รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ลำพูน เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านสันปูเลย ปกติ          
บ้านหนองสูน ปกติ          
บ้านแม่แสม ปกติ          
บ้านแม่บอน          
บ้านแม่กองวะ          
บ้านนาทราย          
บ้านห้วยไร่ ปกติ          
บ้านห้วยห้าง ปกติ          
บ้านลี้ เรียนร่วม อนุบาลวังดิน      อนุบาลวังดิน  51020076 
10  บ้านห้วยงูสิงห์ ปกติ          
11  บ้านโฮ่ง ปกติ   บ้านโฮ่งศีลาภรณ์  51020001     
12  บ้านฮั่ว ปกติ          
13  บ้านแม่ปันเดง ปกติ          
14  บ้านล้องเครือกวาว ปกติ          
15  วัดร้องธาร ปกติ          
16  บ้านห้วยแพ่ง ปกติ   บ้านห้วยแพ่ง  51020013     
17  วัดหนองยวง ปกติ          
18  บ้านม่วงโตน ปกติ          
19  บ้านห้วยบง ปกติ          
20  บ้านสันป่าสัก ปกติ          
21  บ้านวงศ์ษาพัฒนา ปกติ          
22  ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) ปกติ          
23  บ้านป่าพลู ปกติ          
24  บ้านนากลาง ปกติ          
25  บ้านห้วยปันจ๊อย ปกติ          
26  วัดบ้านเวียงหนองล่อง ปกติ          
27  บ้านศรีเตี้ย ปกติ          
28  บ้านป่าจี้ ปกติ          
29  บ้านห้วยกาน ปกติ          
30  บ้านห้วยโป่ง ปกติ          
31  บ้านปาง ปกติ          
32  บ้านวังมน ปกติ          
33  บ้านห้วยหญ้าไซ ปกติ          
34  บ้านหนองหลัก ปกติ          
35  บ้านเหล่าดู่ เรียนร่วม บ้านห้วยปันจ๊อย  บ้านห้วยปันจ๊อย  51020113     
36  บ้านท่าช้าง ปกติ          
37  บ้านท่าหลุก ปกติ          
38  วัดวังสะแกง ปกติ          
39  บ้านไร่ เรียนร่วม บ้านแม่เทย  บ้านแม่เทย  51020058     
40  บ้านห้วยแทง ปกติ     51020017     
41  บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว ปกติ          
42  บ้านผาต้าย ปกติ          
43  บ้านห้วยแหน ปกติ          
44  บ้านดงสักงาม ปกติ          
45  บ้านดอยแดน ปกติ          
46  บ้านแม่หาด เรียนร่วม วัดวังหลวง  วัดวังหลวง  51020014     
47  บ้านไม้สลี ปกติ          
48  บ้านแม่ป้อกใน ปกติ          
49  บ้านโฮ่ง ปกติ          
50  บ้านห้วยน้ำดิบ ปกติ          
51  บ้านหล่ายท่า ปกติ          
52  บ้านต้นผึ้ง ปกติ          
53  บ้านปางส้าน ปกติ          
54  บ้านป่าคา ปกติ          
55  วัดบ้านดง ปกติ          
56  บ้านแม่แนต ปกติ          
57  บ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ ปกติ          
58  บ้านปวง ปกติ          
59  บ้านแม่ลาน ปกติ          
60  บ้านแม่อีไฮ เรียนร่วม บ้านปาง      บ้านปาง  51020084 
61  บ้านหนองเขียด เรียนร่วม บ้านหนองปลาสะวาย  บ้านหนองปลาสะวาย  51020028     
62  บ้านห้วยปิง ปกติ          
63  บ้านบวก ปกติ