รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน ปกติ          
บ้านโคกหนองบัว          
บ้านเหล่าโพนงาม          
บ้านหนองสิม ปกติ          
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง          
บ้านสำโรงหนองจอก          
บ้านป่าขีหนองขุ่น          
บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่          
บ้านจัมปา          
10  บ้านบ่อแกนาเลา ปกติ          
11  บ้านหนองไฮ          
12  บ้านพันขาง          
13  บ้านโสกเตย          
14  บ้านดงดิบ          
15  บ้านทรายมูล          
16  บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์          
17  บ้านโนนยาง          
18  บ้านนากระตึบ          
19  บ้านโพธิ์งาม          
20  บ้านป้องสร้างบุ ปกติ          
21  ถนนชัยสามัคคี ปกติ          
22  โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ ปกติ          
23  บ้านหนองไผ่หนองหว้า ปกติ          
24  บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ ปกติ          
25  บ้านขวัญเมือง ปกติ          
26  บ้านหนองนกทา ปกติ          
27  บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) เรียนร่วม บ้านหนองนกทา  บ้านหนองนกทา  45030084     
28  บ้านกุดสระ ปกติ          
29  บ้านกุดเต่าวิทยา ปกติ          
30  บ้านคำอุปราช ปกติ   บ้านคำอุปราช  45030053     
31  บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา ปกติ          
32  บ้านโพธิ์ชัน ปกติ          
33  น้ำคำสมศรี ปกติ          
34  บ้านหนองเม็ก ปกติ          
35  บ้านบากหนองเทา ปกติ          
36  ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด ปกติ          
37  บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี เรียนร่วม บ้านหนองม่วง  บ้านหนองม่วง  45030017     
38  บ้านหนองอึ่งโปโล ปกติ          
39  ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ ปกติ          
40  บ้านโนนแก้ว ปกติ          
41  โนนเพชรพัฒนา ปกติ          
42  บ้านโนนไชยศรี ปกติ          
43  บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี ปกติ          
44  บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด ปกติ          
45  บ้านหนองโน ปกติ   บ้านหนองโน  45030210     
46  บ้านนาอุ่ม ปกติ          
47  ป่าไม้อุทิศ 11 ปกติ          
48  บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา ปกติ          
49  บ้านท่าสำราญ ปกติ          
50  บ้านท่าลาดหนองผักตบ ปกติ          
51  บ้านวังเข ปกติ          
52  บ้านโนนโพธิ์ ปกติ          
53  บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก เรียนร่วม บ้านหนองขอนแก่น  บ้านหนองขอนแก่น  45030008     
54  บ้านกุดขุ่น ปกติ          
55  บ้านโคกกุงดอนกอก ปกติ          
56  บ้านดอนชาด ปกติ          
57  บ้านสะอาดเจริญ ปกติ     45030018     
58  บ้านหนองใหญ่ทับครัว ปกติ          
59  ชุมพรนาเจริญ ปกติ          
60  บ้านหนองอิโล ปกติ          
61  บ้านยาง ปกติ          
62  บ้านหนองสำราญหนองเรือ ปกติ          
63  บ้านดอนควาย ปกติ          
64  ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ0คำเม็ก ปกติ          
65  บ้านโนนสว่าง ปกติ          
66  บ้านบาโคหนองแคน ปกติ          
67  บ้านโนนปลาเข็ง ปกติ          
68  บ้านแก้งศรีสว่าง ปกติ          
69  สีดาประชาสรรค์ ปกติ          
70  บ้านโนนลาด ปกติ          
71  เสลภูมิสามัคคี ปกติ          
72  บ้านท่าไคร้ ปกติ          
73  บ้านขว้างวิทยากร ปกติ          
74  บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม ปกติ          
75  บ้านดงแจ้งโนนสูง ปกติ          
76  บ้านปากช่อง ปกติ          
77  บ้านท่าสี เรียนร่วม ไกลกังวล         
78  บ้านปากบุ่ง ปกติ          
79  บ้านหนองนกเป็ด ปกติ          
80  บ้านดงยาง ปกติ          
81  บ้านดอนเรือ ปกติ          
82  บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ ปกติ
83  บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ ปกติ          
84  บ้านหนองตอ ปกติ  
85  วังใหญ่หนองผักแว่น ปกติ          
86  บ้านอุ่มเม่า ปกติ   บ้านอุ่มเม่า  45030065     
87  บ้านคอกควาย(ประชาอำนวย) ปกติ          
88  หนองไฮภูเขาทอง ปกติ   45030118       
89  บ้านหนองแสงท่า ปกติ          
90  บ้านหนองแสงทุ่ง ปกติ          
91  บ้านหนองบก ปกติ          
92  สามพานประชาสรรค์ ปกติ          
93  บ้านโพนงาม ปกติ         45030127 
94  บ้านน้ำเกลี้ยง ปกติ          
95  บ้านนาวี ปกติ          
96  บ้านแฝก ปกติ          
97  บ้านหนองจอก ปกติ          
98  บ้านหนองหงษ์ ปกติ          
99  บ้านโคกสมบูรณ์ เรียนร่วม บ้านหนองขี้ม้า  บ้านโคกสมบูรณ์  45030023   
100  บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ปกติ          
101  บ้านโจด ปกติ          
102  บ้านนาเมือง ปกติ          
103  บ้านโพธิ์ตาก ปกติ          
104  บ้านโคกใหญ่ ปกติ          
105  บ้านดอนหวาย ปกติ          
106  บึงอุดมบึงคำ ปกติ          
107  บ้านดงกลาง ปกติ          
108  บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว ปกติ          
109  บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา ปกติ          
110  บ้านหนองตุ ปกติ          
111  บ้านนาสีใส ปกติ          
112  วังหลวง ปกติ          
113  บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา ปกติ          
114  บ้านโนนสวรรค์ ปกติ          
115  บ้านนาเลา ปกติ          
116  บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี เรียนร่วม บ้านนาเลา  45030084  45030094     
117  บ้านท่าเยี่ยม เรียนร่วม          
118  บ้านน้ำจั้นน้อย ปกติ          
119  บ้านนาศรีนวล ปกติ          
120  บ้านกุดเรือ ปกติ          
121  บ้านหนองบัว ปกติ          
122  บ้านลาด เรียนร่วม บ้านยาง  บ้านยาง  45030170     
123  ศรีสวัสดิ์ ปกติ          
124  บ้านนางาม เรียนร่วม บ้านภูเขาทอง      บ้านภูเขาทอง  45030073 
125  บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ ปกติ          
126  บ้านกุดแห่ เรียนร่วม บ้านหนองแวงแห่  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่  45030056