รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)          
บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)          
บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)          
บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี ปกติ          
วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) ปกติ          
บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) ปกติ          
บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) ปกติ          
ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) เรียนร่วม สังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)  45010030     
บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) เรียนร่วม บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)  45010031     
10  บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)          
11  บ้านหนองตาไก้หนองตุ ปกติ          
12  บ้านหนองแวง ปกติ          
13  บ้านแวงวิทยา ปกติ          
14  บ้านหนองยูง          
15  บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) ปกติ          
16  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) ปกติ          
17  บ้านสามแยกโพธิ์ชัย เรียนร่วม บ้านหนองผักแว่น  บ้านหนองผักแว่น  45010055     
18  บ้านหนองคูบอน          
19  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)          
20  บ้านกอกวิทยาคาร ปกติ          
21  พรหมยานุสรณ์ ปกติ          
22  บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย          
23  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล ปกติ          
24  บ้านยางเครือ ปกติ          
25  บ้านข่า          
26  บ้านหนองต่าย ปกติ          
27  บ้านหนองดู่ ปกติ          
28  บ้านหัวโนน          
29  บ้านดู่          
30  บ้านคางฮุง ปกติ          
31  บ้านไผ่ ปกติ          
32  บ้านขาม          
33  บ้านสังข์ ปกติ          
34  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ ปกติ          
35  บ้านไก่ป่า ปกติ          
36  บ้านดอนชัย ปกติ          
37  บ้านนาคำ ปกติ          
38  บ้านอุ่มเม้า ปกติ          
39  บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) ปกติ          
40  บ้านโพนทอง ปกติ          
41  หนองแสงโนนสมบูรณ์          
42  บ้านศรีสมเด็จ ปกติ          
43  บ้านโคกข่าหนองโก          
44  บ้านเหล่ากุด ปกติ          
45  บ้านหนองแวงยาว ปกติ          
46  หนองคูโคกขุมดิน ปกติ          
47  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
48  บ้านเลิงคา ปกติ          
49  บ้านขมิ้นจานทุ่ง เรียนร่วม ดินดำบัวรองวิทยา  ดินดำบัวรองวิทยา  45010181     
50  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) ปกติ     45010189    45010189 
51  โนนเชียงบังหาดหนองแค ปกติ          
52  บ้านดงเครือวัลย์ ปกติ          
53  บ้านคางฮุงบากไร่นุ่นโนนศึกษา ปกติ   45010194  45010194     
54  บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)          
55  บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร          
56  บ้านดอนแดง          
57  วังยาวเจริญวิทย์          
58  บ้านหนองแก่ง          
59  บ้านหนาด          
60  บ้านยางใต้          
61  บ้านอีโก่ม          
62  ประชาราษฏร์รังสรรค์          
63  บ้านซองแมว ปกติ          
64  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง          
65  บ้านแคนสามัคคี          
66  รัฐทวิคาม ปกติ          
67  บ้านจันทร์สว่าง ปกติ          
68  บ้านเกษมสุข ปกติ          
69  บ้านดู่น้อย          
70  บ้านหนองช้าง ปกติ          
71  บ้านพลับพลา ปกติ          
72  ชุมชนบ้านประตูชัย ปกติ          
73  บ้านเปลือยสีแก้ว ปกติ          
74  บ้านหนองชาด ปกติ          
75  บ้านดงสวองหนองสูบ ปกติ          
76  บ้านป่าดวน ปกติ          
77  บ้านขว้างท่าสะแบง          
78  บ้านหวายหลึม          
79  บ้านเหล่ากล้วย          
80  ไตรคามวิทยา          
81  บ้านหนองสาหร่าย ปกติ          
82  บ้านตาอุด ปกติ          
83  บ้านหนองเต่า ปกติ          
84  บ้านขว้างใหญ่          
85  ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา          
86  บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา          
87  บ้านฝั่งแดง ปกติ          
88  ดงยางสะแบง ปกติ          
89  บ้านหัวนาคำ ปกติ          
90  บ้านสวนมอญ ปกติ          
91  บ้านตรีคาม ปกติ          
92  บ้านหนองบั่ว          
93  บ้านหนองพานแยบัวห้าว ปกติ          
94  บ้านโนนราษี ปกติ          
95  บ้านนางาม ปกติ          
96  บ้านดอนแก้ว ปกติ          
97  บ้านบุ่งค้าแก่งข่า เรียนร่วม คุยขนวนไผ่ล้อม         
98  บ้านวังปากบุ่ง ปกติ          
99  บ้านป่ายาง ปกติ          
100  บ้านหนองโสน ปกติ          
101  รัตนประชานุสรณ์ ปกติ          
102  บ้านหนองผักแว่น ปกติ          
103  บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) ปกติ          
104  สหสามัคคีวิทยา ปกติ          
105  บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม ปกติ          
106  บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) ปกติ          
107  บ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์) ปกติ          
108  บ้านแคน ปกติ          
109  เมืองจังหาร ปกติ          
110  บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) ปกติ          
111  เขวาชีรัฐประชาสรรค์ ปกติ          
112  บ้านโคกมอน ปกติ          
113  บ้านอุ่มจาน ปกติ          
114  บ้านหนองผือโพนศรี ปกติ          
115  บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) ปกติ   45010192  45010192     
116  บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล ปกติ   บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  45010177     
117  บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) ปกติ          
118  บ้านค้อกุดจอก ปกติ          
119  บ้านธาตุประทับ ปกติ          
120  บ้านหนองหิน ปกติ          
121  บ้านหนองจิกโคกสูง ปกติ          
122  ชุมชนบ้านยางกู่ ปกติ          
123  บ้านดอนสำราญ ปกติ          
124  ราชสารสุธีอนุสรณ์ ปกติ          
125  บ้านขี้เหล็ก ปกติ          
126  บ้านงูเหลือม ปกติ          
127  บ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน) ยุบโรงเรียนแล้ว เมืองร้อยเอ็ด      เมืองร้อยเอ็ด  45010021 
128  บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) ปกติ          
129  บ้านโนนแท่น เรียนร่วม          
130  บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ปกติ          
131  โพธิ์สัยสว่างวิทย์ ปกติ     45010153    45010153 
132  บ้านสวนจิก ปกติ     45010165    45010165 
133  บ้านป่าสุ่ม ปกติ          
134  บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) ปกติ          
135  บ้านหนองบัวดอนไผ่ ปกติ          
136  บ้านชาดมะเหลื่อม ปกติ          
137  บ้านอีง่อง ปกติ          
138  บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ปกติ          
139  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) ปกติ          
140  บ้านหวายน้อย เรียนร่วม ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา  ่ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา  45010223     
141  บ้านพยอม เรียนร่วม ดงยางแสบง  บ้านพยอม  45010186     
142  บ้านดอนแคน ปกติ          
143  บึงงามพัฒนา ปกติ          
144  บ้านมีชัย ปกติ          
145  บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ปกติ          
146  บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) ปกติ          
147  บ้านป่านหนองอ้อ ปกติ          
148  บ้านแมตวิทยาคาร ปกติ          
149  บ้านหนองเบิด ปกติ     45010130     
150  บ้านหนองใหญ่ ปกติ   บ้านหนองใหญ่  45010169     
151  บ้านป่าแหนหนองไร่ ปกติ          
152  บ้านดอนพยอมน้อย ปกติ          
153  บ้านหนองเข็ง ปกติ   บ้านหนองเข็ง  45010179     
154  บ้านโนนข่า ปกติ          
155  บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) ปกติ          
156  บ้านเทอดไทย ปกติ          
157  ทรายทองวิทยา ปกติ   ทรายทองวิทยา  45010171     
158  บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) ปกติ          
159  บ้านหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ ปกติ          
160  บ้านหนองแกหนองโล ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโนนสำราญ  45010087 
161  บ้านโนนสำราญ ปกติ          
162  ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ปกติ          
163  บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี  45010017 
164  ไตรมิตรวิทยา ปกติ          
165  บ้านบากหนองแดง ปกติ