รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ยะลา เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านบาแตตูแง ปกติ          
บ้านจาเราะปะไต ปกติ          
บ้านจาเราะซูซู ปกติ          
บ้านธารน้ำทิพย์ ปกติ          
บ้านวังศิลา ปกติ          
บ้านไทยพัฒนา ปกติ          
บ้านตาเนาะแมเราะ ปกติ          
บ้านศรีนคร ปกติ          
บ้านปะเด็ง ปกติ          
10  นิคมสร้างตนเองธารโต 6 ปกติ          
11  บ้านธารน้ำใส ปกติ          
12  บ้านศรีท่าน้ำ ปกติ          
13  มาลาศีตะจิตต์ ยุบโรงเรียนแล้ว