รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง          
บ้านซำโพธิ์          
บ้านหนองม่วงหนองแวง          
บ้านเสือบอง ปกติ          
บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม          
บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)          
บ้านหนองไผ่ ปกติ          
บ้านยางเครือ ปกติ          
บ้านดินดำ          
10  บ้านหนองอีกว่าง ปกติ          
11  บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)          
12  บ้านโคก          
13  บ้านกอก          
14  บ้านเขวา          
15  บ้านยางน้อยสามัคคี ปกติ          
16  บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)          
17  บ้านหนองบัวท่าช้าง          
18  บ้านหนองดุมหนองม่วง ปกติ          
19  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว          
20  บ้านกะวัน          
21  บ้านหนองกันจอ          
22  บ้านไทยบวกแต้บวกเตย          
23  บ้านสะมัด ปกติ          
24  บ้านอะลางหัวขัว          
25  บ้านหนองม่วงหนองแต้ ปกติ          
26  บ้านป่าไร่          
27  บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง          
28  บ้านสะพุง          
29  บ้านร่องเก้า ปกติ          
30  บ้านทุ่งสว่าง          
31  บ้านโนนอีปังโพนวัว          
32  บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)          
33  บ้านขมิ้น ปกติ          
34  บ้านลิงไอ ปกติ          
35  บ้านนาดี          
36  บ้านแก          
37  บ้านหนองเทา          
38  บ้านเหม้าหนองเรือ          
39  บ้านหนองหว้าเข้ากรรม          
40  บ้านหนามแท่ง ปกติ          
41  บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
42  บ้านสีถาน ปกติ          
43  บ้านทุ่งน้อย ปกติ     33010235     
44  บ้านทุ่ง ปกติ     33010238     
45  บ้านหนองสนม ปกติ          
46  บ้านบัวน้อยโนนปอ ปกติ          
47  บ้านหนองโพธิ์ ปกติ          
48  บ้านนาม่องนาเมือง          
49  บ้านเทิน ปกติ          
50  บ้านแก้ง ปกติ          
51  บ้านหนองกี่ ปกติ          
52  บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา ปกติ          
53  บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว ปกติ          
54  บ้านหนองถ่ม ปกติ          
55  บ้านบ้านดอนสั้น ปกติ          
56  บ้านทุ่งมั่ง ปกติ          
57  บ้านทุ่งพาย ปกติ          
58  บ้านแวด ปกติ          
59  บ้านเท่อเล่อ ปกติ          
60  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 ปกติ          
61  มหาราช 3 ปกติ          
62  บ้านหนองหวาย ปกติ          
63  บ้านก่อโนนหล่อง ปกติ   บ้านก่อโนนหล่อง  33010057     
64  บ้านทาม ปกติ          
65  บ้านหนองแคนหนองเทา ปกติ          
66  บ้านหนองคำ ปกติ          
67  บ้านสวนกล้วย ปกติ          
68  บ้านอีต้อม ปกติ          
69  บ้านทุ่ม ปกติ          
70  บ้านกระหวันโนนเจริญ ปกติ     33010263     
71  บ้านจิกกะลา ปกติ          
72  บ้านสร้างเหล่าโนนแดง ปกติ          
73  บ้านดงยาง ปกติ          
74  บ้านโนนติ้ว ปกติ          
75  บ้านอีปาด ปกติ          
76  บ้านดู่ ปกติ          
77  บ้านคูเมือง ปกติ          
78  บ้านขามป้อม ปกติ 33010141 
79  จินดาวิทยาคาร 3 ปกติ          
80  บ้านหนองบาง ปกติ          
81  บ้านขนวนจานสามัคคี ปกติ  
82  บ้านหนองตลาด ปกติ          
83  บ้านโนนงาม ปกติ   บ้านโนนงาม  33010206     
84  บ้านบก ปกติ          
85  บ้านมะกรูด ปกติ          
86  บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ปกติ          
87  บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ปกติ          
88  บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) ปกติ          
89  บ้านดอนกลาง ปกติ          
90  บ้านหมากเขียบ ปกติ          
91  บ้านขาม ปกติ          
92  บ้านโนนสว่าง ปกติ   บ้านโนนสว่าง  33010189 
93  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก ปกติ          
94  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 ปกติ          
95  บ้านโนนสว่าง ปกติ 33010166  33010166 
96  บ้านเอกสร้างเรือง ปกติ          
97  บ้านเหล่าฝ้าย ปกติ          
98  บ้านหนองกก ปกติ   บ้านหนองกก  33010128     
99  หนองสาดโนนเจริญ ปกติ          
100  บ้านจานหนองคู ปกติ  
101  บ้านหนองโอง ปกติ          
102  บ้านเปือย ปกติ          
103  บ้านเวาะ ปกติ          
104  บ้านม่วงเป ปกติ          
105  บ้านโพนงาม ปกติ 33010167  33010167 
106  บ้านสร้างหว้า ปกติ          
107  บ้านโปร่ง ปกติ   33010164  33010164     
108  อนุบาลวังหิน ปกติ   อนุบาลวังหิน  33010227     
109  บ้านจอมวิทยา ปกติ          
110  บ้านก้อนเส้า ปกติ          
111  บ้านโนนผึ้ง ปกติ          
112  บ้านหนองค้า ปกติ          
113  บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) ปกติ          
114  บ้านแดงเหล่ายอด ปกติ          
115  บ้านโนนดู่ ปกติ   33010174       
116  บ้านหยอด ปกติ          
117  บ้านหนองสวง ปกติ   บ้านหนองสวง  33010050     
118  บ้านหนองออ ปกติ          
119  บ้านยางน้อยตองปิด ปกติ          
120  บ้านสะเต็ง ปกติ          
121  บ้านหนองนาเวียง ปกติ   บ้านหนองนาเวียง  33010200     
122  บ้านหนองทามใหญ่ ปกติ   บ้านหนองทามใหญ่  33010086     
123  บ้านยางชุมใหญ่ ปกติ          
124  บ้านเปือย ปกติ          
125  บ้านเห็นอ้ม ปกติ          
126  บ้านขี้เหล็ก ปกติ          
127  บ้านหนองหัวช้าง ปกติ          
128  บ้านหนองพะแนง ปกติ          
129  บ้านเทิน ปกติ   33010111       
130  บ้านโพธิ์ลังกา ปกติ          
131  บ้านยาง ปกติ          
132  บ้านหนองรัง ปกติ          
133  บ้านตีกา ปกติ          
134  บ้านหนองตาเชียง ปกติ          
135  บ้านหนองหว้าทับทัย ปกติ          
136  บ้านหนองไฮ ปกติ          
137  บ้านสำโรงโคเฒ่า ปกติ          
138  บ้านหางว่าวโนนบัว ปกติ          
139  บ้านโคกเพ็ก          
140  บ้านโพนแดง ปกติ          
141  บ้านหนองคู ปกติ          
142  บ้านปลาข่อ ปกติ          
143  บ้านกระถุน ปกติ          
144  บ้านหอยสะเดาพัฒนา ปกติ          
145  บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง ยุบโรงเรียนแล้ว          
146  บ้านง้อหนองแสง ยุบโรงเรียนแล้ว          
147  บ้านยางกุดนาคำ ปกติ          
148  บ้านฮ่องแข้ดำ ปกติ          
149  บ้านโนนสะอาดอีตู้ ปกติ          
150  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ปกติ          
151  บ้านลุมพุกคูวงศ์ ปกติ          
152  บ้านโนนสายหนองหว้า ปกติ          
153  บ้านเสมอใจ ปกติ          
154  บ้านหนองหิน ปกติ