รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สงขลา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านทุ่งจัง ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดควนเนียง   
วัดบางทีง          
วัดบางศาลา ปกติ          
บ้านนาแสน          
วัดท่าข้าม ปกติ          
บ้านเกาะนก ปกติ          
บ้านทุ่งเลียบ ปกติ          
บ้านไสท้อน ปกติ          
บ้านหน้าควน ปกติ          
10  บ้านเขารักเกียรติ ปกติ          
11  วัดแม่เตย ปกติ          
12  บ้านควนขัน ปกติ          
13  บ้านยางงาม ปกติ          
14  บ้านเกาะนํ้ารอบ ยุบโรงเรียนแล้ว          
15  วัดพรุเตาะ ปกติ          
16  วัดเขากลอย ปกติ          
17  บ้านปลายละหาน ปกติ          
18  วัดศีรษะคีรี ปกติ          
19  บ้านทุ่งใหญ่ ปกติ          
20  บ้านโคกพยอม ปกติ          
21  บ้านนาลึก ปกติ          
22  บ้านคลองช้าง ปกติ          
23  วัดเจริญภูผา ปกติ          
24  บ้านทุ่งคมบาง ปกติ          
25  วัดดอน ปกติ          
26  บ้านคลองเขาล้อน ปกติ          
27  บ้านควนนา ปกติ   บ้านควนนา  90020003     
28  บ้านกองอิฐ เรียนร่วม วัดคูหาใน(พระครูยอดอุปถัมภ์)      วัดคูหาใน(พระครูยอดอุปถัมภ์)  90020025 
29  วัดท่านางหอม ปกติ          
30  วัดโพธิธรรมาราม ปกติ          
31  วัดท่าหยี ปกติ          
32  บ้านควนเนียงใน ปกติ          
33  บ้านทุ่งนํ้า ปกติ          
34  บ้านท่าหมอไชย ปกติ          
35  วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 ปกติ          
36  วัดโคกเหรียง ปกติ          
37  บ้านหนองนายขุ้ย ปกติ          
38  บ้านปลักคล้า ปกติ          
39  บ้านควนกบ ปกติ          
40  บ้านคลองคล้า ปกติ          
41  วัดบางลึก ปกติ          
42  บ้านเกาะใหญ่ ปกติ          
43  วัดไทรใหญ่ ปกติ  
44  บ้านหินผุด ปกติ          
45  บ้านเก่าร้าง ปกติ          
46  วัดโคกม่วง ปกติ          
47  วัดชลธารประสิทธิ์ ปกติ   วัดชลธารประสิทธิ์  90020052     
48  บ้านบึงพิชัย ปกติ          
49  บ้านทุ่งตําเสา ปกติ          
50  บ้านท่าไทร ปกติ          
51  วัดท่าเมรุ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองม่วง  90020122 
52  บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปกติ          
53  บ้านคลองเปล ยุบโรงเรียนแล้ว          
54  วัดจังโหลน ปกติ          
55  บ้านหนองม่วง ปกติ          
56  บ้านห้วยลึก ปกติ          
57  วัดท่าช้าง ปกติ          
58  บ้านทุ่งมะขาม ปกติ          
59  วัดบางหยี ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านบางกล่ำ  90020117 
60  บ้านควนสะตอ ปกติ          
61  วัดควนเนียง ปกติ          
62  วัดปากจ่า ปกติ          
63  บ้านบ่อหว้า ปกติ          
64  บ้านยวนยาง ปกติ          
65  บ้านหัวไทร ปกติ          
66  บ้านโคกเมือง ปกติ          
67  บ้านแม่ทอม เรียนร่วม บ้านหนองม่วง  บ้านหนองม่วง