รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านขุนวงเหนือ ปกติ          
บ้านห้วยเดื่อ          
บ้านแม่สวรรค์น้อย          
บ้านแม่สวรรค์หลวง          
บ้านเสาหิน ปกติ          
บ้านแม่กวางใต้          
บ้านห้วยหมากหนุน          
บ้านแม่สะกั๊วะ          
บ้านแม่กวางเหนือ          
10  บ้านแม่สะกึ๊ด          
11  บ้านแม่ปอถ่า          
12  บ้านแม่สะปึ๋ง          
13  บ้านห้วยห้า          
14  บ้านอุมดาใต้ ปกติ          
15  บ้านแม่เกาะวิทยา ปกติ          
16  บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน          
17  บ้านห้วยกองก้าด          
18  บ้านดอยงาม ปกติ          
19  บ้านช่างหม้อ ปกติ   บ้านช่างหม้อ  58020026     
20  บ้านแม่สะเรียง          
21  บ้านแม่ต้อบเหนือ เรียนร่วม          
22  บ้านกองแปใต้          
23  บ้านแม่สะแมง ปกติ          
24  บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา ปกติ          
25  บ้านแม่อมลาน ปกติ          
26  บ้านแม่ต้อบใต้ ปกติ          
27  บ้านแม่หาร ปกติ   58020005       
28  บ้านขุนแม่ต้อบ ปกติ          
29  บ้านแม่เกาะ ปกติ          
30  บ้านแม่ลามา ปกติ   บ้านแม่ลามา  58020183     
31  บ้านห้วยไก่ป่า ปกติ          
32  ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ ปกติ          
33  บ้านแม่นาจางเหนือ ปกติ          
34  บ้านป่าโปง ปกติ          
35  บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ ปกติ          
36  บ้านหัวลา ปกติ          
37  บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง0ดงน้อย ปกติ     58020063    58020063 
38  อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม ปกติ          
39  บ้านฟักทอง ปกติ          
40  บ้านห้วยฮากไม้เหนือ ปกติ          
41  บ้านแม่กะไน ปกติ          
42  บ้านเครอะบอ ปกติ          
43  บ้านกอกหลวง ปกติ          
44  รัตนประทีปวิทยา ปกติ          
45  บ้านหนองม่วน ปกติ          
46  บ้านดอยเลี่ยม ปกติ          
47  บ้านห้วยห้อม ปกติ          
48  บ้านห้วยหมูพิทยา ปกติ          
49  บ้านพะมอลอ ปกติ          
50  บ้านสบหาร ปกติ          
51  บ้านห้วยแห้ง ปกติ          
52  บ้านแม่อุมลองหลวง เรียนร่วม บ้านแม่อุมลอง  บ้านแม่อุมลองหลวง  58020017     
53  บ้านแม่อุมลอง ปกติ          
54  บ้านห้วยกองมูล ปกติ          
55  บ้านแม่ก๋อน ปกติ          
56  บ้านแม่นาจาง ปกติ          
57  บ้านป่าหมาก ปกติ บ้านป่าหมาก  บ้านป่าหมาก 
58  บ้านแม่ลาผาไหว ปกติ          
59  บ้านห้วยกู่ป๊ะ ปกติ          
60  บ้านคะปวง ปกติ          
61  บ้านแม่จอ ปกติ          
62  บ้านแม่ฮุ ปกติ          
63  บ้านกลอเซโล ปกติ          
64  บ้านขุนแม่ลา ปกติ          
65  บ้านแม่แคะ ปกติ          
66  บ้านแม่ตอละ ปกติ          
67  บ้านแม่กองคา ปกติ          
68  ลุ่มน้ำวิทยา ปกติ          
69  บ้านแม่ออก ปกติ          
70  บ้านกอมูเดอ ปกติ          
71  บ้านแม่คะตวน ปกติ          
72  บ้านพระบาทห้วยผึ้ง ปกติ          
73  บ้านแม่ทะลุ เรียนร่วม บ้านแม่เกาะวิทยา  ทั้งสองโรงเรียน  58020179     
74  บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ ปกติ          
75  บ้านแม่กองแป ปกติ          
76  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ปกติ          
77  บ้านห้วยน้ำใส ปกติ          
78  บ้านทีฮือลือ ปกติ   บ้านทีฮือลือ  58020174 
79  บ้านแม่ละ เรียนร่วม บ้านห้วยไม้ซาง  บ้านแม่โถใต้  58020024     
80  บ้านแม่แพ ปกติ          
81  บ้านแม่แพน้อย ปกติ          
82  บ้านหัวแม่โถ ปกติ          
83  บ้านอุมโละเหนือ ปกติ          
84  บ้านแม่และ ปกติ          
85  บ้านห้วยปลากั้ง ปกติ          
86  บ้านสันติสุข ปกติ          
87  บ้านสาม ปกติ     In     
88  บ้านสุดห้วยนา ปกติ          
89  บ้านทิยาเพอ ปกติ          
90  บ้านแม่อุมพาย ปกติ          
91  บ้านแม่ปุ๋น ปกติ 58020022 
92  บ้านป่าแก่ ปกติ          
93  บ้านศรีมูลเมือง ปกติ          
94  บ้านทุ่งแพม ปกติ          
95  บ้านดงใหม่ ปกติ          
96  บ้านแม่ลาย ปกติ          
97  บ้านแม่ปาง ปกติ          
98  บ้านเวฬุวัน ปกติ          
99  บ้านปู่แก้ว ปกติ          
100  บ้านผาแดงหลวง ปกติ          
101  บ้านทะโลงเหนือ ปกติ          
102  บ้านห้วยกองเป๊าะ ปกติ          
103  บ้านแม่สุ ปกติ          
104  บ้านผาเยอ ปกติ          
105  บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ ปกติ          
106  บ้านห้วยมะกอก ปกติ          
107  ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ปกติ          
108  บ้านกะริคี ปกติ          
109  บ้านแม่งะ ปกติ          
110  บ้านท่าผาปุ้ม ปกติ          
111  บ้านป่าหมากวิทยา ปกติ          
112  บ้านท่าสองแคว ปกติ          
113  บ้านแม่โถใต้ เรียนร่วม บ้านห้วยไม้ซาง  บ้านแม่โถใต้  58020084     
114  บ้านแม่แพหลวง ปกติ          
115  บ้านแม่สะปึ๋งใต้ ปกติ   บ้านแม่สะปึ๋งใต้  58020105     
116  บ้านดูลาเปอ ปกติ          
117  บ้านห้วยไม้ซาง ปกติ          
118  บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ ปกติ          
119  บ้านแม่เงา ปกติ          
120  บ้านแม่เตี๋ย ปกติ          
121  บ้านแม่อุมป๊อก ปกติ          
122  บ้านห้วยกระต่าย ปกติ          
123  บ้านห้วยปางผาง ปกติ          
124  บ้านห้วยหลวง ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)  58020011 
125  บ้านแม่สะลาบ ปกติ          
126  บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม ปกติ          
127  บ้านขุนวง ปกติ          
128  บ้านดงกู่ ปกติ     58020061    58020061 
129  บ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ ยุบโรงเรียนแล้ว          
130  บ้านห้วยหมากหนุน สาขาบ้านขุนแม่เตี๋ย ยุบโรงเรียนแล้ว          
131  บ้านห้วยงู ยุบโรงเรียนแล้ว