รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านโนนม่วง          
บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา          
บ้านนานอก ปกติ          
บ้านหัวยาง          
บ้านเก่า          
บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)          
บ้านโนนสมอ          
บ้านหร่ายการ้อง          
บ้านลานช้างท่าว ปกติ          
10  ห้วยใหญ่ยางงาม          
11  บ้านแก้วสุวรรณ ปกติ          
12  บ้านใหม่เขานิยม ปกติ          
13  บ้านลานดอกไม้ ปกติ
14  คลองใหญ่วิทยา ปกติ          
15  บ้านปรือพันไถ ปกติ          
16  บ้านหนองจิก ปกติ          
17  บ้านไร่ดง ปกติ          
18  บ้านหนองกรด ปกติ          
19  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) ปกติ   นิคมสร้างตนเอง3(แปดอ้อม)  62010058     
20  บ้านสุรเดชสามัคคี ปกติ          
21  บ้านหนองหัวควาย ปกติ   ุ62010096  62010096     
22  บ้านโพธิ์สวัสดิ์ ปกติ          
23  บ้านหนองปากดง ปกติ          
24  วัดโพธาราม ปกติ          
25  บ้านหนองแขม ปกติ          
26  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) ปกติ   ไทยรัฐวิทยา16(บ้านโนนพลวง)  62010176     
27  บ้านทรายทอง ปกติ          
28  บ้านศรีไกรลาศ ปกติ          
29  หนองบัวราษฎร์บำรุง ปกติ          
30  บ้านไผ่ตาสุ่ม ปกติ          
31  บ้านเขาคีริส ปกติ          
32  บ้านคลองเมือง ปกติ          
33  บ้านคลองห้วยยั้ง ปกติ          
34  บ้านใหม่พัฒนา ปกติ          
35  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ปกติ          
36  บ้านคุยบ้านโอง ปกติ          
37  บ้านบึงกระดาน ปกติ          
38  บ้านแคทอง ปกติ          
39  บ้านหนองมะเกาะ ปกติ          
40  บ้านมะเดื่อชุมพร ปกติ          
41  บ้านวังเฉลียง ปกติ          
42  บ้านทุ่งรวงทอง ปกติ          
43  บ้านหนองวัวดำ ปกติ          
44  บ้านวังโขน ปกติ          
45  บ้านดงตาจันทร์ ปกติ   62010018 
46  บ้านลานทอง ปกติ          
47  บ้านท่าเสลี่ยง ปกติ          
48  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ปกติ          
49  บ้านเด่นพระ ปกติ          
50  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา ปกติ          
51  บ้านนาป่าแดง ปกติ          
52  บ้านหนองทราย ปกติ          
53  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา ปกติ          
54  บ้านคุยมะม่วง ปกติ          
55  บ้านอาชานุสรณ์ ปกติ          
56  บ้านทุ่งน้ำตก ปกติ          
57  บ้านคลองสีนวล ปกติ          
58  บ้านอินทรานุสรณ์ ปกติ          
59  บ้านดาดทองเจริญ ปกติ          
60  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) ปกติ          
61  บ้านโนนโก ปกติ          
62  บ้านไร่          
63  บ้านคุยแขวน ปกติ          
64  บ้านทุ่งเศรษฐี ปกติ          
65  บ้านเทียมเจริญ ปกติ          
66  บ้านปลักไม้ดำ ปกติ          
67  บ้านหนองรี ปกติ          
68  บ้านจิกลาด เรียนร่วม บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสาฯ)  บ้านจิกลาด  62010117     
69  บ้านไทรย้อย ปกติ          
70  บ้านไร่ลำปาง ปกติ          
71  บ้านตลุกงาม ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านวังโบสถ์  62010034  บ้านวังโบสถ์  62010034 
72  บ้านไทยทวี ปกติ          
73  แนะนำราษฎร์บำรุง ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านนาบ่อคำ  62010050  บ้านนาบ่อคำ  62010050 
74  บ้านคลองใหญ่ใต้ ปกติ          
75  บ้านช่องลม ปกติ          
76  บ้านป่าถั่ว ปกติ          
77  บ้านวังชมภู ปกติ          
78  บ้านหนองละมั่งทอง ปกติ          
79  บ้านเกาะพิมูล ปกติ     62010216    62010216 
80  นิยมราษฎร์วิทยา ปกติ          
81  บ้านบึงลูกนก ปกติ          
82  บ้านทุ่งสวน ปกติ          
83  บ้านหนองทอง ปกติ          
84  บ้านวังมะค่า ปกติ          
85  ยอดประชาสรรค์ ปกติ          
86  บ้านใหม่สามัคคี ปกติ          
87  บ้านน้ำโท้ง ปกติ          
88  บ้านวังตะแบก ปกติ          
89  บ้านสมอโคน ปกติ          
90  บ้านคุยป่ารัง ปกติ          
91  บ้านห้วยน้ำใส ปกติ          
92  บ้านหนองคล้า ปกติ          
93  บ้านบ่อตาโพธิ์ ปกติ          
94  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) ปกติ      
95  บ้านคุยประดู่ ปกติ          
96  บ้านหนองหญ้ามุ้ง ปกติ บ้านหนองหญ้ามุ้ง  62010073 
97  บ้านเมืองพาน ปกติ          
98  บ้านใหม่สามัคคี ปกติ          
99  บ้านแม่บัว ปกติ          
100  บ้านท่านา ปกติ          
101  บ้านเกาะสะบ้า ปกติ          
102  บ้านคลองห้วยทราย ปกติ          
103  บ้านหนองไม้กอง ปกติ
104  บ้านพานทอง ปกติ          
105  บ้านนาบ่อคำ ปกติ   บ้านนาบ่อคำ  62010050     
106  วัดอรัญญิกาวาสน์ ปกติ  
107  บ้านท่าตะคร้อ ปกติ          
108  หนองแขมประชาสรรค์ ปกติ          
109  บ้านหนองตากล้า ปกติ          
110  บ้านจิกคันช้อน ปกติ          
111  บ้านคลองเรือ ปกติ          
112  บ้านหนองเต่าสามัคคี ปกติ