รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ขอนแก่น เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า ปกติ          
บ้านเป้าประชาบำรุง ปกติ          
บ้านโนนสว่าง ปกติ     40020061     
บ้านนาเสียวโคกสว่าง ปกติ          
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ ปกติ          
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์          
บ้านโนนตุ่นศึกษา          
บ้านไส้ไก่          
บ้านแจ้ง ปกติ          
10  บ้านโนนสำนัก ปกติ          
11  บ้านหูลิงโนนศิลา ปกติ          
12  บ้านหนองผักตบ          
13  บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง          
14  หนองหญ้าปล้องวิทยา ปกติ          
15  บ้านโนนคุต ปกติ          
16  มาบตากล้าร่มเย็น          
17  บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น          
18  บ้านสวนหม่อน          
19  บ้านมูลตุ่น          
20  บ้านวังแคน          
21  บ้านโกน้อย เรียนร่วม บ้านหินฮาวลำวังชูและบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร  ทุกโรง  40020054     
22  บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เรียนร่วม โรงเรียนบ้านโกน้อย โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู  โรงเรัยนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร  40020057     
23  บ้านหินฮาวลำวังชู          
24  บ้านห้วยโป่ง          
25  บ้านหัวนากลาง          
26  บ้านนาตับเต่า          
27  อุดมคงคาคีรีเขต          
28  เก่านาโนมีวิทยา          
29  บ้านหินลาดนาโนหนองกุง ปกติ          
30  บ้านโนนงาม โรงเรียนบ้านแก้งค้อ  บ้านโนนงาม  40020177     
31  บ้านแก้งค้อ ปกติ          
32  โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) ปกติ          
33  บ้านนาฮี ปกติ          
34  โนนสวางวิทยาสรรค์ ปกติ          
35  บ้านโคกสูงพิทยาคาร ปกติ          
36  บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ปกติ          
37  บ้านห้วยอึ่ง ยุบโรงเรียนแล้ว       ร่มเย็นประชาสรรค์  40020143 
38  ร่มเย็นประชาสรรค์ ปกติ          
39  บ้านเหล่าเหนือ ปกติ          
40  บ้านโพธิ์ไชย ปกติ          
41  บ้านบัว ปกติ          
42  สระแก้วโคกกลาง ปกติ          
43  บ้านนาข่า ปกติ          
44  บ้านคำปากดาว ปกติ          
45  บ้านหนองเจ้าเมือง ปกติ     40020006     
46  บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ ปกติ          
47  บ้านคำน้อย ปกติ          
48  บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ปกติ          
49  บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า ปกติ          
50  เหล่าใหญ่วิทยา ปกติ          
51  บ้านสว่าง ปกติ          
52  บ้านแคนเหนือ ปกติ          
53  จตุรมิตรบ้านไผ่ ปกติ          
54  บ้านแท่น ปกติ          
55  บ้านหันแฮด เรียนร่วม บ้านแท่น  บ้านหันแฮด  40020148     
56  บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ปกติ          
57  บ้านหนองไห ปกติ          
58  บ้านกุดเพียขอมเหนือ เรียนร่วม บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์  บ้านกุดเพียขอมเหนือ  40020134     
59  บ้านแจ้งทัพม้า ปกติ          
60  บ้านขามเรียน ปกติ          
61  บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก ปกติ          
62  บ้านเสาเล้าหินแตก ปกติ          
63  บัวเหลือง ปกติ          
64  บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) เรียนร่วม บัวเหลือง  40020103  40020100  40020103  40020100 
65  บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ปกติ     40020140    40020140 
66  บ้านห้วยไร่ ปกติ  
67  บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ปกติ          
68  บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ปกติ          
69  บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ ปกติ          
70  บ้านหัวนา ปกติ          
71  บ้านผักหวานโนนสวาง ปกติ          
72  บ้านห้วยฮวก ปกติ          
73  บ้านสร้างเอี่ยน ปกติ          
74  บ้านหนองดู่ดอนเปือย ปกติ          
75  บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย เรียนร่วม บ้านหนองดู่ดอนเปือย  บ้านหนองดู่ดอนเปือย  40020039     
76  บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง ปกติ          
77  บ้านส้มป่อย ปกติ          
78  บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว ปกติ          
79  บ้านโนนแดงน้อย ปกติ          
80  บ้านหนองลุมพุก ปกติ          
81  บ้านชีกกค้อ ปกติ          
82  บ้านหนองบัวเย็น ปกติ          
83  บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ปกติ          
84  บ้านหนองทุ่มวิทยา ปกติ          
85  บ้านเขวา ปกติ   บ้านเขวา  40020075     
86  โนนคูณอัมพวัน          
87  บ้านซับบอนซับเจริญ ปกติ          
88  บ้านวังแสง ปกติ          
89  บ้านเก่าน้อย ปกติ          
90  บ้านโสกตลิ่งโสกจาน ปกติ          
91  บ้านดอนปอแดง ปกติ          
92  บ้านหนองน้ำใส ปกติ          
93  บ้านหนองหญ้ารังกา ปกติ          
94  บ้านนาแพงสงแดง ปกติ          
95  บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ปกติ          
96  บ้านโนนทองวิทยาคม ปกติ          
97  บ้านหนองขามวิทยา ปกติ          
98  บ้านป่าดู่ ปกติ          
99  บ้านหนองหญ้าปล้อง ปกติ          
100  บ้านสระแก้วประชาสรรค์ ปกติ          
101  บ้านหินตั้ง ปกติ          
102  บ้านวังเวินกุดหล่ม ปกติ          
103  บ้านหนองผือกอบง ปกติ          
104  บ้านขุมดิน ปกติ          
105  กุดขอนแก่นท่าเกษม ปกติ          
106  บ้านหนองเต่า ปกติ          
107  บ้านเล็บเงือก ปกติ          
108  บ้านโนนทัน ปกติ          
109  บ้านดงหนองเกี่ยว ปกติ          
110  ชุมชนบ้านแฮด ปกติ          
111  บ้านคำแคน ปกติ          
112  หัวห้วยหัวฝาย ปกติ          
113  โนนเขวาประชารักษ์ ปกติ          
114  บ้านท่าสวรรค์ ปกติ          
115  บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ          
116  ไตรมิตรศึกษา ปกติ          
117  หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ ปกติ          
118  หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง ปกติ          
119  บ้านโนนเค็ง ปกติ          
120  บ้านโนนสาวเอ้ เรียนร่วม บ้านนาแพงสงแดง  บ้านโนนสาวเอ้  40020179     
121  บ้านโซ่งเหล่านาดี ปกติ  
122  บ้านซับแดง ปกติ          
123  บ้านหนองนางขวัญ ปกติ          
124  บ้านหนองไฮหนองแวง ปกติ          
125  บ้านป่าม่วง ปกติ          
126  บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน ปกติ          
127  บ้านหนองมะเขือ ปกติ          
128  บ้านหนองหัวช้าง ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านหนองหัวช้าง  บ้านโนนพันชาติ  40020198  บ้านหนองหัวช้าง  40020198 
129  บ้านหนองขามบ่อหิน ปกติ          
130  บ้านทางพาดหนองแวงโอง ปกติ          
131  บ้านหนองรูแข้ ปกติ          
132  โพนเพ็กพัฒนวิทยา ปกติ          
133  บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ปกติ          
134  หนองแซงวิทยาคม ปกติ          
135  ขามป้อมประชานุกูล ปกติ          
136  แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น ปกติ          
137  บ้านขามป้อมดอนยูง ปกติ          
138  บ้านคำโซ่ ปกติ          
139  บ้านห้วยแล้ง ปกติ          
140  บ้านหนองหัวช้าง ปกติ          
141  ห้วยยางมัญจาคีรี ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี  40020069 
142  บ้านทุ่มห้วย ปกติ          
143  บ้านหนองต่อโคกหนองโจด ปกติ