รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)          
บ้านดองดึง          
บ้านติ้ว          
บ้านตราด          
บ้านโป่ง ปกติ          
บ้านสามขา          
บ้านท่าคอยนาง          
บ้านหนองคูขาม          
บ้านสวาย0สนวน          
10  บ้านสะเดาน้อย ปกติ   บ้านสะเดาน้อย  33030124     
11  บ้านสระบานสามัคคี ปกติ   บ้านสระบานสามัคคี  33030057     
12  บ้านคำเผีอ ปกติ          
13  บ้านบัลลังก์ ปกติ          
14  บ้านกันแตสระรุน ปกติ   บ้านกันแตสระรุน  33030074     
15  บ้านหนองสะแกสน ปกติ          
16  บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) ปกติ          
17  บ้านศาลาประปุน ปกติ          
18  บ้านสกุล ปกติ          
19  บ้านหนองพัง ปกติ          
20  บ้านโคกเพชร ปกติ          
21  บ้านกะดึ ปกติ          
22  บ้านแดง ปกติ          
23  บ้านชำแระ ปกติ          
24  บ้านตาเจา ปกติ          
25  บ้านตาดม ปกติ          
26  บ้านคะนาสามัคคี ปกติ          
27  บ้านกอกหวาน ปกติ          
28  บ้านโพงกอก ปกติ          
29  บ้านห้วยสระภูมิ ปกติ          
30  บ้านละเบิกตาฮีง ปกติ          
31  บ้านคูสี่แจ ปกติ          
32  บ้านโพนปลัด ปกติ          
33  บ้านทำนบ ปกติ          
34  บ้านสวายสนิท ปกติ          
35  บ้านหว้า ปกติ   33030139  33030139     
36  บ้านกุดปราสาท ปกติ          
37  บ้านหนองระเยียว ปกติ          
38  บ้านโพธิ์สามัคคี ปกติ          
39  บ้านสลักได เรียนร่วม บ้านหนองอิไทย  บ้านหนองอิไทย  33030128     
40  บ้านหนองอิไทย ปกติ          
41  บ้านปะอุง ปกติ          
42  บ้านเขวิก ปกติ          
43  บ้านขอนแต้ ปกติ          
44  บ้านตรอย ปกติ          
45  ทับทิมสยาม 06 ปกติ          
46  บ้านหนองบัวตาคง ปกติ          
47  บ้านเริงรมย์ ปกติ          
48  บ้านผือ ปกติ          
49  บ้านตะเภา ปกติ          
50  บ้านหนองระนาม ปกติ          
51  บ้านเรียม ปกติ          
52  นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) ปกติ          
53  บ้านทุ่งศักดิ์ ปกติ          
54  บ้านไฮน้อย ปกติ          
55  บ้านหลัก ปกติ          
56  บ้านคล้อโคกกว้าง ปกติ          
57  บ้านทุ่ม(อสพป.3) ปกติ          
58  บ้านขามหนองครอง ปกติ     33030140     
59  บ้านเปี่ยมตะลวก ปกติ          
60  บ้านไม้แก่น ปกติ     33030117     
61  บ้านปุดเนียม ปกติ          
62  บ้านหัวช้าง ปกติ          
63  บ้านเสลา ปกติ          
64  บ้านกระแมด ปกติ          
65  บ้านโนนดั่ง ปกติ          
66  บ้านขามฆ้อง ปกติ     33030151     
67  บ้านบก(ประชาสามัคคี) ยุบโรงเรียนแล้ว       ขุขันธ์วิทยา  33030081 
68  บ้านโป่ง ปกติ     33030152  โรงเรียนบ้านโป่ง  33030152 
69  บ้านบ่อทอง ปกติ          
70  บ้านดินแดง ปกติ          
71  บ้านหว้าน ปกติ          
72  บ้านสำโรง ปกติ          
73  บ้านใหม่ ปกติ          
74  บ้านกันตรวจ ปกติ          
75  บ้านดองกำเม็ด ปกติ          
76  บ้านอาลัย ปกติ          
77  บ้านบัวบก ปกติ
78  บ้านพราน ปกติ          
79  บ้านเรือทองคลองคำ ปกติ          
80  บ้านคลองเพชรสวาย ปกติ          
81  บ้านโพง ปกติ          
82  บ้านกู่ ปกติ          
83  บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร ปกติ    
84  บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) ปกติ          
85  บ้านพะแวะ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองอิไทย  33030128 
86  บ้านเขวา เรียนร่วม บ้านหนองอิไทย  บ้านหนองอิไทย  33030128     
87  บ้านตาโสม ปกติ