รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ลำปาง เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านนาแก้วประชารัฐ          
ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง          
บ้านสองแคว          
แม่มอกวิทยา          
บ้านท่าเกวียน          
ชุมชนบ้านท่าแหน ปกติ          
บ้านน้ำโทก0หัวดง ปกติ          
ห้วยมะเกลือวิทยา          
บ้านสามขา ปกติ          
10  บ้านอุมลอง ปกติ          
11  บ้านโป่งน้ำร้อน ปกติ          
12  บ้านนาเบี้ย          
13  บ้านเอียก0นาบง ปกติ          
14  บ้านแม่เลียง ปกติ          
15  บ้านสันป่าเปา เรียนร่วม บ้านอ้อวิทยา  บ้านอ้อวิทยา  52020163     
16  บ้านป่าตาล ปกติ          
17  เถิน0ท่าผา ปกติ          
18  บ้านทุ่งขาม ปกติ          
19  บ้านดอนธรรม ปกติ          
20  บ้านนากวาง ปกติ          
21  บ้านหนอง เรียนร่วม ป่าตันวิทยา  ป่าตันวิทยา  52020151 
22  บ้านสมัย ปกติ          
23  บ้านท่าผา ปกติ          
24  บ้านแม่หลง0สบจาง ปกติ          
25  บ้านท่า ปกติ          
26  บ้านจอมปิง ปกติ          
27  บ้านหนองถ้อย เรียนร่วม อนุบาลแม่ทะ  อนุบาลแม่ทะ  52020131     
28  บ้านสองแควใต้ ปกติ          
29  บ้านนาแส่ง0แม่ไฮ เรียนร่วม วัดนาแก้ว  วัดนาแก้ว  52020016  วัดนาแก้ว  52020016 
30  บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ปกติ          
31  บ้านแม่วะ เรียนร่วม บ้านแม่ทาน  บ้านแม่ทาน  52020165     
32  ไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา) ปกติ          
33  วัดสบแม่ทำ ปกติ    
34  บ้านแม่กึ๊ด ปกติ          
35  บ้านแม่ทาน ปกติ          
36  บ้านใหม่ เรียนร่วม บ้านนากวาง  บ้านนากวาง  52020130     
37  ชุมชนบ้านมั่ว ปกติ          
38  บ้านก้อมหนองมุง เรียนร่วม บ้านนากวาง  บ้านนากวาง  52020130     
39  แม่วะวิทยา ปกติ          
40  บ้านเหล่า ปกติ          
41  บ้านแม่เติน ปกติ          
42  นาบ้านไร่วิทยา ปกติ          
43  บ้านผาแมว ปกติ          
44  บ้านเหล่ายาว ปกติ          
45  วัดหาดปู่ด้าย ปกติ          
46  บ้านแม่เตี๊ยะ ยุบโรงเรียนแล้ว       แม่ถอดวิทยา  52020082 
47  กิ่วประชาวิทยา ปกติ          
48  บ้านน้ำหลง ปกติ          
49  ห้วยขี้นกวิทยา ปกติ          
50  บ้านน้ำดิบ ปกติ          
51  บ้านสาด0ผึ้งนาเกลือ ปกติ          
52  ปางกุ่มวิทยา ปกติ          
53  บ้านเด่น ปกติ          
54  บ้านนาคต ปกติ          
55  บ้านนาต๋ม ปกติ          
56  บ้านอุมลอง ปกติ          
57  ชุมชนบ้านแม่ปุปุ ปกติ          
58  นาครัวประชาสามัคคี ปกติ          
59  บ้านนาโป่ง ปกติ          
60  บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ปกติ          
61  บ้านน้ำโจ้ เรียนร่วม ทองทิพย์วิทยา  ทองทิพย์วิทยา  52020141     
62  บ้านแม่วะเด่นชัย ปกติ          
63  สันโป่งวิทยา ปกติ          
64  บ้านหัวน้ำ ปกติ          
65  บ้านแก่น ปกติ          
66  วัดมะกอก0นาบัว เรียนร่วม ไหล่หินราษฎร์บำรุง  ไหล่หินราษฎร์บำรุง  52020039     
67  บ้านเข้าซ้อน เรียนร่วม ไหล่หินราษฎร์บำรุง  ไหล่หินราษฎร์บำรุง  52020039     
68  บ้านป่าจ้ำ เรียนร่วม ทองทิพย์วิทยา  ทองทิพย์วิทยา  52020141     
69  บ้านศาลาสามัคคี ปกติ          
70  บ้านทุ่งต๋ำ ปกติ          
71  บ้านท่ามะเกว๋น ปกติ          
72  บ้านแม่ปุง เรียนร่วม บ้านฮ่องห้า  บ้านฮ่องห้า  52020140     
73  บ้านฮ่องห้า ปกติ          
74  บ้านกิ่วห้วยเบิก ปกติ          
75  บ้านดอนไชย ปกติ          
76  บ้านสันหลวง ปกติ  
77  วังหินวิทยา ปกติ          
78  บ้านวัฒนา เรียนร่วม อนุบาลสบปราบ  อนุบาลสบปราบ  52020186     
79  บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลสบปราบ  52020186 
80  บ้านหนองวัวแดง ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลสบปราบ  52020186 
81  บ้านวังพร้าว0สบเรียง ปกติ          
82  ไตรมิตรสามัคคี ปกติ          
83  บ้านท่าช้าง ปกติ          
84  บ้านวังยาว ปกติ          
85  บ้านนาจะลา เรียนร่วม เสริมซ้ายวิทยา  เสริมซ้ายวิทยา  52020063     
86  บ้านแม่ต๋ำ เรียนร่วม เสริมซ้ายวิทยา  เสริมซ้ายวิทยา  52020063     
87  วัดนาเอี้ยง เรียนร่วม ศรีลังกาวิทยา  ศรีลังกาวิทยา  52020051     
88  บ้านปงกา ปกติ          
89  บ้านแม่ตั๋ง ปกติ          
90  บ้านหลวง ปกติ          
91  บ้านปงแพ่ง ปกติ          
92  วัดสาแล ปกติ          
93  เสริมซ้ายวิทยา ปกติ          
94  บ้านท่าโป่ง เรียนร่วม เสริมซ้ายวิทยา  เสริมซ้ายวิทยา  52020063     
95  บ้านแม่ฮวก เรียนร่วม ไหล่หินราษฎร์บำรุง  ไหล่หินราษฎร์บำรุง  52020039     
96  นายางวิทยา ปกติ          
97  บ้านปงหลวง เรียนร่วม เสริมขวาวิทยา  เสริมขวาวิทยา  52020054     
98  บ้านนาดง ปกติ     52020161     
99  บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดอนธรรม  52020030 
100  บ้านปางมะโอ เรียนร่วม บ้านนาดง  บ้านนาดง  52020161     
101  บ้านแม่ปะ ยุบโรงเรียนแล้ว       เถิน-ท่าผา  52020085 
102  บ้านหนองเตา ปกติ