รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สระแก้ว เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านเหล่ากกโก ปกติ          
บ้านเนินดินแดง          
บ้านใหม่ถาวร          
บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ          
บ้านซับถาวร ปกติ          
บ้านซับน้อย          
บ้านใหม่สระบุรี ปกติ          
บ้านพรสวรรค์ ปกติ          
บ้านวังแดง ปกติ          
10  บ้านนา(สามัคคีวิทยา)          
11  บ้านพรสวรรค์ ปกติ          
12  บ้านคลองเจริญสุข ปกติ          
13  บ้านซับเกษม          
14  บ้านท่าระพา          
15  บ้านคลองบุหรี่ ปกติ   27010060  ที่ห้องเ     
16  บ้านภูเงิน ปกติ          
17  บ้านโคกมะตูม ปกติ          
18  บ้านแก่งสีเสียด ปกติ          
19  สามัคคีสกุลอรุณวิทยา ปกติ          
20  บ้านวังสำลี ปกติ          
21  บ้านห้วยไคร้ ปกติ          
22  สามัคคีประชาสรรค์ ปกติ          
23  บ้านทุ่งพลวง ปกติ          
24  วัดเกศแก้ว ปกติ          
25  บ้านคลองปลาโด ปกติ   บ้านคลองปลาโด  27010016  บ้านคลองแลาโด  27010016 
26  บ้านคลองนางาม ปกติ          
27  บ้านหนองสมบูรณ์ ปกติ          
28  บ้านเขาแหลม ปกติ          
29  บ้านไร่สามศรี ปกติ          
30  วนาสงเคราะห์ ปกติ          
31  บ้านด่านชัยพัฒนา ปกติ          
32  บ้านคลองศรีเมือง ปกติ          
33  วังไผ่ ปกติ          
34  บ้านท่าผักชี ปกติ   บ้านท่าผักชี  27010126 
35  บ้านหนองไทร ปกติ          
36  บ้านห้วย ปกติ          
37  บ้านคลองอุดมสุข ปกติ          
38  บ้านคลองสำอางค์ ปกติ          
39  บ้านเขาดิน ปกติ          
40  วังศรีทอง ปกติ          
41  บ้านหนองนกกระเรียน ปกติ          
42  บ้านบึงพระราม ปกติ          
43  บ้านเนินผาสุก ปกติ          
44  วัดใหม่โพธิ์ทอง ปกติ          
45  บ้านคลองหมี ปกติ          
46  บ้านกิโลสาม ปกติ          
47  บ้านป่าระกำ ปกติ          
48  บ้านหนองปักหลัก ปกติ          
49  ธรรมยานประยุต ปกติ          
50  บ้านลุงพลู ปกติ          
51  บ้านวังปืน ปกติ          
52  ทับทิมสยาม05 ปกติ          
53  บ้านคลองทราย ปกติ          
54  บ้านเขาสามสิบ ปกติ          
55  บ้านซับสิงโต ปกติ          
56  บ้านหนองผูกเต่า ปกติ          
57  บ้านวังดารา ปกติ          
58  บ้านวังรี ปกติ   บ้านวังรี  27010112     
59  บ้านวังทอง ปกติ   บ้านวังทอง  27010137     
60  บ้านหนองแก ปกติ          
61  บ้านเทศมงคล ปกติ          
62  บ้านคลองคันฉอ ปกติ          
63  บ้านโป่งดาวเรือง ปกติ          
64  บ้านหนองผักหนาม ปกติ          
65  บ้านเขาข่า ปกติ          
66  บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) ปกติ          
67  บ้านเนินสวนอ้อย ปกติ          
68  บ้านท่าช้าง ปกติ          
69  อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) ปกติ   อนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ  27010070 
70  บ้านวังยาง ปกติ          
71  บ้านคลองอุดม ปกติ          
72  บ้านหนองข่า ปกติ   27010037       
73  บ้านเขาภูมิ่ง ยุบโรงเรียนแล้ว       27010113  27010113 
74  บ้านดอนดินแดง ปกติ