รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สกลนคร เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว          
บ้านสมสะอาด ปกติ          
บ้านหนองหวาย ปกติ          
บ้านเปือย ปกติ  
บ้านสงเปลือย          
บ้านคำบิดโคกโพนยาง          
บ้านหนองดินดำ ปกติ          
บ้านหนองหลักช้าง          
บ้านดอนยานาง          
10  บ้านหนองหอย          
11  บ้านธาตุ          
12  บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) ปกติ          
13  บ้านพันนา ปกติ          
14  บ้านโพนสูง          
15  อภัยดำรงธรรม          
16  บ้านหนองจาน          
17  บ้านหนองแสง ปกติ          
18  บ้านผักตบ เรียนร่วม วาริชภูมิพิทยาคาร  วาริชภูมิพิทยาคาร  47020123  วาริชภูมิพิทยาคาร  47020123 
19  บ้านทุ่งแก          
20  บ้านโนนเรือตอเรือ ปกติ          
21  บ้านนาล้อม ปกติ          
22  บ้านดอนดู่ ปกติ          
23  บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)          
24  บ้านดงสวรรค์หนองนกกด ปกติ          
25  บ้านอุ่มไผ่ ปกติ          
26  บ้านหนองหวาย          
27  บ้านแวง          
28  บ้านดอนม่วย          
29  บ้านโคกหนองกุง          
30  บ้านไทยเจริญ          
31  บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง          
32  บ้านโคกสามัคคี ปกติ          
33  บ้านหนองหว้า ปกติ     47020168     
34  บ้านทุ่งคำ ปกติ          
35  บ้านหนองหอยคัน ปกติ          
36  บ้านสร้างฟาก ปกติ          
37  บ้านช้างมิ่ง          
38  บ้านหนองกุง ปกติ          
39  บ้านนาดี ปกติ          
40  บ้านนาแยง ปกติ          
41  พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) เรียนร่วม อนุบาลพรรณานิคม      อนุบาลพรรณานิคม  47020044 
42  บ้านคำเม็ก ปกติ          
43  บ้านกลางหนองดินดำ ปกติ          
44  บ้านทันสมัย ปกติ          
45  บ้านโคกตาดทอง ปกติ          
46  บ้านท่าสองคอน ปกติ          
47  บ้านถ่อน ต.พันนา ปกติ          
48  บ้านคำบอน ปกติ          
49  บ้านบะทองนาหัวช้าง ปกติ          
50  บ้านนาตากาง ปกติ          
51  วัดสุทธิมงคล ปกติ          
52  บ้านโคกสำราญ ปกติ          
53  บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) ปกติ     47020167     
54  บ้านหนองไฮ ปกติ          
55  บ้านโนนอุดม ปกติ          
56  บ้านหนองแคนโคกสะอาด ปกติ          
57  บ้านสมสะอาด ปกติ          
58  บ้านหนองแปน ปกติ        
59  บ้านหนองแวง ปกติ          
60  บ้านโนนขมิ้น ปกติ          
61  บ้านโคกสะอาด ปกติ          
62  บ้านนาเลา ปกติ          
63  บ้านเสาขวัญกุดก้อม ปกติ   47020060     
64  บ้านนาเตียง ปกติ          
65  บ้านโคกศาลา เรียนร่วม บ้านไฮ่ปลาโหล  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล  47020116     
66  บ้านดอนยานาง เรียนร่วม บ้านไฮ่ปลาโหล  บ้านดอนยานาง  47020113     
67  บ้านคำไชยวาน ปกติ   บ้านคำไชยวาน  47020190     
68  บ้านต้ายนาคูณวิทยา ปกติ          
69  บ้านขมิ้น ปกติ          
70  บ้านหวาย ปกติ  
71  บ้านคำนาดี ปกติ          
72  บ้านนาขามผดุงวิทยา เรียนร่วม บ้านถ่อน  บ้านนาขามผดุงวิทยา  47020025     
73  บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ   47020082  47020082 
74  บ้านกุดน้ำขุ่น เรียนร่วม บ้านถ่อน  บ้านกุดน้ำขุ่น  47020024     
75  บ้านหนองบัวแพ ปกติ          
76  เจริญพัฒนา ปกติ     47030208     
77  บ้านสร้างขุ่ย ปกติ          
78  บ้านดอนหวาย ปกติ          
79  บ้านหนองตาล ปกติ          
80  บ้านแกดำ ปกติ          
81  บ้านสว่าง ปกติ          
82  บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ปกติ          
83  บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง ปกติ          
84  บ้านโพนไผ่ ปกติ          
85  บ้านค้อใต้ เรียนร่วม บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)  บ้านค้อใต้  47020138     
86  บ้านดงบังป่าโจด ปกติ     47020103     
87  บ้านดงสว่าง ปกติ          
88  บ้านทิดไทย ปกติ          
89  ชุมพลศึกษา ปกติ          
90  บ้านม้า ปกติ          
91  บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น ปกติ   ชุมชัยหนองย่างชิ้น  47020225     
92  บ้านยางคำ ปกติ          
93  บ้านนาใน เรียนร่วม โรงเรียนบ้านหนองผือ  โรงเรียนบ้านหนองผือ (บางส่วน)  47020028  บ้านนาใน  47020031 
94  บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) ปกติ          
95  บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) ปกติ          
96  บ้านธาตุกุดพร้าว ปกติ   47020124   
97  บ้านท่าลาด ปกติ          
98  บ้านโนนสะอาด เรียนร่วม ชุมชนบงเหนือ  ชุมชนบงเหนือ  47020180 
99  บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) เรียนร่วม บ้านหนองบัว  บ้านหนองบัว  47020089     
100  บ้านนางัว ปกติ          
101  บ้านโพนงาม เรียนร่วม บ้านนางัว  บ้านนางัว  47020208     
102  บ้านคำก้าว ปกติ          
103  บ้านคำสะแนน ปกติ   บ้านคำสะแนน  47020192     
104  บ้านดอนม่วงไข่ ปกติ          
105  บ้านดอนกอย ปกติ          
106  บ้านหนองฮังแหลว ปกติ          
107  บ้านหนองบัวบาน ปกติ          
108  คำเจริญวิทยา ปกติ          
109  บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) ปกติ          
110  บ้านโนนพอก เรียนร่วม บ้านบัว(สระพังวิทยา)  บ้านบัว(สระพังวิทยา)  47020067     
111  บ้านห้วยบาง ปกติ          
112  บ้านโคกหลวง ปกติ          
113  บ้านคางฮุง ปกติ          
114  บ้านขาว ปกติ          
115  วาริชภูมิพิทยาคาร ปกติ          
116  บ้านนาบ่อ เรียนร่วม วาริชภูมิพิทยาคาร  วาริชภูมิพิทยาคาร  47020123  วาริชภูมิพิทยาคาร  47020123 
117  บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) ปกติ บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ36)  47020235 
118  บ้านโพนสวาง ปกติ          
119  บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) ปกติ          
120  บ้านบะหัวเมย ปกติ          
121  บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ ปกติ          
122  บ้านโคกสวัสดี ปกติ          
123  บ้านบาก ปกติ          
124  บ้านโคกสีไค ปกติ          
125  บ้านภูเพ็ก ปกติ          
126  บ้านค้อโพนสวางยางชุม ปกติ          
127  บ้านโพนสวางกลางเจริญ ปกติ          
128  บ้านจำปาศิริราษฎร์ ปกติ          
129  บ้านคันชา ปกติ          
130  บ้านโสก ปกติ          
131  บ้านนาทม ปกติ          
132  บ้านท่าวารี ปกติ          
133  บ้านหนองม่วง ปกติ          
134  บ้านหินแตก ปกติ          
135  บ้านหนองผักเทียม เรียนร่วม บ้านโคกมะนาว  บ้านโคกมะนาว  47020135