รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.มุกดาหาร

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านแก่นเต่า          
บ้านม่วง ปกติ          
บ้านโนนสว่าง 2 ปกติ          
พระราชทานบ้านหนองหมู ปกติ          
บ้านก้านเหลืองดง ปกติ          
บ้านคันแท เรียนร่วม ชุมชนเมืองหนองสูง  บ้านคันแท  49010245     
บ้านบุ่งอุทัย ปกติ          
บ้านนาดีโคกสวาท ปกติ          
บ้านหนองน้ำเต้า          
10  บ้านนาโสกน้อย ปกติ          
11  บ้านดานคำ ปกติ          
12  บ้านนาโปน้อย ปกติ          
13  บ้านย้อมพัฒนา ปกติ          
14  ชุมชนบ้านม่วงไข่ ปกติ          
15  บ้านนายาง ปกติ          
16  บ้านภูผาหอมพัฒนา ปกติ          
17  นราธิป0พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ปกติ          
18  บ้านห้วยลำโมง ปกติ          
19  บ้านห้วยกอก1 ปกติ          
20  บ้านศูนย์ไหม ปกติ          
21  บ้านนากอก ปกติ          
22  บ้านน้ำเที่ยง2 ปกติ          
23  บ้านนิคมร่มเกล้า ปกติ          
24  บ้านเหล่าแขมทอง เรียนร่วม สยามกลการ 4  สยามกลการ 4  49010149  สยามกลการ 4  49010149 
25  บ้านโค้งสำราญ ปกติ          
26  บ้านดงมัน ปกติ          
27  บ้านป่าแดง ปกติ          
28  บ้านหนองกระยัง ปกติ   49010122   49010122  49010122   49010122 
29  บ้านหว้านน้อย ปกติ          
30  หนองผือดอนม่วง ปกติ          
31  บ้านนาขามป้อมวิทยาคม ปกติ          
32  บ้านนาหลวง1 เรียนร่วม บ้านหนองบง  บ้านนาหลวง 1  49010207     
33  บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง ปกติ          
34  บ้านโคกสว่าง2 ปกติ          
35  บ้านวังไฮ ปกติ          
36  บ้านแก้ง2 ปกติ          
37  บ้านน้ำบ่อดง ปกติ          
38  คำบกราษฎร์นุกูล ปกติ          
39  บ้านโนนสะอาด1 เรียนร่วม บ้านเหมืองบ่าและโรงเรียนบ้านคำเม็ก  บ้านเหมืองบ่า  49010019     
40  บ้านนามน ปกติ          
41  บ้านทรายทอง ปกติ          
42  บ้านหลุบปึ้ง ปกติ          
43  บ้านป่าหวาย ปกติ          
44  บ้านหนองบัว ปกติ          
45  บ้านคำเม็ก เรียนร่วม บ้านเหมืองบ่าและโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง  บ้านเหมืองบ่า  49010019     
46  บ้านท่าห้วยคำ ปกติ          
47  บ้านโคกสว่าง1 ปกติ          
48  บ้านป่าพยอม ปกติ          
49  บ้านนาหัวภู ปกติ          
50  บ้านม่วงหัก ปกติ          
51  บ้านดอนม่วย ปกติ          
52  บ้านโคก1 ปกติ          
53  บ้านนาดี2 ปกติ          
54  บ้านนาตะแบง 2 ปกติ          
55  บ้านกลาง ปกติ          
56  บ้านเหล่าสร้างถ่อ ปกติ          
57  บ้านหนองไฮ เรียนร่วม บ้านเหล่าสร้างถ่อ  49010211  49010211     
58  บ้านนาสองห้อง ปกติ          
59  บ้านเหล่าน้อย ปกติ          
60  บ้านนาโด่ ปกติ          
61  บ้านโคกกลาง ปกติ          
62  บ้านแก้งช้างเนียม เรียนร่วม ชุมชนบ้านคำชะอี  บ้านแก้งช้างเนียม  49010181     
63  บ้านกกไฮโนนน้ำคำ ปกติ          
64  บ้านนาหลัก ปกติ          
65  สยามกลการ 5 ยุบโรงเรียนแล้ว   คืน สพป.มุกดาหาร       
66  บ้านคำผึ้ง ปกติ          
67  บ้านจอมมณีใต้ ปกติ          
68  บ้านโนนตูม เรียนร่วม ไตรมิตรวิทยาคม  บ้านโนนตูม  49010058     
69  บ้านดง ปกติ          
70  บ้านป่งขาม ปกติ          
71  บ้านคำพอก2 เรียนร่วม บำรุงพงศ์อุปถัมภ์  คำพอก2  49010088     
72  บ้านภู เรียนร่วม บ้านคำพี้  บ้านภู  49010235     
73  บ้านคำเขือง ปกติ   49010012       
74  บ้านโคกหินกอง ปกติ          
75  บ้านแวง ปกติ          
76  บ้านวังนอง ปกติ          
77  บ้านเหมืองบ่า เรียนร่วม บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุงและโรงเรียนบ้านคำเม็ก  บ้านเหมืองบ่า  49010019     
78  บ้านนายอ ปกติ   49010147  49010147     
79  บ้านดงยาง1 ปกติ          
80  บ้านดงยาง2 ปกติ          
81  บ้านโพนไฮ ปกติ          
82  บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว เรียนร่วม บ้านโพนไฮ  บ้านโพนไฮ  49010171  บ้านโพนไฮ  49010171 
83  บ้านหนองโอใหญ่ ปกติ          
84  บ้านภูวง ปกติ          
85  บ้านโนนเกษม ปกติ          
86  บ้านโคกกลาง ปกติ          
87  บ้านคำไหล ปกติ          
88  บ้านหนองหนาว ปกติ          
89  เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) ปกติ     49010092    49010092 
90  บ้านด่านมน ปกติ          
91  ชุมชนบ้านบางทรายน้อย ปกติ          
92  บ้านเหล่าดง ปกติ          
93  บ้านนาหนองแคน เรียนร่วม บ้านวังไฮ  บ้านนาหนองแคน  49010244 
94  บ้านผึ่งแดด ปกติ          
95  บ้านโคกพัฒนา ปกติ บ้านโคกพัฒนา         
96  บ้านหนองกะปาด ปกติ          
97  บ้านหนองสระพังทอง ปกติ          
98  บ้านกุดแข้ใต้ ปกติ          
99  นาคำน้อยวิทยา ปกติ          
100  เมืองพาลุกากรภูมิ ปกติ          
101  บ้านหนองแคนนาจาน ปกติ     49010032     
102  บ้านนาหลวง2 ปกติ          
103  บ้านไร่ ปกติ          
104  บ้านบาก1 เรียนร่วม วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย   วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย   49010185     
105  บ้านนาปุ่ง เรียนร่วม โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์”  บ้านนาปุ่ง  49010182     
106  คำสายทองวิทยา ปกติ          
107  บ้านขัวสูง ปกติ          
108  บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา ปกติ          
109  บ้านคำบง2 เรียนร่วม บ้านป่งโพน  บ้านคำบง 2  49010026     
110  บ้านนาม่วง ปกติ          
111  บ้านโนนศรี ปกติ          
112  บ้านคำดู่ ปกติ          
113  บ้านโคก2 ปกติ          
114  บ้านบะ ปกติ          
115  ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) ปกติ          
116  บ้านภูล้อม ปกติ          
117  บ้านคำผักหนอกสงเปือย ปกติ          
118  บ้านหนองแอก ปกติ          
119  บ้านแฝก ปกติ          
120  บ้านอุ่มไผ่ ปกติ          
121  บ้านห้วยกอก2 ปกติ          
122  บ้านโนนสะอาด2 ปกติ          
123  บ้านหนองบอน ปกติ          
124  หมู่บ้านป่าไม้ ปกติ          
125  บ้านหนองไผ่ ปกติ          
126  บ้านโนนสว่าง1 ปกติ   บ้านโนนสว่าง1  49010183     
127  บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) ปกติ          
128  บ้านนาสะโน ปกติ          
129  บ้านนาคำน้อย2 ปกติ          
130  บ้านดอนป่าแคน ปกติ          
131  บ้านนาคำน้อย1 ปกติ          
132  บ้านปากช่อง ปกติ          
133  บ้านห้วยยาง ปกติ          
134  หนองข่าประชาอุทิศ ปกติ   หนองข่าประชาอุทิศ  49010112     
135  บ้านหนองนกเขียน ปกติ  
136  บ้านหนองสระพัง ปกติ   49010084  49010084     
137  บ้านซ่ง ปกติ          
138  บ้านติ้ว ปกติ          
139  ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน เรียนร่วม ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย  ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย  49010086