รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สงขลา เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านโคกพยอม ปกติ          
บ้านทุ่งโพธิ์          
บ้านควนเจดีย์ ปกติ          
บ้านสวรรค์          
บ้านทุ่งครก          
วัดทุ่งข่า ปกติ          
ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222          
วัดนาปรือ ปกติ          
บ้านนาหว้า ปกติ   90030034   
10  วัดคงคาสวัสดิ์ ปกติ          
11  บ้านสํานักหว้า ปกติ          
12  วัดขุนตัดหวาย ปกติ          
13  เหมืองควนกรด ปกติ          
14  บ้านท่าหมาก ปกติ   90030021       
15  บ้านแซะ ปกติ          
16  บ้านควนขี้แรด ปกติ          
17  บ้านเขาจันทร์ ปกติ          
18  ทองอยู่นุตกูล ปกติ          
19  วัดช่องเขา ปกติ          
20  บ้านทุ่งนํ้าขาว ปกติ          
21  บ้านหนองสาหร่าย ปกติ          
22  วัดเกษมรัตน์ ปกติ          
23  บ้านทุ่งนาเคียน ปกติ          
24  บ้านป่าชิง ปกติ          
25  บ้านบ่อทอง ปกติ          
26  บ้านนนท์ ปกติ   บ้านนนท์  90030018 
27  บ้านปากช่อง ปกติ   บ้านปากช่อง  90030015     
28  บ้านพรุตู ปกติ          
29  บ้านท่าม่วง ปกติ          
30  บ้านเขาน้อย ปกติ          
31  บ้านพอบิด ปกติ
32  นิคมสร้างตนเองเทพา 3 ปกติ          
33  บ้านตาแปด ปกติ          
34  บ้านควนตีหมุน          
35  บ้านหว้าหลัง ปกติ          
36  บ้านท่าข่อย ปกติ          
37  บ้านโคกม้า ปกติ          
38  ชาติตระการโกศล ปกติ          
39  บ้านวังใหญ่ปลายรํา ปกติ          
40  บ้านบ่อนํ้าส้ม ปกติ          
41  บ้านควนหรัน ปกติ          
42  วัดลําพดจินดาราม ปกติ          
43  สมาคมไทยผลิตยา 2 ปกติ          
44  บ้านม่วงถํ้า ปกติ  
45  อายุรกิจโกศล ปกติ          
46  บ้านพังลา ปกติ          
47  บ้านแพร้ว ปกติ          
48  วัดปริก ปกติ          
49  วัดเทพาไพโรจน์ ปกติ          
50  กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ ปกติ          
51  นิคมสร้างตนเองเทพา 4 ปกติ          
52  บ้านตะเคียนทอง ปกติ     90030145     
53  วัดม่วงก็อง ปกติ          
54  บ้านควนหัวช้าง ปกติ          
55  บ้านเลียบ ปกติ          
56  มหิดล ปกติ          
57  บ้านนาม่วง ปกติ          
58  บ้านโหนด ปกติ          
59  บ้านช้างคลอด ปกติ          
60  บ้านควนไม้ไผ่ ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดช่องเขา  90030004 
61  บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ ปกติ          
62  บ้านปริกใต้ ปกติ          
63  บ้านทับโกบ ปกติ          
64  วัดทุ่งพระ ปกติ          
65  บ้านพรุเตียว ปกติ          
66  วัดนาหมอศรี ปกติ     90030071     
67  บ้านคลองแงะ ปกติ