รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เลย เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านกำพี้ ปกติ          
บ้านห้วยหวาย ปกติ          
บ้านขอนแก่นหนองบอน          
บ้านห้วยโตก ปกติ          
บ้านกกชุมแสง ปกติ          
บ้านแหล่งควาย ปกติ          
บ้านเพียซำพุวิทยา ปกติ          
บ้านวังโป่งท่าวังแคน          
บ้านน้ำคิว ปกติ          
10  บ้านนาป่าหนาด          
11  บ้านตาดซ้อ          
12  บ้านโนนสว่าง          
13  บ้านผาพอด          
14  บ้านโพน ปกติ          
15  บ้านคกงิ้ว ปกติ          
16  บ้านกลาง ปกติ          
17  บ้านห้วยนา          
18  จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปกติ          
19  บ้านหาดเบี้ย          
20  บ้านคกไผ่          
21  บ้านปากปัด          
22  บ้านหาดคัมภีร์          
23  บ้านคกเว้า          
24  บ้านร่องไผ่ ปกติ  
25  บ้านบวกอ่าง          
26  บ้านแก่งม่วง เรียนร่วม บ้านหนองปกติ  บ้านแก่งม่วง  42010273     
27  บ้านวังเป่ง เรียนร่วม บ้านหนองปกติ  บ้านวังเป่ง  42010277     
28  บ้านน้ำพาน เรียนร่วม ชุมชนบ้านอาฮี  ชุมชนบ้านอาฮี  42010287     
29  บ้านหนองปกติ ปกติ          
30  บ้านห้วยคัง เรียนร่วม บ้านหนองปกติ  บ้านห้วยคัง  42010285     
31  บ้านหนองผือ ปกติ          
32  บ้านห้วยเดื่อ          
33  บ้านนาโม้ ปกติ          
34  บ้านน้ำมี          
35  บ้านหนองบง          
36  บ้านห้วยไค้          
37  บ้านท่าดีหมี ปกติ          
38  ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา          
39  บ้านเสี้ยว          
40  บ้านห้วยกระทิง          
41  บ้านห้วยพอด          
42  บ้านสวนกล้วย          
43  บ้านท่าบม ปกติ          
44  บ้านปากยาง          
45  บ้านทรัพย์มงคล          
46  บ้านห้วยลวงไซ ปกติ          
47  บ้านป่าข้าวหลาม ปกติ          
48  บ้านภูสวรรค์ ปกติ          
49  บ้านท่าเปิบ เรียนร่วม บ้านตูบโกบ  บ้านท่าเปิบ  42010001     
50  บ้านโพนป่าแดง ปกติ          
51  บ้านท่ามะนาว ปกติ          
52  บ้านแสนสำราญ เรียนร่วม ไทยรัฐวิทยา  บ้านแสนสำราญ  42010088     
53  มโนบุเรศรบำรุงการ เรียนร่วม บ้านกอไร่ใหญ่  บ้านกอไร่ใหญ่  42010069     
54  บ้านกอไร่ใหญ่ ปกติ          
55  บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ปกติ          
56  บ้านห้วยม่วง ปกติ          
57  บ้านนาม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านนาโคก  42010060 
58  บ้านท่าบุ่ง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านปากหมาก  42010061 
59  บ้านไผ่โทน ปกติ          
60  บ้านส้าน เรียนร่วม บ้านห้วยสีเสียด  บ้านห้วยสีเสียด  42010055     
61  บ้านน้ำสวยภักดี ปกติ     42010071     
62  บ้านนาบอน เรียนร่วม บ้านหัวฝาย  บ้นหัวฝาย  42010020     
63  บ้านท่าข้าม เรียนร่วม บ้านหัวฝาย  บ้านท่าข้ามโพนสว่าง  42010019     
64  บ้านหัวฝาย ปกติ          
65  บ้านวังยาว ปกติ          
66  บ้านสาระแพ เรียนร่วม บ้านโป่ง  บ้านสาระแพ  42010119 
67  บ้านโป่งป่าติ้ว เรียนร่วม บ้านตูบโกบ  บ้านโป่งป่าติ้ว  42010000     
68  บ้านตูบโกบ ปกติ          
69  บ้านวังขาม ปกติ          
70  บ้านน้ำกระโทม ปกติ          
71  บ้านหนองนาทราย ปกติ          
72  บ้านปากเนียม ปกติ          
73  บ้านอุมุง ปกติ          
74  บ้านหนองดอกบัว ปกติ          
75  บ้านเมี่ยง ปกติ          
76  บ้านวังแคน เรียนร่วม บ้านเพียซำพุวิทยา  บ้านเพียซำพุวิทยา  42010046     
77  บ้านชมน้อย ปกติ     42010123     
78  บ้านนาเบน ปกติ          
79  บ้านขอนแก่น ปกติ          
80  บ้านชลประทาน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านท่าลี่  42010268 
81  บ้านหาดพระ เรียนร่วม ชุมชนบ้านปากห้วย  บ้านหาดพระ  42010282     
82  บ้านหัวแก่ง เรียนร่วม บ้านโป่ง  บ้านหัวแก่ง  42010120     
83  บ้านลาดค้อ เรียนร่วม บ้านตูบโกบ (บางชั้น)  บ้านลาดค้อ  42010006     
84  บ้านห้วยผักกูด ปกติ          
85  บ้านโพนทอง ปกติ          
86  บ้านโพน ปกติ          
87  บ้านไร่ทาม ปกติ          
88  บ้านแก่งมี้ เรียนร่วม บ้านใหม่  บ้านแก่งมี้  42010105     
89  บ้านปากหมาก ปกติ          
90  บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 เรียนร่วม บ้านนาป่าหนาด  บ้านนาป่าหนาด  42010081     
91  บ้านหินตั้ง ปกติ          
92  บ้านหาดทรายขาวผามุม ปกติ          
93  บ้านคกมาด ปกติ          
94  บ้านห้วยด้าย ปกติ          
95  บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ปกติ          
96  บ้านแก้วเมธี ปกติ          
97  บ้านโป่ง ปกติ          
98  บ้านนากระเซ็ง ปกติ          
99  ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ปกติ          
100  บ้านห้วยสีเสียด เรียนร่วม บ้านส้าน  บ้านห้วยสีเสียด  42010055     
101  บ้านเลิง ปกติ          
102  บ้านติดต่อ เรียนร่วม          
103  บ้านน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านเชียงคาน   42010092 
104  บ้านห้วยเหล็ก ปกติ          
105  บ้านนาแขม ปกติ          
106  บ้านหนองผำ ปกติ          
107  บ้านห้วยหินขาว ปกติ          
108  บ้านนาน้ำมัน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านเพียซำพุวิทยา  42010046 
109  บ้านโพนสว่างวังเย็น ปกติ          
110  บ้านคกเลา ปกติ          
111  บ้านผากลางดง ปกติ     42010095     
112  บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านนาด้วง  42010074 
113  บ้านนาจาน ปกติ          
114  บ้านใหม่ตาแสง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านคอนสา  42010128