รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ยโสธร เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านกุดกว้าง          
บ้านโสกผักหวาน          
บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง ปกติ          
บ้านโคกกลาง          
บ้านโคกใหญ่          
บ้านหนองโสน          
บ้านพรหมนิยม          
บ้านสามแยกภูกอย          
บ้านเหล่าตำแย          
10  บ้านนาเรียง          
11  บ้านแสนสำราญ          
12  บ้านเซโนนม่วง          
13  บ้านดงสวาง          
14  บ้านน้ำคำ          
15  บ้านนิคม          
16  บ้านป่าตาว          
17  บ้านป่าขี้ยาง          
18  บ้านคึมยาว          
19  บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ          
20  บ้านหนองแวง          
21  บ้านโสกน้ำขาว          
22  บ้านหนองแก          
23  บ้านดงสวรรค์          
24  บ้านดอนมะซ่อม          
25  บ้านนาทม ปกติ          
26  บ้านบะคอม          
27  บ้านหนองลาดควาย          
28  บ้านเสาเล้า          
29  บ้านหนองหว้า          
30  บ้านหนองเหี่ย ปกติ          
31  บ้านสามัคคี          
32  บ้านกุดสำโรง          
33  บ้านหนองสำโรง ปกติ          
34  บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)          
35  บ้านกลางสระเกษ          
36  บ้านโชคชัยพรตาดไฮ          
37  บ้านคำเลา          
38  บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร          
39  บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี          
40  บ้านคำเกิ่ง          
41  บ้านท่าศิลา          
42  บ้านหนองบาก          
43  บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ          
44  บ้านกุดไกรสร          
45  บ้านห้วยยาง          
46  บ้านท่าลาดโนนตูม          
47  บ้านกุดหิน          
48  บ้านไทยเจริญ          
49  บ้านดอนม่วงป่าโมง          
50  ชุมชนบ้านโคกยาว ปกติ          
51  บ้านม่วง ปกติ          
52  บ้านหวายกุดสว่าง          
53  บ้านดู่ลาด          
54  บ้านแก้งนาคำ          
55  บ้านนาโป่ง          
56  นาจานเจริญวิทย์          
57  บ้านนาโส่ ปกติ          
58  บ้านโสกท่าลาดพัฒนา ปกติ          
59  บ้านโนนหาด ปกติ          
60  บ้านดงสำราญ ปกติ          
61  บ้านคำเตย ปกติ          
62  บ้านหนองตาไก้ ปกติ          
63  บ้านม่วงไข่ ปกติ          
64  บ้านดงมะไฟ ปกติ     35020001    35020001 
65  บ้านป่าตอง ปกติ          
66  บ้านโพธิญาณ ปกติ          
67  บ้านโคกก่อง ปกติ     35020125     
68  บ้านเซซ่งพัฒนา ปกติ          
69  บ้านหนองแข้ ปกติ          
70  บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) ปกติ     35020085     
71  บ้านคำบอน ปกติ   35023365  35020065     
72  บ้านพืชคาม ปกติ          
73  บ้านโคกสุวรรณ ปกติ          
74  บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) ปกติ          
75  บ้านโนนใหญ่ ปกติ          
76  บ้านแยประชาสรรค์ ปกติ          
77  บ้านหนองบึง ปกติ          
78  บ้านหนองซ่งแย้ ปกติ          
79  บ้านหัวนา ปกติ   35020072       
80  บ้านหนองลุมพุก ปกติ          
81  บ้านหนองสนม ปกติ          
82  บ้านโสกน้ำใส ปกติ          
83  บ้านห้องคลองร่องคำ ปกติ   35020168  35020168     
84  บ้านโนนแดง ปกติ          
85  บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ปกติ          
86  บ้านหนองเรือ ปกติ          
87  บ้านโป่งหนองสิม ปกติ          
88  บ้านกุดโจด ปกติ   บ้านกุดโจด  35020147  บ้านกุดโจด  35020147 
89  บ้านนาซึม ปกติ          
90  บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ ปกติ          
91  บ้านกุดมะฮงดงสวาง ปกติ   บ้านกุดมะฮงดงสวาง  35020112  บ้านกุดมะฮงดงสวาง  35020112 
92  บ้านมันปลา ปกติ   บ้านมันปลา  35020115  บ้านมันปลา  35020115 
93  บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) ปกติ          
94  บ้านนางาม ปกติ          
95  บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ ปกติ          
96  บ้านคำแขนศอก ปกติ         35020005 
97  บ้านกุดแดง          
98  บ้านนาเซแสงวิไล ปกติ          
99  บ้านสีสุก ปกติ   โรงเรียนบ้านสีสุก  35020008  โรงเรียนบ้านสีสุก  35020008 
100  บ้านโคกเจริญ ปกติ          
101  บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ) เรียนร่วม บ้านไทยเจริญ  บ้ิานไทยเจริญ  35020183  บ้านไทยเจริญ  35020182 
102  บ้านโคกศรี ปกติ          
103  บ้านป่าชาด ปกติ          
104  บ้านโสกสาน ยุบโรงเรียนแล้ว   อยู่โรงเรียนหลัก  35020161  อยู่โรงเรียนหลัก  35020161 
105  บ้านหนองบัวบาน ปกติ   35020073       
106  บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) ปกติ          
107  บ้านเที่ยงนาเรียง ปกติ          
108  บ้านบุ่งค้า ปกติ          
109  บ้านศรีสว่าง ปกติ          
110  บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) ปกติ          
111  บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ ปกติ          
112  บ้านคำกลาง ปกติ     35020092     
113  บ้านเหล่าเมย ปกติ          
114  บ้านดอนหวาย เรียนร่วม บ้านหนองไก่ขาว  บ้านดอนหวาย  35020018