รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านชำเบ็ง          
บ้านโนนคูณ          
บ้านหนองหัวช้าง          
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)          
บ้านไร่เจริญ          
บ้านท่าพระตระกาศ ปกติ          
บ้านซำผักแว่น0นาซำ          
บ้านอาราง          
บ้านหนองขนาน          
10  บ้านตาหมื่น          
11  บ้านหนองใหญ่          
12  บ้านพอกบำรุงวิทยา ปกติ          
13  บ้านบกห้วยโนน          
14  บ้านตระกวน          
15  บ้านตาแบน          
16  บ้านหนองใหญ่0ตาไทย          
17  บ้านหนองรุง          
18  บ้านดอนเขียว          
19  บ้านโนนจักจั่น          
20  บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว          
21  บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)          
22  บ้านกระทิง          
23  บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)          
24  บ้านกันตรวจห้วย          
25  บ้านเพ็ก          
26  มหาราช 2 (ภูคำ)          
27  บ้านเขวาธะนัง          
28  บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ          
29  บ้านตาเส็ด ปกติ          
30  หมู่บ้านทับทิมสยาม07 ปกติ          
31  บ้านกระเจา ปกติ          
32  บ้านม่วงแยก ปกติ          
33  บ้านโนนแก ปกติ          
34  บ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา เรียนร่วม บ้านโนนแก      บ้านโนนแก  33040179 
35  บ้านพรทิพย์ ปกติ          
36  บ้านตระกาจ ปกติ          
37  บ้านโนนสะอาด ปกติ          
38  บ้านหนองปิงโปง ปกติ  
39  บ้านโนนแสนสุข ปกติ          
40  บ้านตานวน ปกติ          
41  บ้านโนนอ้อ ปกติ          
42  บ้านศิลาทอง ปกติ          
43  บ้านโศกขามป้อม ปกติ          
44  บ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านสำโรงเกียรติ  33040123 
45  บ้านทุ่งขนวน ปกติ          
46  บ้านหนองหิน(อสพป.15) ปกติ          
47  บ้านโนนเปือย ปกติ          
48  บ้านซำขี้เหล็ก ปกติ   33040137       
49  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 ปกติ          
50  บ้านเดื่อ ปกติ          
51  บ้านซำตาโตง ปกติ          
52  บ้านกุดผักหนามคำน้อย ปกติ          
53  บ้านตายู(อสพป.32) ปกติ         33040183 
54  บ้านดอนข่า ปกติ          
55  บ้านหนองคับคา ปกติ   ปกติ  33040194     
56  บ้านปุน ปกติ