รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เลย เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองปาดฟาน          
บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง ปกติ  
บ้านหนองอีเก้ง          
บ้านไร่สุขสันต์ เรียนร่วม สาขาบ้านห้วยส้มป่อย  บ้านไร่สุขสันต์  42020110     
บ้านห้วยกาบเปลือย ปกติ          
บ้านซำม่วง ปกติ          
บ้านผาน้อย ปกติ          
บ้านห้วยสีเสียด          
บ้านนาเหมือดแอ่          
10  บ้านนาล้อม ปกติ          
11  บ้านนาน้อย          
12  บ้านโคกผักหวาน ปกติ     42020145    42020145 
13  บ้านขอนยาง ปกติ          
14  บ้านโนน ปกติ          
15  บ้านหนองเขียด เรียนร่วม บ้านหนองอีเก้ง  บ้านหนองอีเก้ง  42020107     
16  บ้านนาอุดม ปกติ          
17  บ้านนาดินดำ ปกติ          
18  บ้านห้วยไผ่เหนือ ปกติ          
19  บ้านเหล่าใหญ่ ปกติ          
20  บ้านนายาง ปกติ          
21  บ้านสวนห้อมผางาม ปกติ          
22  บ้านหนองงิ้ว ปกติ          
23  บ้านห้วยหมาก ปกติ          
24  บ้านโคกแฝก ปกติ          
25  บ้านห้วยป่าน ปกติ          
26  ผานาง0ผาเกิ้ง ปกติ          
27  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ ปกติ          
28  บ้านดงน้อยโคกหนองแก ปกติ          
29  บ้านซำไคร้ ปกติ          
30  บ้านห้วยไผ่ ปกติ          
31  บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม ปกติ  
32  บ้านน้ำทบ ปกติ          
33  บ้านซำบ่าง ปกติ          
34  บ้านหนองขาม ปกติ          
35  บ้านหนองนอ ปกติ          
36  บ้านร่องป่าไผ่ เรียนร่วม ชุมชนหนองหิน  บ้านร่องป่าไผ่  42020079 
37  บ้านห้วยเดื่อน้อย ปกติ  
38  บ้านหัวขัว ปกติ          
39  บ้านพองหนีบ ปกติ          
40  บ้านบุ่งตาข่าย ปกติ          
41  บ้านห้วยผุก ปกติ          
42  ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) ปกติ          
43  บ้านกุดลันน้อยคีรี ปกติ          
44  บ้านหนองตูม ปกติ   บ้านหนองตูม  42020157     
45  บ้านศรีรักษา ปกติ          
46  บ้านหัวฝาย ปกติ          
47  บ้านเล้า ปกติ          
48  บ้านหนองหมากแก้ว ปกติ          
49  บ้านทุ่งใหญ่ ปกติ   42020074  42020074 
50  บ้านบึงสวรรค์ ปกติ          
51  บ้านซำบุ่น ปกติ          
52  บ้านกกบก ปกติ   บ้านกกบก  42020046 
53  บ้านหมากแข้งกกกอก ปกติ   บ้านหมากแข้งกกกอก  42020049  ไม่ยุบรวม   -  
54  บ้านโนนกกจาน ปกติ  
55  บ้านน้ำจันทร์ ปกติ   บ้านน้ำจันทร์  42020047  ไม่ยุบรวม 
56  บ้านภูทองลานมันหลัก 160 ปกติ          
57  บ้านโนนสว่าง ปกติ          
58  บ้านศรีวิไลท่าสวนยา เรียนร่วม บ้านโนนกกข่า  โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา  42020134     
59  บ้านตาดข่า ปกติ          
60  บ้านซำนกจิบ ปกติ          
61  บ้านทรัพย์เจริญ ปกติ          
62  วังน้ำพุ ปกติ          
63  บ้านกกเกลี้ยง ปกติ          
64  บ้านแก่งหินกกสะทอน ปกติ          
65  บ้านซำกกค้อ ปกติ          
66  บ้านแสนสุข ปกติ          
67  บ้านผาหวาย ปกติ          
68  บ้านน้ำอ้อมเล้า ปกติ          
69  บ้านนาอีเลิศ ปกติ          
70  บ้านบุ่งค้อ เรียนร่วม บ้านน้ำอ้อมเล้า  บ้านน้ำอ้อมเล้า  42020018     
71  บ้านซำไฮ ปกติ          
72  บ้านสงป่าเปลือย ปกติ          
73  บ้านผาฆ้อง ปกติ          
74  บ้านผาสะนา ปกติ          
75  บ้านผาสามยอด ปกติ          
76  บ้านเหล่าใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านวังม่วง  42020165 
77  บ้านไร่สุขสันต์สาขาห้วยส้มป่อย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านไร่สุขสันต์  42020110 
78  บ้านซำพร้าว ปกติ          
79  บ้านนาซำแซง ปกติ          
80  บ้านกุดโง้งวังเดื่อ ปกติ          
81  บ้านห้วยทรายคำ ปกติ     42020042     
82  บ้านหนองตูมท่ายาง ปกติ          
83  บ้านกกซ้อ ปกติ          
84  บ้านวังยาง ปกติ          
85  บ้านโพนทอง ปกติ          
86  บ้านโพนงาม เรียนร่วม บ้านนาวัว  บ้านนาวัว  42020017     
87  เจียรวนนท์อุทิศ 4 ปกติ          
88  บ้านห้วยเป้าเหนือ ปกติ          
89  บ้านโนนภูทอง ปกติ          
90  บ้านห้วยไผ่ใต้ ปกติ          
91  บ้านโนนกกข่า ปกติ     42020131     
92  บ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ ยุบโรงเรียนแล้ว          
93  บ้านผาซำบอน ยุบโรงเรียนแล้ว          
94  บ้านภูป่าไผ่ ยุบโรงเรียนแล้ว          
95  บ้านโคกใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว          
96  บ้านห้วยส้มใต้ ปกติ          
97  บ้านช่องฝาง เรียนร่วม บ้านห้ยส้มใต้  บ้านห้วยส้มใต้  42020060     
98  บ้านวังลาน ปกติ          
99  บ้านนาฝายนาโพธิ์ ปกติ   บ้านนาฝายนาโพธิ์     
100  บ้านน้ำค้อ ปกติ          
101  บ้านผาสามยอด ปกติ          
102  บ้านห้วยเดื่อเหนือ เรียนร่วม โนนสว่างโสกนกไก่นา  บ้านห้วยเดื่อเหนือ  42020138