รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.มหาสารคาม เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านกระยอมหนองเดิ่น ปกติ          
บ้านเหล่าค้อ ปกติ          
บ้านหมากหม้อโนนเกษตร ปกติ          
บ้านดงบากหนองตาเต็น ปกติ          
บ้านแวงชัยโคกหนองโจด ปกติ          
บ้านประแหย่ง ปกติ          
บ้านยางอิไลดอนก่อ ปกติ          
บ้านโพนทอง          
บ้านเหล่าจั่น ปกติ          
10  บ้านโนนจาน ปกติ          
11  บ้านหนองแคน          
12  บ้านหนองโนทับม้า          
13  บ้านดู่หนองโก ปกติ          
14  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง ปกติ          
15  บ้านค่ายนุ่นโนนแคน ปกติ          
16  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด ปกติ บ้านวังหินโนนสว่สง  บ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด  44020099     
17  บ้านหัวช้าง ปกติ          
18  บ้านเหล่ากว้าง ปกติ          
19  บ้านวังหินโนนสว่าง เรียนร่วม บ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด  บ้านวังหินโนนสว่าง  44020096     
20  บ้านห้วยทราย ปกติ          
21  บ้านกุดน้ำใส ปกติ          
22  บ้านดงหัวช้าง ปกติ          
23  บ้านเปลือยดอนมันน้ำ ปกติ          
24  บ้านมะแซวหนองโง้ง ปกติ   บ้านมะแซวหนองโง้ง  44020196     
25  บ้านสระบัว ปกติ          
26  บ้านป่าแดง ปกติ          
27  บ้านตลาดโนนโพธิ์ ปกติ          
28  บ้านหนองบึง ปกติ          
29  บ้านหนองแปน ปกติ          
30  บ้านทัพป่าจิก ปกติ     44020140    44020140 
31  บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย ปกติ          
32  บ้านหนองคูไชยหนองขาม ปกติ          
33  บ้านหนองโพธิ์ ปกติ          
34  บ้านโนนสูงดอนหลี่ ปกติ     44020163    44020163 
35  บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา ปกติ          
36  บ้านหนองม่วง ปกติ          
37  บ้านหนองข่า ปกติ   บ้านหนองข่า  44020203     
38  บ้านหนองเหล่า ปกติ   บ้านหนองเหล่า  44020202   
39  บ้านหนองกกหนองยาว          
40  บ้านหัวช้างโคกม่วง ปกติ          
41  บ้านเปล่งโนนกระยอม ปกติ          
42  บ้านร่วมใจ 2 ปกติ          
43  บ้านศาลา ปกติ          
44  บ้านดอนดู่วังบอน ปกติ          
45  บ้านหนองแสงทุ่มยาว ปกติ          
46  บ้านอีโต้ ปกติ          
47  บ้านดง ปกติ          
48  บ้านหนองแดง ปกติ          
49  บ้านโสกยาง ปกติ          
50  บ้านจอมพะลาน ปกติ          
51  บ้านหนองแต้ ปกติ          
52  บ้านนาค่าย ปกติ          
53  บ้านโพนทราย ปกติ          
54  บ้านกุดนาดีโนนลาน ปกติ     44020229    44020229 
55  บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) ปกติ          
56  บ้านเก่าน้อย ปกติ          
57  บ้านโคกแปะ ปกติ          
58  บ้านเหล่าน้อย ปกติ          
59  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง ปกติ          
60  บ้านดงเย็น ปกติ          
61  บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย ปกติ          
62  บ้านเขวาค้อโคกกลาง ปกติ          
63  บ้านหนองจานบุลาน ปกติ          
64  บ้านหนองจิก ปกติ          
65  บ้านเครือซูด ปกติ          
66  บ้านหนองคูม่วง ปกติ          
67  บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก ปกติ          
68  บ้านโคกยาว ปกติ          
69  บ้านเตาบ่า ปกติ          
70  บ้านโคกสะอาด ปกติ          
71  บ้านดงแคน ปกติ          
72  บ้านโคกเต่า ปกติ          
73  บ้านแคน ปกติ          
74  บ้านดอนหัน ปกติ          
75  บ้านหนองบัวแก้ว ปกติ          
76  บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) ปกติ          
77  บ้านจอกขวาง ปกติ          
78  พยัคฆภูมิพิสัย ปกติ
79  บ้านหัวงัว ปกติ          
80  บ้านดอนหมี ปกติ          
81  บ้านดงน้อย ปกติ          
82  บ้านหนองแต้น้อย ปกติ          
83  บ้านมะชมโนนสง่า ปกติ     44020124    44020124 
84  บ้านโนนแคน ปกติ          
85  บ้านหนองแคนหัวฝาย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองแคนหัวฝาย  44020247 
86  บ้านหนองกลางโคก ปกติ          
87  บ้านขามป้อม ปกติ          
88  บ้านหนองจิก ปกติ          
89  บ้านหนองไผ่ ปกติ          
90  บ้านหวาย ปกติ          
91  บ้านวังจานโนนสำราญ ปกติ          
92  บ้านหนองปอ ปกติ          
93  บ้านแก่นเท่า ปกติ          
94  บ้านหนองผือ ปกติ     44020211    44020211 
95  บ้านโคกใหญ่ ปกติ   44020230  44020230     
96  บ้านตาลอก ปกติ  
97  บ้านหนองแกวิทยา ปกติ          
98  บ้านหนองแฮ ปกติ          
99  บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ ปกติ  
100  บ้านคึมบง ปกติ          
101  บ้านหนองบัวน้อย ปกติ   44020245  44020245     
102  บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ ปกติ          
103  บ้านหนองหว้าเฒ่า ปกติ          
104  บ้านโนนแร่ ปกติ          
105  บ้านหนองโนใต้ ปกติ
106  บ้านโนนเห็ดไค ปกติ          
107  บ้านแวงดงหนองยาง ปกติ          
108  บ้านตลาดม่วง ปกติ          
109  บ้านโคกล่ามวิทยา ปกติ          
110  บ้านหัวเข่าแตก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านตลาดม่วง  44020109 
111  บ้านหลุบควันเมืองหงส์ ปกติ
112  บ้านตำแย ปกติ          
113  บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ ปกติ   44410251  44410251     
114  บ้านโนนเขวาหนองแสง ปกติ          
115  บ้านแดงโพงคำแก้ว ปกติ          
116  บ้านตำแยโนนยาง ปกติ          
117  บ้านป่าตองหนองงู ปกติ          
118  บ้านนางเลิ้งโคกล่าม ปกติ          
119  บ้านขี้เหล็ก ปกติ          
120  บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) ปกติ          
121  บ้านโคกมนโนนทอง ปกติ          
122  บ้านหัวสระ ปกติ          
123  บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม ปกติ          
124  บ้านหนองผง ปกติ          
125  บ้านแวงยางกุดตะเข้ ปกติ          
126  บ้านโนนบ่อ ปกติ          
127  บ้านสระแก้วหนองคู ปกติ          
128  บ้านสว่าง ปกติ          
129  บ้านหนองคลอง ปกติ          
130  บ้านดู่ ปกติ          
131  บ้านหนองหิน ปกติ   บ้านหนองหิน  44020266     
132  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง ปกติ          
133  บ้านหนองบัวกาเหรียญ ปกติ   44020159  44020159     
134  บ้านหนองนาใน ปกติ          
135  บ้านโคกใหญ่วิทยา ปกติ          
136  บ้านหนองบัวคู ปกติ          
137  บ้านหนองหน่อง ปกติ          
138  บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เรียนร่วม บ้านเม็กดำ  บ้านสำโรงดคกจันทร์หอมวิทยา  44020128     
139  บ้านหนองผือ ปกติ