รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ปกติ          
บ้านหว้า ปกติ          
บ้านหนองน้ำขุ่น ปกติ          
บ้านหนองหว้า          
บ้านอะลาง ปกติ          
บ้านโนนน้อย          
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ ปกติ          
บ้านดู่ค้อ ปกติ          
บ้านปะอาว          
10  บ้านโนนตุ่น ปกติ          
11  บ้านห้วย ปกติ          
12  บ้านหนองกก ปกติ          
13  บ้านหนองม้า ปกติ          
14  บ้านสามขา          
15  บ้านโคก          
16  บ้านกระสังข์          
17  บ้านเชือก          
18  บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย ปกติ          
19  บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า ปกติ          
20  บ้านสร้างเรือ ปกติ          
21  บ้านห่อง ปกติ          
22  บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ ปกติ          
23  บ้านหนองสวง(อสพป.2) ปกติ          
24  บ้านทุ่ม ปกติ          
25  บ้านจาน ปกติ          
26  บ้านเปือยขาม ปกติ  
27  บ้านโพนเมือง ปกติ          
28  บ้านกระเต็ล ปกติ  
29  บ้านไผ่ ปกติ  
30  บ้านบึงหมอก ปกติ          
31  บ้านท่า เรียนร่วม บ้านบึงหมอก  บ้านท่า  33020031     
32  บ้านท่าบ่อ ปกติ     33020011     
33  บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว ปกติ          
34  บ้านหนองสำโรงน้อย ปกติ          
35  บ้านโนนเค็ง ปกติ          
36  บ้านมะยาง ปกติ          
37  บ้านโนนลาน ปกติ          
38  บ้านเขวา ปกติ          
39  บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) ปกติ          
40  บ้านหนองแค ปกติ          
41  บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ปกติ          
42  บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ปกติ          
43  บ้านไฮใหญ่ ปกติ          
44  บ้านกุงขาม ปกติ          
45  บ้านกุง ปกติ          
46  บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) ปกติ          
47  บ้านจังเอิน ปกติ          
48  บ้านดอนไม้งาม ปกติ          
49  บ้านหนองลุง ปกติ          
50  บ้านหอย ปกติ          
51  บ้านขวาว ปกติ          
52  บ้านหนองบ่อ ปกติ          
53  บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) ปกติ          
54  บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
55  บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) ปกติ          
56  บ้านมะฟัก ปกติ          
57  บ้านสร้างปี่ ปกติ          
58  บ้านคลีกลิ้ง ปกติ          
59  บ้านตลาดหนองเรือ ปกติ          
60  บ้านหนองอาคูณ ปกติ          
61  บ้านสะเดา ปกติ          
62  บ้านหาด(อสพป.13) ปกติ          
63  บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) เรียนร่วม บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)  บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)  33020062     
64  บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ปกติ          
65  บ้านขี้เหล็ก ปกติ          
66  บ้านหนองเหล็ก ปกติ          
67  บ้านโพธิ์ ปกติ          
68  บ้านพลับ ปกติ          
69  บ้านโนนกลาง ปกติ          
70  บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) ปกติ          
71  บ้านปลาขาว ปกติ          
72  บ้านไพรพะยอม ปกติ          
73  บ้านหมากยาง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านม่วง  33020116 
74  บ้านหนองโง้ง ปกติ
75  บ้านครั่ง ปกติ          
76  บ้านโดด ปกติ   33020162   
77  บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) ปกติ
78  บ้านหลักด่านหนองจอก ปกติ          
79  บ้านดงเค็งตู้ ปกติ          
80  บ้านทัพส่วยหนองพอก ปกติ          
81  บ้านดงแดง ปกติ          
82  บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) ปกติ          
83  บ้านโนนแดงโนนม่วง ปกติ          
84  บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) ปกติ  
85  บ้านนานวนหนองแคน ปกติ          
86  บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) ปกติ          
87  บ้านโคกหล่าม ปกติ  
88  บ้านน้ำอ้อมน้อย ปกติ          
89  บ้านยางเอือด ปกติ          
90  บ้านแขมโพนทอง ปกติ          
91  บ้านหนองยาง ปกติ          
92  บ้านดอนงูเหลือม เรียนร่วม บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)  บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)  33020041     
93  บ้านพอกหนองแข้ ปกติ          
94  บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
95  หนองผือ ปกติ          
96  บ้านปะโด๊ะ ปกติ          
97  บ้านสำโรงน้อยหนองบัว ปกติ          
98  เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ ปกติ          
99  บ้านขะยุง ปกติ  
100  บ้านเกิ้ง(อสพป.37) ปกติ          
101  บ้านหนองแปน ปกติ          
102  บ้านกงพาน ปกติ          
103  บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) เรียนร่วม บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)  บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)  33020114     
104  บ้านตลาดพัฒนา ยุบโรงเรียนแล้ว ---      คืนงบประมาณ  --- 
105  บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด ปกติ          
106  บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ปกติ          
107  บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง ปกติ