รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ขอนแก่น เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองหว้าสามัคคี          
บ้านหญ้าคาท่าหลวง          
บ้านหนองอรุณ ปกติ          
วังบงน้อยวิทยา          
บ้านวังหิน          
บ้านหนองคลองหนองทุ่ม          
บ้านโนนกราด          
บ้านโนนรังหนองบอน          
บ้านเปาะ          
10  บ้านทุ่งแค ปกติ          
11  บ้านหนองสะแบงสามัคคี ปกติ          
12  บ้านกุดหอยกาบ ปกติ          
13  บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว ปกติ          
14  บ้านหันโจดหนองกุง ปกติ          
15  บ้านโสกไผ่          
16  บ้านท่าหนองหว้า ปกติ          
17  บ้านโคกสูงวิทยา ปกติ          
18  บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว ปกติ          
19  บ้านหนองไทร ปกติ          
20  ชุมชนบ้านชาด ปกติ          
21  บ้านหนองห้าง เรียนร่วม ชุมชนบ้านชาด  ชุมชนบ้านชาด  40030025     
22  บ้านยานาง เรียนร่วม บ้านเพ็กใหญ่ฯ ชั้น ป.4-6  บ้านยานาง  40030021     
23  บ้านแวงน้อย ปกติ          
24  บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ          
25  บ้านหนองบัวแดงวิทยา ปกติ          
26  บ้านโนนใหญ่ ปกติ          
27  โนนชาดหนองช้างน้ำ ปกติ          
28  บ้านศุภชัย ปกติ          
29  บ้านหนองแวงโสกพระ ปกติ
30  บ้านหนองแวงนางเบ้า ปกติ          
31  บ้านปอแดง ปกติ          
32  บ้านคึมชาด เรียนร่วม บ้านหนองกุงโนนทัน  บ้านหนองกุงโนนทัน  40030123     
33  บ้านโคกสง่า ปกติ          
34  บ้านหนองกาว ปกติ          
35  มิตรภาพ 2 ปกติ          
36  บ้านกอกโนนแต้ ปกติ          
37  บ้านเพ็กน้อย เรียนร่วม บ้านโคกล่ามกลางตำแย  บ้านเพ็กน้อย  40030035     
38  บ้านเตาเหล็ก ปกติ          
39  บ้านโนนหอมโนนศาลา          
40  บ้านป่าเป้า ปกติ          
41  บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) ปกติ          
42  บ้านหินแร่          
43  บ้านหนองแวงน้อย ปกติ          
44  บ้านหนองแปน ปกติ          
45  บ้านกระหนวนดอนดั่ง ปกติ          
46  บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ปกติ          
47  บ้านกุดรู ปกติ          
48  บ้านหนองเรือ ปกติ          
49  บ้านหนองวัดป่า ปกติ          
50  ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ปกติ          
51  บ้านหนองแวงนอก ปกติ          
52  บ้านหนองกุงสว่าง ปกติ   40030168  40030168     
53  บ้านกุดหว้า ปกติ   40030143  40030143     
54  หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร ปกติ          
55  บ้านห้วยแคน ปกติ          
56  บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี ปกติ          
57  ผ่านบางอนุสรณ์ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหนองแวงโสกพระ  40030053 
58  บ้านโนนเขวาประชาศึกษา ปกติ          
59  บ้านเมย ปกติ          
60  บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) ปกติ   บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว  40030020     
61  บ้านหนองบะ ปกติ          
62  บ้านหนองไผ่วิทยา ปกติ          
63  บ้านห้วยโจด ปกติ          
64  บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ปกติ          
65  บ้านโนนทองหลางโคกสูง ปกติ          
66  บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา ปกติ          
67  บ้านรวงโนนไทโนนโจด ปกติ          
68  บ้านตลาดหนองแก ปกติ          
69  บ้านวังคูณ ปกติ          
70  บ้านโนนแดง ปกติ          
71  ไตรราษฎร์สามัคคี ปกติ          
72  บ้านวังขอนพาดหนองแวง ปกติ          
73  บ้านฝาผนังวังจาน ปกติ          
74  บ้านหนองแดง ปกติ          
75  บ้านโนนชาดวิทยา ปกติ          
76  บ้านถลุงเหล็ก ปกติ          
77  บ้านบะแหบหญ้าคา ปกติ          
78  บ้านดอนหันนาจาน ปกติ          
79  บ้านทางขวาง ปกติ          
80  บ้านละหานนา ปกติ          
81  บ้านโจดใหญ่ ปกติ          
82  บ้านโคกสูงประชาสรรค์ ปกติ          
83  บ้านโนนเมืองโคกกุง ปกติ          
84  บ้านหนองโกบวรวิทยา ปกติ          
85  บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ปกติ          
86  บ้านหนองบัวแดง ปกติ          
87  บ้านตะกั่วป่า ปกติ          
88  บ้านหนองคูบัว ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านตะกั่วป่า  40030148 
89  บ้านคึมชาตหนองผงนาดี ปกติ          
90  บ้านป่าเป้งน้ำซับ ปกติ          
91  บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว เรียนร่วม บ้านป่าเป้งน้ำซับ  บ้านป่าเป้งน้ำซับ  40030112     
92  บ้านคอนฉิม ปกติ          
93  บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ปกติ          
94  ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) เรียนร่วม บ้านรวงโนนไทยโนนโจด  ป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด)  40030103     
95  บ้านหันน้อย ปกติ          
96  ไตรคามราษฎร์บำรุง ปกติ          
97  โนนทองวิทยา ปกติ      
98  บ้านป่าไม้งาม ยุบโรงเรียนแล้ว บ้านรัตนะ      บ้านรัตนะ  40030068 
99  สหราษฎร์อนุกูล ปกติ          
100  บ้านหนองไผ่น้อย ปกติ          
101  บ้านโนนขามป้อม ปกติ          
102  บ้านแฝก ปกติ          
103  บ้านดอนชาด ปกติ          
104  บ้านหนองตะครอง ปกติ          
105  บ้านขุมปูน ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์   
106  บ้านใหม่นาเพียง ปกติ   บ้านใหม่นาเพียง  40030082     
107  บ้านหนองแสง ปกติ          
108  บ้านหนองเปล่ง ปกติ  
109  บ้านเหล่านกชุม เรียนร่วม บ้านสำโรง  บ้านสำโรง  40030161     
110  บ้านบะแค ปกติ          
111  บ้านหนองแซงแสงอรุณ ปกติ          
112  บ้านโนนข่าวิทยา ปกติ          
113  บ้านหันโสกเชือก ปกติ          
114  บ้านหินลาดนาดี ปกติ          
115  บ้านทับบา ปกติ          
116  หนองพลวงมิตรประชา ปกติ   40030128       
117  บ้านโนนธาตุ ปกติ          
118  บ้านหนองขี้เห็น ปกติ          
119  บ้านหลักด่าน ปกติ          
120  บ้านหนองขี้เห็น ปกติ          
121  บ้านป่าพร้าวบูรณะ เรียนร่วม หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา  หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา  40030041     
122  หนองมะเขือซองแมววิทยา ปกติ          
123  บ้านโนนตะโก เรียนร่วม หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา  หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา  40030041     
124  บ้านโสกน้ำขาว ปกติ          
125  บ้านชาดหนองเหล็ก ปกติ          
126  บ้านหลุบคา ปกติ          
127  บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ ปกติ          
128  บ้านหนองทุ่มหนองหว้า ปกติ          
129  บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า ปกติ          
130  บ้านสว่างวิทยา ปกติ          
131  บ้านสำราญ ปกติ          
132  บ้านโนนท่อน ปกติ          
133  บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ ปกติ          
134  บ้านหนองยาง ปกติ     40030159     
135  หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี ปกติ          
136  บ้านโนนสว่าง ยุบโรงเรียนแล้ว       ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์   
137  บ้านหนองทุ่ม ปกติ          
138  บ้านดอนดู่ ปกติ          
139  วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปกติ   วัดอัมพรฯ       
140  บ้านหนองบัวลอง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดอนดู่  40030136 
141  บ้านผักหวาน ปกติ          
142  บ้านโคกกลางประชาสรรค์ ปกติ          
143  บ้านเหล่าโนนคูณ ปกติ          
144  บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา ปกติ          
145  บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ปกติ          
146  บ้านขาม ยุบโรงเรียนแล้ว       ไตรมิตรวิทยา  40030184