รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สงขลา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดแช่มอุทิศ ปกติ          
วัดอ่างทอง ปกติ          
วัดกระดังงา          
บ้านชะแม ปกติ          
วัดโพธิ์กลาง          
วัดห้วยลาด          
วัดจันทน์ ปกติ          
วัดสีหยัง ปกติ          
วัดประดู่          
10  วัดเถรแก้ว ปกติ          
11  วัดพังตรี ปกติ          
12  ชุมชนวัดเชิงแส ปกติ          
13  บ้านต้นปริง          
14  บ้านนาทองสุก ปกติ          
15  วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม เรียนร่วม วัดทุ่งโตนด  วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  90010111     
16  วัดดีหลวงนอก          
17  วัดห้วยพุด          
18  วัดเลียบ ปกติ          
19  วัดท้ายยอ เรียนร่วม วัดแหลมพ้อ  วัดท้ายยอ  90010004  วัดท้ายยอ  90010004 
20  วัดบ่อสระวิทยาทาน          
21  วัดธรรมประดิษฐ์ ปกติ          
22  วัดพรหมประดิษฐ์ ปกติ          
23  บ้านขี้นาก ปกติ          
24  วัดศรีไชย ปกติ          
25  วัดป่าขาด ปกติ          
26  บ้านบางดาน ปกติ          
27  วัดพังยาง ปกติ          
28  วัดใหญ่ ปกติ          
29  วัดสามี ปกติ          
30  วัดสามกอง ปกติ  
31  วัดแจ้ง ปกติ          
32  วัดแหลมพ้อ ปกติ          
33  วัดทุ่งสงวน ปกติ          
34  วัดโคกโพธิ์ ปกติ          
35  วัดประดู่หอม เรียนร่วม วัดศรีไชย  วัดประดู่หอม  90010026 
36  บ้านท่าคุระ ปกติ          
37  บ้านควนจง ปกติ          
38  วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปกติ          
39  วัดคลองเป็ด ปกติ          
40  วัดจาก ปกติ          
41  วัดมหาการ ปกติ          
42  วัดเนินพิจิตร ปกติ          
43  วัดคูวา ปกติ          
44  บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ปกติ          
45  วัดสนามไชย ปกติ          
46  ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 ปกติ          
47  วัดทุ่งโตนด ปกติ          
48  บ้านคลองท่าแตง ปกติ          
49  วัดศาลาหลวงบน ปกติ          
50  บ้านดอนแบก ปกติ          
51  วัดสน ปกติ          
52  วัดศาลาหลวงล่าง ปกติ          
53  วัดบางหรอด ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดบางหรอด  90010053 
54  วัดผักกูด ปกติ          
55  วัดหัววัง ปกติ          
56  วัดหัวเค็ด ปกติ          
57  บ้านพังเภา เรียนร่วม ในเมือง  บ้านพังเภา  90010033     
58  วัดตะพังหม้อ ปกติ          
59  วัดวาส ปกติ          
60  บ้านบางไหน ปกติ     90010129    90010129 
61  บ้านแม่ใหญ่ ปกติ          
62  วัดแหลมวัง ปกติ          
63  วัดกาหรํา ปกติ          
64  บ้านท่าแคง ปกติ          
65  วัดป่าขวาง ปกติ          
66  วัดหัวคุ้ง ปกติ          
67  วัดบ้านพร้าว ปกติ          
68  วัดพังกก ปกติ          
69  วัดขนุน ปกติ          
70  บ้านรัดปูน ปกติ          
71  วัดมะขามคลาน ปกติ          
72  วัดบ้านใหม่ ปกติ          
73  วัดหนองหอย ปกติ          
74  บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) ปกติ          
75  วัดบ่อปาบ ปกติ          
76  บ้านโคกแห้ว เรียนร่วม          
77  บ้านมหาการ 0 เฉียงพง ยุบโรงเรียนแล้ว