รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ลำปาง เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองนาว          
บ้านทุ่งฮ้าง ปกติ          
บ้านช่อฟ้า ปกติ          
บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า          
ชุมชนบ้านสา ปกติ     ๕๒๐๓๐๐๑๓     
บ้านแม่ตาใน เรียนร่วม บ้านแม่ตา  บ้านแม่ตา  52030016     
บ้านนางาม          
บ้านแม่เบิน          
บ้านสันมะเกลือ ปกติ          
10  บ้านใหม่เหล่ายาว          
11  บ้านทุ่งปี้          
12  บ้านวังมน          
13  บ้านดอนแก้ว ปกติ          
14  บ้านวังใหม่ ปกติ          
15  บ้านแม่หีด          
16  บ้านหัวทุ่ง          
17  บ้านแม่สุขวังเหนือ          
18  บ้านแม่พริก          
19  วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)          
20  บ้านแม่เย็น          
21  บ้านทัพป่าเส้า          
22  บ้านสบลี          
23  บ้านแม่แจ๋ม          
24  อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)          
25  บ้านทุ่งส้าน          
26  บ้านหนอง          
27  บ้านแม่กองปิน          
28  บ้านทุ่งสะแกง ปกติ          
29  บ้านดอนแก้ว          
30  บ้านดอนไชย          
31  บ้านทุ่งโป่ง          
32  บ้านหัวเมือง          
33  บ้านไฮ เรียนร่วม บ้านแม่ตา  บ้านแม่ตา  52030016     
34  บ้านป่าแขม ปกติ          
35  บ้านขอวิทยา          
36  บ้านสวนดอกคำ          
37  บ้านขาม          
38  บ้านทุ่งจี้ เรียนร่วม อนุบาลเมืองปาน  อนุบาลเมืองปาน  52030098     
39  บ้านทุ่งข่วง เรียนร่วม อนบาลเมืองปาน  อนุบาลเมืองปาน  52030098     
40  บ้านทุ่งปง เรียนร่วม ปลายนาวิทยา  ปลายนาวิทยา  52030096     
41  บ้านปงคอบ          
42  บ้านสบฟ้า ปกติ          
43  บ้านเลาสู ปกติ          
44  บ้านทุ่ง ปกติ          
45  บ้านหลวงแจ้ซ้อน ปกติ          
46  บ้านกล้วย ปกติ          
47  บ้านศรีบุญเรือง ปกติ          
48  บ้านแม่สุก ปกติ          
49  บ้านต้นงุ้น ปกติ          
50  บ้านสาแพะ ปกติ          
51  บ้านน้ำจำ ปกติ          
52  บ้านแม่สุขใน ปกติ          
53  บ้านป่าเหว ปกติ          
54  บ้านเฮี้ย เรียนร่วม ปลายนาวิทยา  ปลายนาวิทยา  52030096 
55  บ้านใหม่ผ้าขาว ปกติ          
56  บ้านเมืองตึง ปกติ          
57  บ้านม่วงงาม เรียนร่วม บ้านสบฟ้า  บ้านสบฟ้า  52030002     
58  บ้านใหม่สามัคคี เรียนร่วม ทุ่งคาวิทยา  ทุ่งคาวิทยา  52030035     
59  บ้านหนองกอก เรียนร่วม ทุ่งคาวิทยา  ทุ่งคาวิทยา  52030035     
60  บ้านปงดอน เรียนร่วม บ้านแม่ตา  บ้านแม่ตา  52003001 
61  บ้านแม่ตา เรียนร่วม บ้านแม่ตา  บ้านแม่ตา  52030016     
62  บ้านทุ่งฮี ปกติ          
63  ชุมชนบ้านใหม่ ปกติ   52030082  52030082     
64  บ้านฮ่องลี่ ปกติ          
65  บ้านแม่ม่า เรียนร่วม บ้านป่าแขม  บ้านแม่ม่า  52030047     
66  บ้านปางดะ ปกติ          
67  บ้านป่าเหมี้ยง ปกติ          
68  บ้านหัวฝาย ปกติ          
69  บ้านแพะ ปกติ          
70  บ้านนาไหม้ เรียนร่วม ไผ่งามวิทยา  บ้านนาไหม้  52030026     
71  บ้านแป้น ปกติ          
72  บ้านม่วง ปกติ   บ้านม่วง  52030108     
73  บ้านปงถ้ำ ปกติ          
74  ปลายนาวิทยา ปกติ
75  บ้านถ้ำ เรียนร่วม อนุบาลเมืองปาน  อนุบาลเมืองปาน  52030098 
76  บ้านจ๋ง เรียนร่วม อนุบาลเมืองปาน  อนุบาลเมืองปาน  52030098 
77  บ้านเปียงใจ ปกติ     52030021     
78  บ้านไร่ ปกติ          
79  บ้านป่าคา ยุบโรงเรียนแล้ว       ร่องเคาะวิทยา  52030055 
80  บ้านก่อ ปกติ          
81  บ้านทุ่งผึ้ง ปกติ          
82  บ้านทุ่งฝูง ยุบโรงเรียนแล้ว       อุปกรณ์คืนให้ สพฐ.