รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เลย เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านกกจาน ปกติ          
บ้านน้ำหมัน ปกติ          
บ้านห้วยปลาฝา เรียนร่วม บ้านหนองผือ  บ้านห้วยปลาฝา  42010169     
บ้านหนองผือ          
บ้านน้ำพุง          
บ้านโพนสูง          
บ้านเหล่ากอหก ปกติ          
บ้านท่าศาลา ปกติ          
บ้านท่อน          
10  บ้านบง          
11  บ้านไฮตาก          
12  บ้านกกโพธิ์วังกำ ปกติ          
13  บ้านปลาบ่า ปกติ          
14  บ้านสองคอน ปกติ          
15  บ้านแก่ง ปกติ          
16  บ้านหัวด่านนาปูน เรียนร่วม บ้านนามาลาและชุมชนบ้านนาพึง  บ้านหัวด่านนาปูน  42010221     
17  บ้านเครือคู้ เรียนร่วม บ้านนาทอง  บ้านเครือคู้ และบ้านนาทอง  42010178     
18  บ้านนาลานข้าว ปกติ          
19  บ้านนาขามป้อม ปกติ          
20  บ้านบ่อเหมืองน้อย เรียนร่วม บ้านแสงภา  บ้านบ่อเหมืองน้อย  42010225     
21  บ้านวังบอน เรียนร่วม บ้านตาดเสี้ยว  บ้านวังบอน  42010203     
22  บ้านแก่งครก ปกติ          
23  บ้านห้วยผักเน่า ปกติ          
24  บ้านหนองอุมลัว ปกติ          
25  บ้านแสงภา ปกติ          
26  บ้านโพนหนอง เรียนร่วม ด่านซ้าย  บ้านโพนหนอง  42010175     
27  บ้านนาลึ่ง ปกติ          
28  บ้านนาหว้าน้อย ปกติ          
29  บ้านห้วยน้ำผัก เรียนร่วม บ้านแสงภา  บ้านห้วยน้ำผัก  42010226     
30  บ้านนาผักก้าม เรียนร่วม บ้านเหล่ากอหก  บ้านนาผักก้าม  42010229     
31  บ้านหินแลบ ปกติ          
32  บ้านด่านดู่ ปกติ          
33  บ้านนาแห้ว ปกติ          
34  บ้านวังเป่ง ปกติ          
35  บ้านลาดค่าง ปกติ          
36  บ้านนามาลา เรียนร่วม ชุมชนบ้านนาพึงและบ้านนามาลา  บ้านนามาลา  42010216     
37  ชุมชนบ้านนาพึง เรียนร่วม บ้านนามาลาและบ้านหัวด่านนาปูน  ชุมชนบ้านนาพึง  42010214     
38  บ้านโคก ปกติ          
39  บ้านนาเจริญ เรียนร่วม บ้านเหล่ากอหก  บ้านาเจริญ  42010227     
40  บ้านโป่งกวาง ปกติ          
41  บ้านห้วยลาด ปกติ          
42  บ้านโป่งชี ปกติ          
43  บ้านกกเหี่ยน เรียนร่วม ด่านซ้าย  บ้านกกเหี่ยน  42010193     
44  บ้านนาทุ่ม ปกติ          
45  บ้านน้ำพุ เรียนร่วม อนุบาลด่านซ้าย  บ้านน้ำพุ  42010168     
46  บ้านห้วยลาด ปกติ
47  บ้านหนองแซง เรียนร่วม บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101  บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101  42010256 
48  บ้านผึ้ง ปกติ          
49  เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ปกติ  
50  บ้านห้วยติ้ว ปกติ          
51  บ้านหัวนาแหลม ปกติ          
52  บ้านตาดเสี้ยว ปกติ          
53  บ้านนาเจียง ปกติ          
54  บ้านแก่งม่วง ปกติ
55  บ้านแก่วตาว เรียนร่วม บ้านแก่งม่วง  บ้านแก่วตาว  42010171 
56  บ้านถ้ำพระ ปกติ          
57  บ้านนาทอง ปกติ          
58  บ้านโคนผง ปกติ          
59  บ้านวังเวิน ปกติ          
60  บ้านแก่วตาว ปกติ          
61  บ้านปากแดง ปกติ          
62  บ้านป่าม่วง ปกติ          
63  บ้านป่าสะแข ปกติ          
64  บ้านหินสอ ปกติ          
65  บ้านแก่งแล่น ปกติ          
66  บ้านถ้ำมูล ปกติ          
67  บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ปกติ          
68  บ้านโนนสมบูรณ์ เรียนร่วม บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101  บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101  42010256     
69  บ้านนาหมูม่น ปกติ          
70  บ้านกกสะตี ปกติ          
71  บ้านกลาง ปกติ          
72  บ้านหนองหวาย ปกติ          
73  บ้านนาข่า เรียนร่วม บ้านนาทอง  บ้านนาข่า  42010179     
74  บ้านปางคอม ปกติ          
75  บ้านร่องจิก ปกติ          
76  บ้านปากหมัน เรียนร่วม บ้านนาทอง  บ้านปากหมัน  42010177     
77  บ้านห้วยตาด ปกติ          
78  บ้านนาคูณ ปกติ          
79  บ้านกลาง ปกติ          
80  บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ปกติ          
81  บ้านศาลาน้อย ปกติ          
82  บ้านซำทอง ปกติ          
83  บ้านหนองหลวง เรียนร่วม บ้านชั่งสี่  บ้านหนองหลวง  42010160     
84  บ้านชั่งสี่ เรียนร่วม บ้านหนองหลวง  บ้านหนองหลวง  42010160     
85  บ้านนาดี ปกติ          
86  บ้านห้วยน้ำเมย ปกติ          
87  บ้านแก่งไฮ เรียนร่วม ชุมชนภูเรือ  ชุมชนภูเรือ  42010258     
88  บ้านปากโป่ง ปกติ          
89  บ้านโป่ง ปกติ          
90  บ้านทุ่งน้ำใส ปกติ          
91  บ้านแก่งม่วง ปกติ          
92  บ้านหนองสนุ่น ปกติ          
93  บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ปกติ          
94  บ้านหนองสิม ยุบโรงเรียนแล้ว   โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว,โรงเรียนบ้านโคก, โรงเรียนบ้านหนองหวาย 
95  บ้านหัวฝาย ปกติ          
96  บ้านห้วยไผ่ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านวังเป่ง  42010207 
97  บ้านแก่งเกลี้ยง ปกติ