแก ปกติ          
138  บ้านเหล่ายาว ปกติ          
139  บ้านสองห้องฮ่องน้อย ปกติ          
140  บ้านเหล่า ปกติ          
141  บ้านหนองค้อสวนอ้อย ปกติ     44010039     
142  บ้านป่าข่างโนนลาน ปกติ