รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) ปกติ          
ชุมชนบ้านโค้งไผ่          
บ้านโคกเลาะ ปกติ          
บ้านหนองบอน          
บ้านปางมะนาว          
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง ปกติ          
บ้านหนองช้างงาม ปกติ          
ประชารักษ์ศึกษา ปกติ          
บ้านหนองผักหนาม ปกติ          
10  บ้านหนองจอก ปกติ          
11  อนุบาลคลองขลุง สาขาบ้านโนนมะกอก เรียนร่วม อนุบาลคลองขลุง  อนุบาลคลองขลุงสาขาบ้านโนนมะกอก  62020123     
12  บ้านหนองโมก ปกติ          
13  บ้านไผ่งาม ปกติ          
14  ทุ่งน้อยพัฒนา ปกติ          
15  บ้านคลองยาง          
16  บ้านโป่งแต้ ปกติ          
17  บ้านห้วยน้อย          
18  บ้านโพธิ์ทอง          
19  หนองปรือประชาสรรค์ ปกติ          
20  บ้านวังน้ำซึม ปกติ          
21  บ้านดงเจริญ ปกติ     62020168     
22  บ้านทุ่งหันตรา ปกติ          
23  บ้านป่าเหียง ปกติ          
24  บ้านหนองหิน ปกติ          
25  บ้านคลองสะพานช้าง ปกติ          
26  บ้านคลองพลูประชาสรรค์ ปกติ          
27  บ้านบ่อทอง ปกติ          
28  บ้านท่าช้าง ปกติ   บ้านท่าช้าง  62020009     
29  บ้านคลองสมบูรณ์ ปกติ          
30  บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย ปกติ          
31  บ้านวังหามแห ปกติ          
32  บ้านศรีเกษตรพัฒนา ปกติ          
33  บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย ปกติ          
34  วัดน้อยวรลักษณ์ ปกติ          
35  บ้านเขาน้ำอุ่น ปกติ          
36  บ้านเปาะสวอง ปกติ          
37  บ้านดงเย็น ปกติ          
38  วัดพิกุลทอง ปกติ          
39  บ้านช้างคับ ปกติ     62020144    62020144 
40  บ้านเกาะตาล ปกติ          
41  บ้านหาดชะอม ปกติ          
42  บ้านโนนพลวง ปกติ          
43  บ้านไผ่ยาวสามัคคี ปกติ          
44  บ้านดอนขวาง เรียนร่วม บ้านโนนตารอด  บ้านดอนขวาง  62020035     
45  บ้านศรีไพศาล ปกติ          
46  บ้านมาบคล้า ปกติ          
47  วัดแสงอุทัย ปกติ          
48  บ้านหนองทองหล่อ ปกติ          
49  อ่างทองราษฎร์วิทยา ปกติ          
50  บ้านกระโดนเตี้ย ปกติ          
51  บ้านท่ามะเขือ ปกติ          
52  บ้านเขาพริกไทย ปกติ          
53  บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน ปกติ          
54  บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) ปกติ          
55  บ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์) เรียนร่วม ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)  ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)  62020098     
56  อนุบาลขาณุวรลักษบุรี ปกติ อนุบาลขาณุวรลักษบุรี    62020068    62020068 
57  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ  
58  บ้านโนนตารอด ปกติ          
59  บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง ปกติ  
60  คีรีวงศ์วัฒนา ปกติ          
61  บ้านบ่อกระบาก เรียนร่วม บ้านส่องตาแล  บ้านบ่อกระบาก  62020051     
62  บ้านทะเลพัฒนา ปกติ          
63  บ้านวังตะล่อม ปกติ          
64  บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี ปกติ          
65  บ้านเขาพริกอนุสรณ์ ปกติ          
66  บ้านบึงลาด ปกติ          
67  วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ปกติ          
68  บ้านหนองหล่ม เรียนร่วม บ้านไผ่ยาวสามัคคี  บ้านไผ่ยาวสามัคคี  62020175     
69  ประชาราษฎร์สามัคคี ปกติ          
70  บ้านวังล้อมรำลึก ปกติ          
71  บ้านหนองกระทุ่ม ปกติ          
72  บ้านร้อยไร่ ปกติ          
73  บ้านวังพลับ ปกติ   บ้านวังพลับ  62020072     
74  บ้านคลองใหญ่ใต้ ปกติ          
75  บ้านตากฟ้าพัฒนา ปกติ          
76  บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม ปกติ          
77  บ้านสระตาพรม ปกติ          
78  บ้านศรีอุดมธัญญะ ปกติ          
79  บ้านหนองชุมแสง ปกติ          
80  บ้านศรีทองสามัคคี ปกติ          
81  บ้านระหานประชาศึกษา ปกติ  
82  บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร ปกติ          
83  บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 ปกติ          
84  บ้านหนองปรือ ปกติ   บ้านหนองปรือ  62020031     
85  วชิรสารศึกษา ปกติ          
86  บ้านวังหัวแหวนพัฒนา ปกติ          
87  บ้านจิตตมาสพัฒนา ปกติ          
88  บ้านกระบวยทอง ปกติ          
89  บ้านสามขา ปกติ          
90  บ้านรังแถว ปกติ          
91  บ้านคลองปลาสร้อย ปกติ          
92  บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 ปกติ          
93  บ้านท่าข้ามสามัคคี ปกติ          
94  บ้านหนองไผ่ ปกติ          
95  บ้านวังโป่งพัฒนา ปกติ          
96  บ้านวังเจ้า ปกติ          
97  บ้านปางลับแล ปกติ   บ้านปางลับแล  62020034 
98  บ้านคลองขุด ปกติ          
99  บ้านสามแยก ปกติ          
100  บ้านหัวรัง ปกติ     62020039     
101  บ้านหนองปล้อง ปกติ          
102  บ้านนิคม ปกติ          
103  บ้านนาเหนือ ปกติ          
104  บ้านแม่ลาด ปกติ          
105  บ้านคลองแขยง ปกติ          
106  บ้านช่องลม ปกติ          
107  บ้านวังน้ำ ปกติ          
108  บ้านทุ่งซ่าน ปกติ   บ้านทุ่งซ่าน  62020195     
109  บ้านไร่ใหม่ ปกติ          
110  บ้านคอปล้อง ปกติ   62020202     
111  พิบูลวิทยาคาร ปกติ