รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ลำพูน เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดสะแล่ง ปกติ          
บ้านประตูป่า ปกติ   วัดประตูป่า  51010019     
เชตวันหนองหมู ปกติ          
บ้านห้วยอ้อ เรียนร่วม บ้านหนองผ้าขาว ,บ้านป่ารกฟ้า,บ้านเหล่าป่าก๋อย  บ้านห้วยอ้อ  51010133     
บ้านล้องหนองหอย          
บ้านสะปุ๋ง          
วัดบ้านไร่ บ้านป่าตาล  วัดบ้านไร่  51010150     
บ้านป่าตาล ปกติ          
วัดบ้านดอน          
10  วัดป่าแดด          
11  ชุมชนบ้านเหมืองจี้          
12  วัดหนองสมณะ          
13  บ้านน้ำย้อย ปกติ          
14  วัดป่าสัก ปกติ          
15  วัดบ้านแจ่ม ปกติ          
16  บ้านกองงาม ปกติ          
17  วัดป่าบุก เรียนร่วม บ้านดอนตอง  51010178  51010178     
18  วัดบ้านธิ ปกติ          
19  บ้านป่าซาง ปกติ          
20  บ้านทาสองท่า เรียนร่วม บ้านทาป่าสัก  บ้านทาสองท่า  51010099     
21  บ้านดงสารภี ปกติ          
22  บ้านหนองบัว ปกติ          
23  บ้านทากู่ ปกติ          
24  บ้านทาทุ่งไผ่ เรียนร่วม บ้านทาป่าสัก         
25  วัดป่ายาง ปกติ     51010001     
26  บ้านศรีสุพรรณ ปกติ          
27  วัดกู่เส้า ปกติ          
28  บ้านป่าซางน้อย เรียนร่วม ตำบลบ้านแป้น  ตำบลบ้านแป้น  51010012     
29  วัดสันต้นธง ปกติ   51010002  51010002 
30  บ้านเวียงยอง ปกติ          
31  วัดหนองหล่ม ปกติ          
32  วัดอรัญญาราม ปกติ          
33  วัดช้างค้ำ ปกติ     51010154     
34  วัดศรีบังวัน ปกติ          
35  บ้านเหมืองลึก ปกติ          
36  วัดห้วยยาบ ปกติ          
37  วัดหนองเหียง เรียนร่วม ตำบลบ้านแป้น  ตำบลบ้านแป้น  51010012     
38  วัดฮ่องกอก ปกติ          
39  วัดศรีดอนชัย ปกติ          
40  วัดศรีบัวบาน ยุบโรงเรียนแล้ว       บริษัทเก็บคืนไป  51010049 
41  บ้านหนองดู่ ปกติ          
42  วัดศรีชุม ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองดู่  51010142 
43  วัดเจดีย์สามยอด เรียนร่วม บ้านหนองดู่  บ้านหนองดู่  51010142     
44  บ้านหล่ายทา ปกติ          
45  บ้านศาลาแม่ทา ปกติ          
46  วัดทากาศ ปกติ          
47  บ้านห้วยไฟ ปกติ          
48  บ้านดอนตอง เรียนร่วม วัดป่าบุก  51010160  51010160     
49  บ้านหมื่นข้าว ปกติ          
50  บ้านป่ารกฟ้า เรียนร่วม บ้านเหล่าป่าก๋อย และบ้านห้วยอ้อ 
51  วัดห้วยม้าโก้ง ปกติ          
52  บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ปกติ          
53  บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน ปกติ      
54  บ้านแม่อาว เรียนร่วม บ้านน้ำย้อย  บ้านน้ำย้อย  51010124     
55  บ้านโทกน้ำกัด ปกติ          
56  วัดบ่อโจง ปกติ          
57  บ้านไร่ดง ปกติ          
58  วัดต้นโชค ปกติ          
59  วัดบ้านเรือน ปกติ          
60  วัดบ้านหลุก เรียนร่วม วัดเหมืองง่า 
61  บ้านหนองผ้าขาว เรียนร่วม บ้านเหล่าป่าก๋อย และบ้านห้วยอ้อ  บ้านหนองผ้าขาว  51010137 
62  บ้านต้นผึ้ง ปกติ          
63  วัดศรีบุญชู0วังไฮ ปกติ          
64  บ้านห้วยส้ม ปกติ          
65  วัดสันทราย ปกติ          
66  วัดท่าต้นงิ้ว ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดท่าต้นงิ้ว  51010145 
67  บ้านฉางข้าวน้อย ปกติ          
68  บ้านป่าเส้า ปกติ          
69  บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง ปกติ          
70  วัดจักรคำภิมุข ปกติ          
71  วัดเหมืองกวัก ปกติ          
72  บ้านดอยแก้ว ปกติ          
73  บ้านจำตาเหิน ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านดอยแก้ว  บ้านดอยแก้ว  51010118  บ้านดอยแก้ว  51010118 
74  วัดพันตาเกิน ยุบโรงเรียนแล้ว       51010004  51010004 
75  บ้านทาป่าเปา ปกติ          
76  วัดป่าตึงเชตวัน ปกติ          
77  บ้านศรีป้าน ปกติ   บ้านศรีป้าน  51010084     
78  บ้านร่องช้าง เรียนร่วม บ้านหนองเกิด  บ้านหนองเกิด  51010120     
79  บ้านป่าขาม เรียนร่วม วัดเหมืองง่า  วัดเหมืองง่า  51010066     
80  บ้านจำบอน ปกติ          
81  บ้านขัวแคร่ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านจำบอน  51010049 
82  บ้านหนองหนาม เรียนร่วม โรงเรียนวัดบ่อโจง  โรงเรียนบ้านหนองหนาม  51010056     
83  วัดล่ามช้าง ปกติ     51010018     
84  บ้านสัน ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านศรีป้าน  51010084     
85  บ้านสบเมย บ้านศรีป้าน  บ้านศรีป้าน  51010084     
86  วัดศรีดอนตัน ยุบโรงเรียนแล้ว          
87  วัดบ้านเหล่า ปกติ          
88  บ้านฮ่องกอม่วง ปกติ          
89  วัดวังกู่ เรียนร่วม วัดน้ำดิบ  วัดน้ำดิบ       
90  บ้านสวนหลวง เรียนร่วม บัานแม่เมย  บ้านแม่เมย  51010088     
91  วัดทุ่งยาว ปกติ
92  บ้านหนองยางไคล ปกติ          
93  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม ปกติ          
94  บ้านศรีบุญยืน0วังทอง ปกติ          
95  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ ปกติ          
96  บ้านผาตั้ง ปกติ          
97  บ้านแม่เมย ปกติ          
98  บ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก เรียนร่วม บ้านแม่เมย  บ้านแม่เมย  51010088     
99  บ้านทาขุมเงิน ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านแม่เมย  บ้านแม่เมย  51010088  บ้านแม่เมย  51010088 
100  บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง ปกติ          
101  วัดสันมะกรูด เรียนร่วม ตำบลบ้านแป้น         
102  วัดชัยสถาน เรียนร่วม บ้านป่าเส้า,วัดฮ่องกอก  วัดชัยสถาน  51010074     
103  บ้านมะกอก ยุบโรงเรียนแล้ว วัดช้างค้ำ 
104  บ้านกิ่วมื่น ยุบโรงเรียนแล้ว วัดช้างค้ำ 
105  วัดบ้านหวาย ยุบโรงเรียนแล้ว วัดช้างค้ำ 
106  บ้านสันมะนะ ปกติ          
107  บ้านทาปลาดุก ปกติ          
108  วัดท่าตุ้ม ยุบโรงเรียนแล้ว          
109  บ้านโป่งรู ปกติ          
110  วัดชัยชนะ ยุบโรงเรียนแล้ว  
111  วัดน้ำดิบ ปกติ          
112  วัดปากล้อง เรียนร่วม วัดน้ำดิบ