รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ราชบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดบ้านโพธิ์ ปกติ          
วัดเขางูสันติธรรม          
บ้านหนองนางแพรว ปกติ          
บ้านชัฎเจริญ ปกติ          
วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) ปกติ          
บ้านหนองปากชัฎ          
บ้านสันดอน ปกติ          
บ้านทุ่งแจง          
บ้านชัฎหนองหมี          
10  บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)          
11  วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) ปกติ          
12  บ้านท่ายาง          
13  บ้านไทรงาม ปกติ          
14  วัดโพธิศรี ปกติ          
15  วัดพิบูลวนาราม          
16  บ้านหัวเขาจีน เรียนร่วม บ้านหนองลังกา  บ้านหนองลังกา  70010162     
17  บ้านพุเกตุ ปกติ          
18  ประชาพัฒนาวิทย์ ปกติ          
19  บ้านร่องเจริญ          
20  บ้านกล้วย          
21  วัดเหนือวน ปกติ
22  จันทคามวิทยา เรียนร่วม วัดเหนือวน(ประชาอุทิศ) 
23  วัดวันดาว ปกติ          
24  สมนึกวิทิศวรการ          
25  บ้านพุตะเคียน          
26  วัดหัวป่า ปกติ          
27  บ้านเขากรวด          
28  บ้านหุบพริก ปกติ          
29  วัดใหม่นครบาล          
30  วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)          
31  วัดอัมพวัน          
32  บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)          
33  จรูญศรีวิทยาประชานุกูล          
34  บ้านปากสระ          
35  วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)          
36  บ้านหนองขาม          
37  บ้านหนองสีนวล          
38  บ้านหนองน้ำใส          
39  วัดวิมลมรรคาราม ปกติ          
40  บ้านรางม่วง ปกติ          
41  บ้านแม่ประจัน ปกติ          
42  วัดทุ่งหญ้าคมบาง ปกติ          
43  บ้านรางเฆ่ ปกติ          
44  วัดหนองบัวค่าย ปกติ          
45  บ้านยางคู่ ปกติ          
46  วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) ปกติ          
47  บ้านเขาอีส้าน ปกติ          
48  บ้านหนองขนาก ปกติ          
49  วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ปกติ          
50  ชุมชนวัดคูบัว ปกติ          
51  บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 ปกติ          
52  วัดหนองบัว ปกติ          
53  บ้านบ่อตะคร้อ ปกติ          
54  วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) ปกติ          
55  บ้านหนองตาเนิด ปกติ          
56  บ้านพุแค ปกติ          
57  วัดวังมะนาว ปกติ          
58  วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) ปกติ          
59  วัดสูงเนินราษฎรบำรุง ปกติ          
60  บ้านหนองไผ่ ปกติ          
61  วัดเกตุน้อย ปกติ          
62  วัดเกาะศาลพระ เรียนร่วม วัดเกตุน้อย  วัดเกตุน้อย  70010009     
63  วัดโพธิ์ดก ปกติ          
64  วัดศรัทธาราษฎร์ ปกติ          
65  วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) ปกติ          
66  บ้านพุบอนบน ปกติ          
67  วัดยางงาม ปกติ          
68  บ้านอ่างหิน ปกติ          
69  บ้านโกรกสิงขร ปกติ          
70  วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) ปกติ          
71  วัดโคกพระเจริญ ปกติ          
72  วัดอรุณรัตนคีรี ปกติ          
73  ชุมชนวัดทุ่งหลวง ปกติ          
74  โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน ปกติ          
75  บ้านโป่งเจ็ด ปกติ          
76  บ้านทุ่งศาลา ปกติ   บ้านทุ่งศาลา  70010110     
77  วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) ปกติ          
78  บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) ปกติ          
79  บ้านหนองโก ปกติ          
80  วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) ปกติ          
81  บ้านหนองศาลเจ้า ปกติ          
82  บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) ปกติ          
83  บ้านพุคาย ปกติ          
84  บ้านหนองจอก(จิตติ0บุญศรี) ปกติ          
85  วัดท้ายเมือง ปกติ          
86  วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) ปกติ          
87  บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง ปกติ          
88  วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
89  บ้านเก่าต้นมะค่า ปกติ          
90  บ้านวังปลา ปกติ          
91  วัดชัฎใหญ่ ปกติ          
92  บ้านหนองลังกา ปกติ          
93  วัดหนองตาหลวง ปกติ          
94  บ้านหินสี สาขาบ้านลานคา ปกติ          
95  บ้านมะขามเอน ปกติ          
96  วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา ปกติ          
97  บ้านหนองปรือ ปกติ          
98  บ้านห้วยยาง ปกติ
99  บ้านเขาช้าง ปกติ   70010157  70010157     
100  บ้านเขาพระเอก ปกติ          
101  บ้านหนองวัวดำ ปกติ          
102  บ้านมณีลอย ปกติ          
103  สีวะรา ปกติ   สีวะรา  70010148     
104  โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) เรียนร่วม โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน  70010190