รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ยะลา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านบาโด ปกติ          
บ้านทุ่งคา ปกติ          
บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) ปกติ          
บ้านป่าพ้อ ปกติ          
บ้านคลองทราย ปกติ   บ้านคลองทราย  95010027     
บ้านปอเยาะ ปกติ          
บ้านถ้ำศิลป์ ปกติ          
บ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) ปกติ          
บ้านยะต๊ะ ปกติ          
10  วังธราธิปวิทยา ปกติ  
11  บ้านนาเตย ปกติ          
12  บ้านบือเล็ง ปกติ          
13  ศรีพัฒนาราม ปกติ          
14  วัดชมพูสถิต ปกติ          
15  บ้านปาดาฮัน ปกติ          
16  บ้านตะโละสดาร์ ปกติ          
17  คีรีบูรวัฒนา ปกติ          
18  บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) ปกติ          
19  บ้านสาคอ ปกติ          
20  บ้านกาดือแป ปกติ          
21  บ้านเจาะบือแม ปกติ          
22  ธารแร่ ปกติ          
23  วัดลำใหม่ ปกติ          
24  วัดรังสิตาวาส ปกติ          
25  บ้านบูเกะบือราแง ปกติ          
26  บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) ปกติ          
27  บ้านต้นหยี ปกติ          
28  บ้านพรุ ปกติ          
29  บ้านละแอ ปกติ          
30  บ้านโต๊ะพราน ปกติ          
31  บ้านวังพญา ปกติ          
32  วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) ปกติ          
33  บ้านบาโงย ปกติ          
34  บ้านปูลัย ปกติ          
35  บ้านแหลมทราย ปกติ          
36  ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) ปกติ          
37  บ้านจาหนัน ปกติ