รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สระแก้ว เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองบัวสันติสุข          
วัดสารคุณสโมสร          
บ้านหนองหอย          
บ้านเนินผาสุก          
บ้านวังรี ปกติ          
บ้านหนองหล่ม ปกติ          
บ้านหนองผักบุ้ง          
วัดหนองม่วง          
บ้านเจริญสุข          
10  บ้านโนนผาสุก ปกติ          
11  บ้านตุ่น ปกติ          
12  บ้านกุดม่วง ปกติ          
13  บ้านไทยสามารถ ปกติ          
14  บ้านคลองวัว ปกติ          
15  ทับทิมสยาม03 ปกติ          
16  บ้านหนองยาง ปกติ          
17  บ้านหนองใหญ่ ปกติ          
18  บ้านทดเจริญ ปกติ          
19  บ้านหนองตะเคียนบอน ปกติ          
20  อนุบรรพต ปกติ          
21  บ้านซับใหญ่ ปกติ          
22  บ้านโคกสะแบง ปกติ          
23  บ้านหนองแวง ปกติ          
24  บ้านภักดีแผ่นดิน ปกติ          
25  บ้านหนองหมู ปกติ          
26  บ้านคลองยางประชาสรรค์ ปกติ          
27  บ้านหนองจาน ปกติ          
28  บ้านด่าน ปกติ          
29  บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ปกติ          
30  บ้านเนินสะอาด ปกติ          
31  บ้านหนองแข้ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านทดเจรฺิญ  27020111 
32  บ้านเขาน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านทดเจรฺิญ  27020111 
33  บ้านฟากห้วย โอนไปสังกัดอื่น          
34  บ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง) โอนไปสังกัดอื่น          
35  บ้านกุดแต้ เรียนร่วม บ้านทดเจริญ  บ้านทดเจริญ  27020111     
36  ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ปกติ          
37  บ้านมะกอก ปกติ          
38  บ้านโนน ปกติ          
39  บ้านสี่แยก ปกติ          
40  บ้านกุดหิน ปกติ     27020088     
41  วัดห้วยเดื่อ เรียนร่วม บ้านโป่งคอม  บ้านโป่งคอม  72030051     
42  บ้านทดน้อย เรียนร่วม บ้านหนองบัว  บ้านหนองบัว  27020120     
43  กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ปกติ          
44  เมืองไผ่ ปกติ          
45  บ้านใหม่ศรีจำปาทอง ปกติ          
46  บ้านจัดสรรสามัคคี ปกติ          
47  บ้านแสนสุข ปกติ          
48  บ้านบ่อหลวง ปกติ          
49  บ้านหนองมั่ง ปกติ          
50  บ้านหนองหมูน้อย ปกติ