รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ยโสธร เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านคุยตับเต่า          
บ้านกุดกง          
บ้านบาก          
บ้านใหม่ชุมพร          
บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว          
บ้านนาดีดอนจาน          
บ้านผือฮีนาลานาจาน          
บ้านชาดศาลา          
บ้านหนองขอนโพนสิม          
10  บ้านโต่งโต้น ปกติ          
11  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ปกติ   35010068  35010068  35010068   
12  บ้านหนองหงอก เรียนร่วม บ้านหนองบกโนนสวาท  บ้านหนองหงอกและบ้านหนองบกโนนสวาท       
13  บ้านโนนม่วง          
14  บ้านทรายงาม ปกติ          
15  ประชาสงเคราะห์ ปกติ          
16  บ้านนาถ่ม          
17  บ้านบกน้อย ปกติ          
18  บ้านผักบุ้ง ปกติ          
19  บ้านคำแหลม          
20  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก ปกติ          
21  บ้านหัวขัว ปกติ          
22  บ้านนาห่อม ปกติ          
23  บ้านนาคำปักแฮด ปกติ          
24  บ้านน้ำเกลี้ยง          
25  บ้านโพนทัน          
26  บ้านสว่าง          
27  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ ปกติ          
28  บ้านแหล่งแป้น ปกติ          
29  บ้านเหล่าฝ้าย          
30  บ้านดอนขะยอม ปกติ          
31  บ้านกุดตากล้า ปกติ          
32  บ้านราชมุนี          
33  บ้านแดง          
34  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง          
35  บ้านปอแดง          
36  บ้านดงยาง          
37  บ้านยางเครือ ปกติ          
38  บ้านยางน้อย          
39  บ้านหัวดง ปกติ          
40  บ้านบัวขาว          
41  บ้านเหล่าใหญ่ ปกติ          
42  บ้านหนองตุ ปกติ          
43  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)          
44  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ โอนไปสังกัดอื่น          
45  บ้านโนนค้อ          
46  บ้านกุดระหวี่          
47  บ้านจานทุ่ง          
48  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี ปกติ          
49  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ปกติ          
50  บ้านสมสะอาดหนองแวง ปกติ          
51  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก ปกติ          
52  บ้านหนองทองหลางโนนกุง ปกติ          
53  สหประชาสรรค์ ปกติ 35010185  35010185 
54  บ้านแจนแลน ปกติ 35010184  35010184 
55  บ้านผิผ่วน ปกติ          
56  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ปกติ          
57  บ้านท่าเยี่ยม ปกติ          
58  บ้านน้ำโผ่ ปกติ          
59  บ้านปลาอีด ปกติ   บ้านปลาอีด  35010101     
60  บ้านเดิด ปกติ          
61  บ้านเชือก ปกติ          
62  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) ปกติ          
63  บ้านโนนหนองแฝก ปกติ          
64  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
65  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) เรียนร่วม บ้านตาดทอง  บ้านตาดทอง  35010033     
66  บ้านโพนแบง ปกติ          
67  บ้านนาคำ ปกติ          
68  บ้านแจ้งน้อย เรียนร่วม บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  บ้านแจ้งน้อย  35010020     
69  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง เรียนร่วม บ้านแจ้งน้อย  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  35010018     
70  บ้านดวนบากน้อย ปกติ     35010196     
71  บ้านขาม ปกติ          
72  กุดพันเขียว ปกติ          
73  บ้านแดงประชาสรรค์ ปกติ          
74  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี ปกติ          
75  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) ปกติ   บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)  35010151     
76  บ้านหัวดอน ปกติ   บ้านหัวดอน  35010148     
77  บ้านเหล่าไฮ ปกติ          
78  บ้านสำโรง ปกติ          
79  บ้านสว่างเชียงหวาง ปกติ          
80  บ้านหนองเทา ปกติ          
81  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) ปกติ          
82  บ้านหนองเรือ ปกติ   35010071  35010071  35010071   
83  บ้านดอนกลองหนองไฮ ปกติ 35010069   
84  บ้านท่าช้าง ปกติ          
85  บ้านเปือย ปกติ          
86  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) ปกติ          
87  บ้านกลางนา ปกติ          
88  บ้านหมากมาย ปกติ          
89  บ้านบากเรือ ปกติ          
90  บ้านหนองแฝก เรียนร่วม บ้านตาดทอง  บ้านหนองแฝก  35010034     
91  บ้านดงบัง เรียนร่วม บ้านโนนทรายงาม  บ้านดงบัง  35010064     
92  หนองแสง ปกติ     35010061     
93  บ้านดงขวาง ปกติ  
94  บ้านกุดเป่ง ปกติ          
95  บ้านเชือกน้อย ปกติ          
96  วัดบ้านเปาะ ปกติ          
97  บ้านนาโพธิ์ ปกติ          
98  บ้านยางกลาง ปกติ          
99  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ปกติ          
100  บ้านแหล่งหนู ปกติ          
101  บ้านหนองเสียวชัยมงคล ปกติ   บ้านหนองเสียวชัยมงคล  35010084     
102  บ้านหนองบกโนนสวาท เรียนร่วม บ้านหนองหงอก  บ้านหนองหงอกและบ้านหนองบกโนนสวาท       
103  บ้านสามเพียแสนจำปา ปกติ          
104  บ้านบุ่งหวาย   บ้านบุ่งหวาย  35010124     
105  บ้านสำราญ ปกติ   35010054       
106  บ้านคำเม็ก ปกติ          
107  บ้านหนองเป้า ปกติ          
108  บ้านหนองบั่ว ปกติ     35010002     
109  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ปกติ     35010005     
110  บ้านพลับหนองคำ ปกติ          
111  บ้านซำ ปกติ          
112  บ้านดงมะหรี่ ปกติ          
113  บ้านตับเต่า ปกติ   บ้านตับเต่า  35010051     
114  บ้านน้ำคำใหญ่ เรียนร่วม [บ้านตับเต่า  บ้านน้ำคำใหญ่  35010050     
115  บ้านหนองหิน ปกติ          
116  บ้านหนองบัว ปกติ          
117  บ้านบ่อบึง ปกติ          
118  บ้านคำน้ำเกี้ยง ปกติ   35010040  35010040     
119  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ปกติ          
120  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ ปกติ          
121  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ปกติ     35010162     
122  บ้านเลียบ ปกติ          
123  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ปกติ          
124  บ้านเหล่ามะเขียว ปกติ   35010079  35010079     
125  บ้านหนองไร่ ปกติ          
126  บ้านดอนมะยาง กม.3 ปกติ          
127  บ้านโนนทรายงาม เรียนร่วม บ้านดงบัง  บ้านโนนทรายงาม  35010062     
128  คูสองชั้น ปกติ          
129  บ้านนาดีนาอุดม ปกติ          
130  บ้านเหล่าหุ่ง ปกติ     35010128