รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สกลนคร เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านพะโค ปกติ          
ธาตุนาเวงวิทยา ปกติ          
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา ปกติ          
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ ปกติ          
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ ปกติ          
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) ปกติ          
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ปกติ          
บ้านสนามบิน ปกติ          
บ้านดอนสัมพันธ์ ปกติ          
10  บ้านห้วยหวด ปกติ          
11  บ้านนามนประชาสามัคคี ปกติ          
12  บ้านนากับแก้ ปกติ          
13  ผักแพวบำรุงวิทยา ปกติ          
14  บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา ปกติ          
15  "บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี""ชุมชนพัฒนา""" ปกติ          
16  บ้านดงหนองเหียน ปกติ          
17  บ้านนาแก ปกติ          
18  โพนบกผดุงศาสตร์ ปกติ          
19  บ้านดงขวาง ปกติ          
20  ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ปกติ          
21  บ้านสะพานสาม ปกติ          
22  บ้านกุดแข้ ปกติ     47010021     
23  บ้านนาดี ปกติ          
24  นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) ปกติ          
25  บ้านท่าม่วง ปกติ          
26  บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) ปกติ          
27  บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี ปกติ          
28  บ้านห้วยแคน ปกติ     47010118     
29  บ้านหนองสระ ปกติ          
30  บ้านดอนเชียงคูณ ปกติ          
31  บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ ปกติ          
32  บ้านตองโขบ ปกติ          
33  บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง ปกติ          
34  บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา ปกติ          
35  บ้านโพนก้างปลา ปกติ          
36  บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม ปกติ          
37  บ้านซ่งเต่า ปกติ          
38  บ้านกุดน้ำใส ปกติ          
39  แก้งคำประชาสามัคคี ปกติ          
40  บ้านงิ้ว ยุบโรงเรียนแล้ว ชุมชนบ้านกุดไห  ชุมชนบ้านกุดไห  47020004  ชุมชนบ้านกุดไห  47020004 
41  บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา ปกติ          
42  ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ ปกติ          
43  บ้านเชิงดอย ปกติ          
44  บ้านโคกสะอาด ปกติ          
45  บ้านอุ่มจาน ปกติ          
46  บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ ปกติ          
47  บ้านวังปลาเซือม ปกติ          
48  โพนงามโคกวิทยาคาร ปกติ          
49  บ้านสายปลาหลาย ปกติ          
50  บ้านลาดค้อ ปกติ          
51  บ้านด่านม่วงคำ ปกติ          
52  บ้านนาสีนวล ปกติ          
53  บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ปกติ          
54  บ้านโคกแก้ว ปกติ          
55  บ้านกวนบุ่น ปกติ          
56  บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ปกติ