รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ลำปาง เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านสำเภา ปกติ          
วัดพระเจ้านั่งแท่น ปกติ          
บ้านกาศเมฆ ปกติ          
บ้านทุ่งฝาย ปกติ          
บ้านท่าโทก ปกติ          
วัดน้ำโท้ง ปกติ          
วัดค่ากลาง ปกติ          
สบมายสามัคคีวิทยา ปกติ          
ชุมชนบ้านทราย ปกติ          
10  บ้านทรายมูล ปกติ          
11  บ้านจำค่า ปกติ          
12  วัดบ้านฮ่อง ปกติ          
13  วัดท่าสี ปกติ          
14  วัดหัวฝาย ปกติ          
15  บ้านสบเติ๋น ปกติ          
16  แม่แป้นวิทยา ปกติ          
17  ชุมชนบ้านร้อง ปกติ          
18  บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ปกติ          
19  บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว ปกติ          
20  บ้านหลวงใต้ ปกติ          
21  บ้านสัน ปกติ          
22  บ้านแม่ตาลน้อย ปกติ          
23  บ้านยางอ้อย ปกติ          
24  บ้านทุ่งเกวียน เรียนร่วม บ้านสันทราย  บ้านสันทราย  52010189     
25  บ้านสันทราย ปกติ          
26  ชุมชนบ้านแม่ฮาว ปกติ          
27  บ้านทุ่งกล้วย ปกติ          
28  บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล ปกติ          
29  บ้านจำปุย ปกติ          
30  บ้านแม่กวัก ปกติ          
31  บ้านทุ่ง ปกติ          
32  บ้านโทกหัวช้าง ปกติ          
33  บ้านแม่ส้าน ปกติ          
34  วัดทุ่งโจ้ ปกติ          
35  บ้านปงยางคก ปกติ          
36  บ้านหัวทุ่ง ปกติ          
37  บ้านแหงใต้ ปกติ          
38  ทุ่งหนองขามวิทยา ปกติ          
39  บ้านวังตม ปกติ          
40  บ้านแม่อาง ปกติ          
41  บ้านแม่งาวใต้ ปกติ          
42  บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านอีก้อแม่คำหล้า ปกติ          
43  บ้านดอนหัววัง เรียนร่วม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร  อนุบาลห้างฉัตร  52010195     
44  วัดศรีปรีดานุเคราะห์ ปกติ          
45  วัดบ้านสัก ปกติ          
46  บ้านแม่จาง ปกติ          
47  วัดต้นต้อง เรียนร่วม พิชัยวิทยา  พิชัยวิทยา  52010084     
48  บ้านไร่ เรียนร่วม พิชัยวิทยา  พิชัยวิทยา  52010084     
49  พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ปกติ          
50  บ้านปันง้าว ปกติ          
51  บ้านปันเต้า ปกติ          
52  บ้านหางฮุง ปกติ          
53  บ้านแม่เฟือง ปกติ          
54  บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ปกติ          
55  บ้านบุญนาค ปกติ          
56  บ้านศรีหมวดเกล้า ปกติ          
57  บ้านหนองยาง เรียนร่วม บ้านศรีหมวดเกล้า  คืนงบประมาณ       
58  บ้านปงวัง ปกติ          
59  บ้านหัวทุ่ง ปกติ          
60  บ้านทุ่งผา เรียนร่วม บ้านทุ่งหก  บ้านทุ่งหก  52010182 
61  บ้านทุ่งหก ปกติ          
62  บ้านสบค่อม ปกติ          
63  บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ปกติ          
64  วัดสบจาง ปกติ          
65  บ้านห้วยหก ปกติ          
66  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ปกติ          
67  บ้านงิ้วงาม เรียนร่วม บ้านแม่ตีบ  บ้านงิ้วงาม  52010156     
68  วัดบ้านแลง ปกติ          
69  บ้านหมากหัววัง ปกติ          
70  บ้านปงแท่น เรียนร่วม โรงเรียนบ้านนาสัก  บ้านนาสัก  52010095  บ้านนาสัก  52010094 
71  บ้านห้วยอูน ปกติ          
72  บ้านขุนแหง เรียนร่วม บ้านห้วยอูน  บ้านห้วยอูน  52010149     
73  บ้านปันเหนือ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านห้วยอูน  52010149 
74  บ้านโป่งขวาก ปกติ          
75  บ้านป่าเหียง เรียนร่วม บ้านโป่งขวาก  บ้านโป่งขวาก  52010177     
76  ห้วยรากไม้ ยุบโรงเรียนแล้ว       คืนงบประมาณและยุบปี59   
77  บ้านกาด ปกติ          
78  บ้านเวียงเหนือ เรียนร่วม เมืองยาววิทยา  เมืองยาววิทยา  52010171     
79  บ้านนาแช่ ปกติ          
80  บ้านป่าตันกุมเมือง ปกติ          
81  บ้านทุ่งกู่ด้าย ปกติ          
82  วัดนาน้อย เรียนร่วม บ้านป่าตันกุมเมือง  บ้านป่าตันกุมเมือง  52010079     
83  บ้านหัวฝาย ยุบโรงเรียนแล้ว       คืนงบประมาณและยุบปี58   
84  บ้านกล้วยแพะ ยุบโรงเรียนแล้ว       คืนงบประมาณและยุบปี58   
85  บ้านพระบาท ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านโทกหัวช้าง  52010009 
86  บ้านบ่อหิน เรียนร่วม แม่ก๋งวิทยา  แม่ก๋งวิทยา  52010051     
87  วัดบ้านเป้า เรียนร่วม แม่ก๋งวิทยา  แม่ก๋งวิทยา  52010051     
88  บ้านห้วยยาง ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดเสด็จ  52010059 
89  บ้านเอื้อม เรียนร่วม แม่ก๋งวิทยา  แม่ก๋งวิทยา  52010051     
90  บ้านแม่หล่วง เรียนร่วม บ้านใหม่รัตนโกสินทร์  คืนงบประมาณ       
91  บ้านนาสัก ปกติ          
92  บ้านโป่ง เรียนร่วม บ้านสบพลึง  บ้านสบพลึง  52010124     
93  บ้านใหม่ ปกติ          
94  บ้านหวด ปกติ          
95  บ้านปางหละ เรียนร่วม ไทยรัฐวิทยา85(เรียนรวมบางชั้น)  โรงเรียนเดิม       
96  บ้านหม้อ เรียนร่วม บ้านปงยางคก  คืนงบประมาณ       
97  บ้านทุ่งหลวง ยุบโรงเรียนแล้ว       คืนงบประมาณและยุบปี59   
98  บ้านแม่ยามเหนือ ยุบโรงเรียนแล้ว       คืนงบประมาณและยุบปี59   
99  บ้านล้อง ยุบโรงเรียนแล้ว       ทุ่งหนองขามวิทยา  52010190 
100  บ้านป่าไคร้ ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลห้างฉัตร  52010195