รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองไผ่ลุ่ม ปกติ          
บ้านเขวาใหญ่ ปกติ          
บ้านหนองกุง ปกติ          
บ้านหนองเปลือยตาแสง ปกติ          
บ้านหัวดอนชาด ปกติ          
บ้านตลาดไชย ปกติ          
บ้านฝาง          
บ้านหัวหนองตาด          
บ้านพิลา ปกติ          
10  บ้านนาแค ปกติ          
11  บ้านโพนทอง ปกติ          
12  บ้านขามป้อม ปกติ          
13  บ้านส้มโฮง ปกติ          
14  ฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง ปกติ          
15  บ้านหนองขาม ปกติ          
16  บ้านโพธิ์น้อย ปกติ          
17  บ้านโพนสูง ปกติ          
18  บ้านเขวาทุ่ง ปกติ          
19  บ้านบัวขาว ปกติ          
20  บ้านคูฟ้า ปกติ          
21  บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ปกติ          
22  บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) ปกติ          
23  บ้านหนองแวง ปกติ          
24  บ้านขัดเค้า เรียนร่วม บ้านตังหมอง  บ้านตังหมอง  45020228     
25  บ้านเหล่าหัวภู ปกติ          
26  บ้านป่ายาง ปกติ   45020242  45020242 
27  บ้านหนองหัวคน ปกติ          
28  บ้านหนองยาง ปกติ          
29  บ้านหนองหมื่นถ่าน ปกติ          
30  บ้านอี่เม้ง ปกติ          
31  บ้านสิงห์ไคล ปกติ          
32  บ้านหินกอง ปกติ          
33  บ้านโนนทรายสระทอง ปกติ          
34  จตุคามวิทยา ปกติ          
35  บ้านหัวช้าง ปกติ          
36  บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ ปกติ          
37  บ้านโพนดวน ปกติ          
38  บ้านดงมัน ปกติ          
39  ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา          
40  บ้านโพนยานาง          
41  บ้านเม็กหางเหย          
42  บ้านปลาค้าว ปกติ          
43  บ้านหญ้าหน่อง ปกติ          
44  หว่านท่าสมอวิทยา ปกติ          
45  บ้านหนองยางหนองไผ่ ปกติ          
46  เมืองอารัมย์ ปกติ          
47  บ้านโนนจาน ปกติ          
48  บ้านมหิงษาราม ปกติ          
49  บ้านโนนจาน ปกติ          
50  บ้านหนองมะเขือ ปกติ          
51  บ้านสำราญ ปกติ          
52  บ้านบุ่งเบา          
53  บ้านดงสว่าง          
54  บ้านโพนสะอาด ปกติ          
55  บ้านขวาว ปกติ          
56  บ้านวารีสีสุก ปกติ 45020330  45020330 
57  บ้านหนองจาน ปกติ 45020326  45020326 
58  ดงเกลือวิทยา ปกติ          
59  บ้านโพธิ์น้อย ปกติ          
60  บ้านหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา ปกติ          
61  บ้านคุยผงดงน้อย ปกติ          
62  บ้านสะแบงตาก ปกติ          
63  บ้านดอนดู่เหล่าเสือ เรียนร่วม บ้านคุยผงดงน้อย  บ้านคุยผงดงน้อย  45020058     
64  ดอนแฮดวิทยา เรียนร่วม เมืองสุวรรณภูมิ  ดอนแฮดวิทยา  45020201     
65  บ้านขมิ้น ปกติ          
66  บ้านงูเหลือม ปกติ     45020182     
67  บ้านกุดเขียว ปกติ          
68  บ้านเหม้าวิทยา ปกติ          
69  บ้านน้ำคำ ปกติ          
70  บ้านขี้เหล็ก ปกติ          
71  บ้านสองชั้น ปกติ          
72  บ้านหนองสรวง ปกติ          
73  บ้านเหล่าข้าว ปกติ          
74  บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง ปกติ          
75  ห้วยหินลาด ปกติ          
76  บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา ปกติ          
77  บ้านดอนยาง ปกติ          
78  บ้านดอนบ่อดอวนแฮด ปกติ          
79  บ้านโนนจิกหนองคู ปกติ          
80  บ้านสวนปอ ปกติ          
81  บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย ปกติ          
82  บ้านบัวงาม ปกติ          
83  บ้านหนองกุงวิทยา ปกติ          
84  บ้านหัวช้าง ปกติ          
85  บ้านโคกก่อง ปกติ          
86  บ้านจานใต้ ปกติ          
87  บ้านส้มโฮง ปกติ          
88  บ้านโนนชัยศรีหนองแคน ปกติ          
89  บ้านโพนเดื่อ ปกติ          
90  บ้านตังหมอง ปกติ          
91  บ้านหนองผือโนนค้อ ปกติ          
92  บ้านหนองอีเข็ม ปกติ          
93  บ้านโพนทอง ปกติ          
94  บ้านหนองบั่ววิทยา ปกติ          
95  บ้านหมอตา ปกติ          
96  เบญจคามวิทยา เรียนร่วม บ้านสองชั้น  บ้านสองชั้น  45020220     
97  บ้านน้ำคำน้อยวิทยา เรียนร่วม อนุบาลเมืองใหม่สุวรณภูมิ  ดอนแฮดวิทยา  45020201     
98  บ้านโพนพอุง ปกติ          
99  บ้านส่องอนามัย ปกติ          
100  บ้านหนองช้าง ปกติ          
101  บ้านศาลา ปกติ          
102  บ้านหนองเหล็ก ปกติ          
103  บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว ปกติ          
104  วัดบ้านโพนเงิน ปกติ   45020044  45020044     
105  บ้านดอกไม้ ปกติ          
106  บ้านยางเลิง เรียนร่วม บ้านภูงา  บ้านยางเลิง  45020160     
107  บ้านภูงา เรียนร่วม บ้านยางเลิง  บ้านยางเลิง  45020160     
108  บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) ปกติ          
109  บ้านดงช้าง ปกติ          
110  บัวสูงบัวเงินวิทยา ปกติ          
111  บ้านเป้า ปกติ          
112  บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ปกติ          
113  บ้านหนองพลับ ปกติ          
114  บ้านขี้เหล็ก ปกติ          
115  บ้านโคกสำโรง ปกติ          
116  ชุมชนบ้านหมากยาง ปกติ     45020266    45020266 
117  บ้านดอนแดง ปกติ          
118  บ้านหัวดงกำแพง ปกติ          
119  บ้านโพนงาม ปกติ          
120  บ้านลิ้นฟ้า ปกติ          
121  บ้านหว่านไฟ ปกติ          
122  บ้านน้ำคำน้อย ปกติ          
123  บ้านสูงยาง ปกติ          
124  บ้านร้านหญ้า ปกติ          
125  บ้านเหนือ ปกติ          
126  บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ ปกติ          
127  บ้านหนองคูโคกเพ็ก ปกติ          
128  บ้านสระบัว ปกติ          
129  บ้านหนองสังข์ ปกติ          
130  บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) ปกติ          
131  บ้านแดง ปกติ          
132  บ้านหนองสระหงส์ ปกติ          
133  บ้านหนองหว้า ปกติ          
134  โพนขวาวพิทยาคม ปกติ          
135  บ้านโหรา ปกติ          
136  บ้านดอนขาม ปกติ          
137  บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ปกติ          
138  บ้านโพนครกน้อย ปกติ          
139  กระดิ่งทอง โอนไปสังกัดอื่น          
140  บ้านเล้าข้าว ปกติ          
141  บ้านดงเย็น ปกติ          
142  บ้านโนนตาด ปกติ          
143  บ้านสำโรง ปกติ          
144  บ้านแวง เรียนร่วม บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา  บ้านแวง  45020203     
145  บ้านสนาม เรียนร่วม อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  บ้านสนาม  45020197     
146  บ้านหนองยาง ปกติ          
147  บ้านหัวดง ปกติ          
148  บ้านดอนหม่วย เรียนร่วม เมืองโพนทราย  เมืองโพนทราย  45020251     
149  บ้านโนนสูง เรียนร่วม โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้  45020250     
150  บ้านหนองเรือ ปกติ          
151  บ้านโนนยางรัฐพัฒนา เรียนร่วม บ้านแจ้ง      บ้านแจ้ง  45020274 
152  บ้านค้อโนนสว่าง ปกติ          
153  จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา ปกติ          
154  บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ปกติ          
155  บ้านท่าค้อ ปกติ          
156  บ้านหนองหินน้อย ปกติ          
157  บ้านธาตุจอมศรี ปกติ          
158  บ้านกระจายเหล่าสูง ปกติ          
159  บ้านทองหลาง ปกติ          
160  สีสวาดเล็บขาว ปกติ          
161  บ้านไทรทอง ปกติ          
162  บ้านดงบัง ปกติ   45020285  45020285     
163  บ้านสะแบง เรียนร่วม บ้านโพนโพธิ์หว้างาม  บ้านโพนโพธิ์หว้างาม       
164  บ้านฮ่องทราย ปกติ          
165  บ้านเหล่าบากสามัคคี ปกติ          
166  บ้านเมืองคลอง ปกติ          
167  บ้านแวง ปกติ          
168  บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว ปกติ          
169  บ้านโนน ปกติ          
170  บ้านจานทุ่งโนนสังข์ ปกติ          
171  บ้านธาตุสามัคคี ปกติ          
172  บ้านน้ำคำ เรียนร่วม ชุมชนบ้านโพนเมือง  ชุมชนบ้านโพนเมือง  45020287     
173  บ้านโพนเงินโพนทอง ปกติ          
174  บ้านโนนแฮด ปกติ          
175  บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ ปกติ          
176  บ้านกอก เรียนร่วม ชุมชนบ้านโพนเมือง  ชุมชนบ้านโพนเมือง  45020287     
177  บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา ปกติ          
178  บ้านชาติ ปกติ          
179  บ้านสำราญหนองบาก ปกติ          
180  บ้านภูดิน ปกติ          
181  บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ปกติ          
182  บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) ปกติ          
183  บ้านโคกกลาง ปกติ          
184  บ้านหนองฟ้า ปกติ          
185  บ้านดอนแดง ปกติ          
186  บ้านหนองบึง ปกติ
187  ประสิทธาราม เรียนร่วม ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)  ประสิทธาราม  45020101  ประสิทธาราม  45020101 
188  บ้านดอนเจริญ ปกติ          
189  ดอนเสาโฮง ปกติ          
190  บ้านโนนสะอาดหนองแต้ ปกติ          
191  บ้านป่าดวนพังหาด ปกติ     45020237    45020237 
192  บ้านโปง(ประชาสามัคคี) ปกติ          
193  บ้านหนองทัพไทย ปกติ          
194  บ้านโนนศิลา ปกติ          
195  โนนไทยวิทยาคาร ปกติ          
196  บ้านนางเตี้ยไศลทอง ปกติ          
197  ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม ปกติ          
198  บ้านหัวหนองกุดหลด ปกติ          
199  บ้านโนนม่วง ปกติ          
200  บ้านดอนดู่ ปกติ          
201  บ้านหนองนาหล้า ปกติ          
202  บ้านสมสะอาด ปกติ          
203  บ้านดอนคำ ปกติ          
204  บ้านน้ำเงิน ปกติ          
205  บ้านจานเหนือ ปกติ          
206  บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) ปกติ          
207  บ้านคำพระ ปกติ          
208  ไตรราษฎร์วิทยา เรียนร่วม โนนไทยวิทยาคาร  ไตรราษฎร์วิทยา  45020112    45020112 
209  บ้านค้อแสนสี ปกติ          
210  บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ ปกติ          
211  บ้านขุมเงิน เรียนร่วม บ้านหนองบัว  บ้านหนองบัว       
212  บ้านดอนแคน ปกติ          
213  ชีโนวาทธำรง ปกติ   ชีโนวาทธำรง  45020028     
214  ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี ปกติ          
215  บ้านคำแดง ปกติ          
216  บ้านหัวนา ปกติ