รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านดอนหันวิทยาสาร          
บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) ปกติ          
บ้านห้วยเตยพัฒนา          
บ้านดงพอง          
สระแก้วราษฎร์บำรุง ปกติ 40010134         
แก่นเท่าพัฒนศึกษา          
หินกองวิทยา          
บ้านวังโพน          
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง          
10  บ้านโคกล่าม ปกติ          
11  บ้านโกทา ปกติ          
12  บ้านแก่นประดู่ ปกติ          
13  บ้านคำบอน ปกติ          
14  ดอนหันประชารัฐศึกษา ปกติ          
15  หินฮาวคุรุประชาสรรค์ ปกติ          
16  พงษ์ภิญโญ 2 ปกติ          
17  บ้านบึงแก ปกติ     40010035     
18  บ้านเหล่านางาม ปกติ          
19  บ้านโนนเรือง ปกติ    
20  บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ปกติ          
21  อานันทนวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  40010082 
22  บ้านป่าสังข์หนองฮี ปกติ          
23  บ้านหนองหญ้าข้าวนก ปกติ          
24  บ้านเลิง ปกติ          
25  บ้านนาล้อม ปกติ          
26  บ้านป่าส่าน ปกติ          
27  บ้านโคกสูงวิทยาคม ปกติ          
28  บ้านบ่อแก ปกติ          
29  บ้านนาเพียง ปกติ          
30  บ้านป่าเหลื่อม เรียนร่วม บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)  บ้านป่าเหลื่อม  40010012     
31  บ้านหนองค้ากลางฮุง ปกติ          
32  บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  40010073 
33  เขื่อนกระพี้ศึกษา ปกติ          
34  บ้านกระเดื่อง ปกติ          
35  บ้านเต่านอ ปกติ          
36  บ้านหินตั้งหนองอีเลิง ปกติ          
37  บ้านหนองเบ็ญ ปกติ          
38  บ้านศิลา ปกติ          
39  บ้านบึงฉิม ปกติ          
40  พงษ์ภิญโญ 1 ยุบโรงเรียนแล้ว   บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  40010073  บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  40010073 
41  บ้านท่าพระเนาว์ ปกติ          
42  บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ปกติ          
43  บ้านหินขาว ปกติ          
44  บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ ปกติ          
45  บ้านดงเก่า เรียนร่วม บ้านดงกลาง  บ้านดงเก่า  40010161     
46  บ้านโจดใหญ่ เรียนร่วม บ้านดงกลาง  บ้านโจดใหญ่  40010159     
47  บ้านดอนหญ้านาง ปกติ          
48  บ้านโสกม่วงดอนดู่          
49  บ้านดอนยาง ปกติ
50  บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย ปกติ          
51  บ้านหนองขามประชาบำรุง ปกติ          
52  หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ปกติ          
53  บ้านไก่นา เรียนร่วม บ้านโคกนางามปลาเซียม  บ้านไก่นา  40010108     
54  บ้านหนองบัวดีหมี ปกติ   10040030       
55  บ้านม่วงโป้ ปกติ          
56  บ้านหนองบัวน้อย ปกติ          
57  ไตรมิตรวิทยาคาร ปกติ          
58  บ้านโนนเขวา ปกติ          
59  บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ปกติ          
60  บ้านสว่างมรรคา เรียนร่วม 40010020  บ้านสว่างมรรคา  40010018     
61  บ้านหนองหัววัว ปกติ          
62  บ้านหนองคู ปกติ          
63  บ้านเหล่าเกวียนหัก ปกติ          
64  บ้านโนนกู่ ปกติ          
65  บ้านห้วยชัน เรียนร่วม บ้านหนองหิน  บ้านห้วยชัน  40010095     
66  บ้านบะยาว ปกติ     40010150     
67  บ้านเลิงเปือย ปกติ          
68  บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ ปกติ บ้านโคกท่า  บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  10040117     
69  บ้านลาดนาเพียง ปกติ          
70  หนองไผ่มอดินแดง ปกติ          
71  บ้านโคกท่า ปกติ          
72  บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ปกติ     10040007     
73  บ้านกุดนางทุย ปกติ          
74  บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ปกติ          
75  โนนฆ้องวิทยาคาร ปกติ          
76  บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ปกติ          
77  บ้านค้อ ปกติ          
78  บ้านตอกแป้น ปกติ          
79  บ้านหนองกุงน้อย ปกติ          
80  บ้านโนนแต้ ปกติ          
81  บ้านหนองปอ ปกติ          
82  ชุมชนบ้านพรหมนิมิต ปกติ          
83  พระคือหนองโพธิ์วิทยา ปกติ          
84  บ้านแก่นเท่า ปกติ          
85  โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา ปกติ          
86  บ้านซำจานเนินทอง ปกติ    
87  บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ปกติ     40010071     
88  บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง ปกติ          
89  บ้านทองหลาง ปกติ          
90  บ้านโคกแปะ ปกติ   40010002  40010002     
91  บ้านโคกสีโคกเปี้ย ปกติ          
92  บ้านชาด ปกติ          
93  บ้านโนนค้อ ปกติ          
94  บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) ปกติ          
95  บ้านกอก ปกติ          
96  บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง ยุบโรงเรียนแล้ว       ไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  40010114 
97  บ้านโจดศรีวิชัย ปกติ          
98  บ้านดงกลาง ปกติ   โรงเรียนเดิมของตนเอง       
99  บ้านป่าหวาย ปกติ          
100  พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง ยุบโรงเรียนแล้ว          
101  สว่างศิริพัฒนา ยุบโรงเรียนแล้ว ป่าหวาย  ป่าหวาย  40010146  ป่าหวาย  40010146 
102  บ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง ยุบโรงเรียนแล้ว