รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
สุเหร่าคลองใหม่ ปกติ          
วัดโคธาราม ปกติ          
วัดลาดหวาย ปกติ          
เทวะคลองตรง ปกติ          
วัดกาหลง ปกติ          
ตลาดคลองสวน ปกติ          
เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร ปกติ          
วัดบางนางเพ็ง ปกติ          
วัดสว่างอารมณ์ ปกติ          
10  ละมูลรอดศิริ ปกติ          
11  คลองบ้านระกาศ ปกติ          
12  วัดสีล้ง ปกติ          
13  ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ ปกติ          
14  วัดคอลาด ปกติ          
15  คลองกระแซงเตย ปกติ          
16  คลองพระยานาคราช ปกติ          
17  ปากคลองมอญ ปกติ