รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ระยอง เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13          
นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10          
วัดชากกอไผ่ ปกติ          
วัดธงหงส์ ปกติ     21010002     
บ้านสมานมิตร ปกติ          
บ้านตะพุนทอง ปกติ          
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ปกติ          
เกาะแก้วพิสดาร ปกติ          
วัดธรรมสถิต ปกติ          
10  วัดหนองตะแบก ปกติ          
11  วัดบ้านเก่า ปกติ          
12  บ้านหลังเขา ปกติ          
13  บ้านคลองยายเมือง ปกติ          
14  บ้านเขาหวาย ปกติ          
15  บ้านชากมะหาด ปกติ          
16  บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ปกติ          
17  วัดดอนจันทน์ ปกติ          
18  บ้านตีนเนิน       วัดหนองกระบอก  21010088 
19  บ้านแม่น้ำคู้ ปกติ          
20  บ้านเขาคลองซอง ปกติ          
21  บ้านหนองระกำ ปกติ          
22  บ้านหนองสะพาน ปกติ          
23  บ้านเขาลอย ปกติ