รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.มหาสารคาม เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านค้อ ปกติ          
บ้านสะอาดดอนเงิน ปกติ          
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) ปกติ          
บ้านหนองล่าม          
บ้านโพนทอง          
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก          
บ้านป่าปอ          
บ้านหนองมะเม้า ปกติ          
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ ปกติ          
10  ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา ปกติ          
11  บ้านเหล่าหนองแคน ปกติ          
12  บ้านหนองบัวเรียน ปกติ          
13  บ้านแท่นโนนหนองคู ปกติ          
14  บ้านหนองมันปลา ปกติ          
15  บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) ปกติ          
16  บ้านศรีอรุณ ปกติ          
17  ศิริราษฎร์หมากหญ้า ปกติ          
18  บ้านเขวาสะดืออิสาน ปกติ          
19  บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา ปกติ          
20  บ้านหนองแคน ปกติ          
21  บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ          
22  บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ ปกติ          
23  บ้านยางสินไชย หนองหาด ปกติ          
24  บ้านกุดรัง ปกติ          
25  บ้านห้วยม่วง ปกติ          
26  บ้านหนองแวง ปกติ          
27  บ้านสีดาสระแก้ว ปกติ          
28  บ้านส้มกบ ปกติ          
29  บ้านหัวขัว ปกติ      
30  บ้านโคกข่า ปกติ          
31  บ้านโนนงิ้ว ปกติ          
32  บ้านหนองไห ปกติ          
33  บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ ปกติ          
34  บ้านโคกกลาง ปกติ          
35  บ้านจอมทอง ปกติ          
36  จินดาอารมณ์ ปกติ          
37  บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี ปกติ          
38  บ้านโชคชัย ปกติ          
39  บ้านกู่ทอง ปกติ          
40  บ้านโนนราษีโคกล่าม ปกติ          
41  บ้านหนองสระพังโนนสะอาด ปกติ          
42  บ้านผือ ปกติ          
43  บ้านโนนสะอาด ปกติ          
44  บ้านกุดจอก ปกติ
45  บ้านขีหนองจิก ปกติ          
46  บ้านหนองเดิ่น ปกติ          
47  บ้านนาทอง ปกติ          
48  บ้านเมืองเพ็ง เรียนร่วม บ้านโจดบัวบาน  บ้านโจดบัวบาน  44010214     
49  บ้านแก้งขิงแคง ปกติ          
50  บ้านหนองชาด ปกติ          
51  บ้านหัวช้าง ปกติ          
52  บ้านผักแว่น ปกติ          
53  บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 ปกติ          
54  บ้านกุดเม็ก ปกติ          
55  บ้านโนนทัน ปกติ          
56  บ้านหนองเขื่อน ปกติ          
57  บ้านบ่อแก ปกติ          
58  บ้านหนองบอน ปกติ          
59  ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) ปกติ          
60  บ้านหนองคลองหัวขัว ปกติ          
61  บ้านเหล่าพ่อหา ปกติ          
62  บ้านหนองหอย ปกติ          
63  บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย ปกติ          
64  บ้านวังจาน ปกติ          
65  บ้านเลิงใต้ ปกติ          
66  บ้านน้ำจ้อย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองหอย  44010119 
67  บ้านหมากมายโพธิ์ทอง ปกติ