รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ลพบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์) ปกติ          
วัดตะเคียน          
วัดท่าข้าม          
วัดซับเสือแมบ          
บ้านโป่งยอ          
บ้านมะม่วงเจ็ดต้น ปกติ          
บ้านทุ่งทอง          
บ้านหนองสำโรง ปกติ  
บ้านพรมทิน          
10  วัดหนองหอย          
11  วัดหนองคู          
12  วัดปากคลองบางคู้          
13  วัดหนองมน          
14  บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)          
15  บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก ปกติ          
16  วัดโพธิ์ตรุ          
17  วัดเกาะวิมุตตาราม          
18  วัดลาดสาลี่ เรียนร่วม วัดปากคลองบางคู้  วัดลาดสาลี่  16010149     
19  วัดมะค่า          
20  วัดคงคาราม          
21  วัดดงพลับ          
22  บ้านกระเบากลัก          
23  บ้านกล้วย          
24  วัดท่าช้าง          
25  วัดบ้านทราย          
26  บ้านหัวบึง ปกติ          
27  วัดหนองน้ำทิพย์          
28  วัดบ้านหมี่ใหญ่          
29  "วัดมหาสอน ""ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์"""          
30  วัดห้วยแก้ว ปกติ          
31  วัดเขาวงกฎ          
32  วัดหนองกระเบื้อง          
33  วัดหนองโพธิ์          
34  บ้านน้ำบ่า          
35  วัดทองแท่งนิสยาราม ปกติ          
36  วัดสระมะเกลือ ปกติ          
37  วัดข่อยใต้          
38  วัดบ้านลาด          
39  บ้านดงกลาง          
40  บ้านหัวดง ปกติ          
41  ซอย 7 สาย 4 ซ้าย ปกติ          
42  วัดหนองปลาดุก ปกติ          
43  บ้านตะกุดหว้า ปกติ          
44  วัดป่ากล้วย ปกติ          
45  วัดวังหัวแหวน ปกติ          
46  ชุมชนตำบลหินปัก ปกติ          
47  บ้านท่าม่วง ปกติ          
48  วัดทุ่งสิงห์โต ปกติ          
49  วัดหลวงท้ายตลาด ปกติ          
50  บ้านโคกสะอาด ปกติ          
51  วัดเขาสมอคอน ปกติ          
52  วัดหนองหลวง ปกติ          
53  บ้านหนองบัว ปกติ          
54  วัดบางกะพี้(พสกอำรุง) ปกติ          
55  บ้านชอนบอน ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดวังหัวแหวน  16010081 
56  วัดคลองเม่า ปกติ          
57  สมอคอนวิทยาคาร ปกติ          
58  วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) ปกติ          
59  วัดน้ำจั้น เรียนร่วม บ้านหัวบึง  โรงเรียน  16010174     
60  บ้านหนองนางาม ปกติ          
61  บ้านไผ่ใหญ่ ปกติ          
62  วัดท้องคุ้ง ปกติ          
63  วัดหนองพิมาน ปกติ          
64  วัดชีแวะ ปกติ          
65  วัดหนองเมือง ปกติ   16010203  16010203     
66  บ้านพุม่วง ปกติ          
67  วัดยาง ณ รังสี ปกติ          
68  บ้านหนองปล้อง เรียนร่วม อนุบาลบ้านเพนียด  16010098       
69  วัดบ่อเงิน ปกติ          
70  วัดหนองปลิง ปกติ          
71  วัดคอกกระบือ ปกติ          
72  วัดหนองแก้ว ปกติ          
73  วัดหนองบัวขาว ปกติ          
74  วัดสำราญ ปกติ          
75  บ้านคลองเกตุ ปกติ          
76  วัดเขาหนีบ ปกติ          
77  วัดสระกระเบี้อง ปกติ          
78  วัดท้ายลาด ปกติ          
79  วัดสิงห์ทอง ปกติ          
80  บ้านเขาดิน ปกติ          
81  บ้านห้วยส้ม ปกติ          
82  วัดห้วยกรวด ยุบโรงเรียนแล้ว       โรงเรียนวัดหนองเมือง  16010203 
83  บ้านดอนทอง ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดสนามไชย  16010146 
84  วัดตะลุง ปกติ          
85  วัดหลวงสุวรรณาราม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดธรรมเจดีย์  16010027 
86  วัดโคกโพธิกุญชร ปกติ          
87  วัดสายห้วยแก้ว ปกติ          
88  วัดเทพกุญชรวราราม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดสำราญ  16010076 
89  วัดคุ้งนาบุญ ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดข่อยใต้  16010068 
90  บ้านไทรย้อย ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดดงน้อย  1601002 
91  วัดหนองคู ปกติ          
92  วัดคุ้งท่าเลา ปกติ          
93  บ้านดงมะรุม ปกติ          
94  วัดสะพานคง ปกติ          
95  วัดดงแก้ว ยุบโรงเรียนแล้ว       โคกสำโรง  16010091 
96  วัดหนองแขม ยุบโรงเรียนแล้ว       โคกสำโรง  16010091 
97  วัดโคกหม้อ ปกติ          
98  วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) ปกติ          
99  วัดข่อยกลาง ปกติ          
100  บ้านโคกสุข ยุบโรงเรียนแล้ว       พิบูลปัทมาคม  16010082 
101  ค่ายพิบูลสงคราม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดดงสวอง  16010014 
102  บ้านหนองชนะชัย ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดวังหัวแหวน  16010081 
103  บ้านหนองไผ่ โอนไปสังกัดอื่น          
104  วัดสัมพันธมิตร ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านเขาทับควาย   
105  วัดใดยาว ปกติ          
106  วัดพรหมาสตร์ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านสามเรือน  16010071 
107  วัดใหม่ขุนนวน ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดดงน้อย  16010002 
108  วัดดอนโพธิ์ ปกติ          
109  ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย ปกติ          
110  ท่าวุ้ง ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลท่าวุ้ง  16010134 
111  บ้านเนินจันทร์ ปกติ     16010093     
112  กองบินโคกกะเทียม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดดงสวอง  16010014 
113  วัดทุ่งทะเลหญ้า ปกติ          
114  วัดอัมพวัน ปกติ          
115  วัดนิคมสามัคคีชัย ปกติ