รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านบ่อสำราญ ปกติ          
บ้านหนองแขม ปกติ          
บ้านห้วยม้าลอย ปกติ          
วัดไชนาราษฎร์ ปกติ          
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ปกติ          
วัดคอกวัว ปกติ          
วัดช่องลม ปกติ          
วัดดอนสุโข ปกติ          
บ้านหัวทำนบ ปกติ          
10  วัดเวฬุวัน ปกติ          
11  บ้านสระบัวทอง ปกติ
12  วัดใหม่สิทธาวาส ปกติ          
13  หรรษาสุจิตต์วิทยา ปกติ          
14  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ          
15  วัดสองพี่น้อง ปกติ          
16  วัดดอนสงวน ปกติ          
17  วัดโคกยายเกตุ ปกติ          
18  บ้านโคกงูเห่า ปกติ          
19  บ้านดอนพุทรา ปกติ          
20  วัดท่าจัด ปกติ          
21  วัดใหม่เพชรรัตน์ ปกติ          
22  วัดใหม่บำรุงธรรม ปกติ          
23  วัดธัญญวารี ปกติ          
24  บ้านโคกหม้อ ปกติ          
25  วัดห้วยคู้สามัคคี ปกติ          
26  วัดเนินพระปรางค์ ปกติ          
27  บ้านรางโพธิ์ ปกติ          
28  วัดหนองหลอด ปกติ          
29  บ้านดงกะเชา ปกติ          
30  วัดสำเภาทอง ปกติ          
31  วัดราษฎรบำรุง ปกติ          
32  บ้านหนองแหน ปกติ          
33  วัดศรีสร้อยเพชร ปกติ          
34  พานิชชีวะอุปถัมภ์ ปกติ          
35  วัดคณฑี ปกติ          
36  วัดโคกสำโรง ปกติ          
37  บ้านหนองกุฏิ ปกติ          
38  วัดบ้านกรวด ปกติ          
39  บ้านหนองสลัดได ปกติ          
40  บ้านโป่งพรานอินทร์ ปกติ          
41  วัดลาดประทุมทอง ปกติ          
42  บ้านหนองวัลย์เปรียง ปกติ          
43  บ้านหนองฝ้าย ปกติ          
44  ตลาดขุนขยัน เรียนร่วม วัดไผ่โรงวัว  วัดไผ่โรงวัว  72020060     
45  วัดโบสถ์วิทยาคาร เรียนร่วม 72020122  72020122  72020122     
46  วัดท่ากุ่ม ปกติ          
47  บ้านหนองเฝ้า ปกติ          
48  วัดปทุมวนาราม ปกติ          
49  วัดใหม่ปทุมสูตร ปกติ          
50  บ้านโป่ง ปกติ          
51  วัดพรสวรรค์ ปกติ          
52  วัดบ่อคู่ ปกติ          
53  บ้านหนองโอ่ง ปกติ          
54  บ้านห้วยหิน ปกติ          
55  วัดหัวโพธิ์ ปกติ          
56  บ้านสระหลวง ปกติ          
57  วัดชีธาราม ปกติ  
58  บ้านดอนกลาง ปกติ
59  วัดเขาดีสลัก ปกติ          
60  วัดหนองยายทรัพย์ ปกติ          
61  วัดย่านซื่อ ปกติ          
62  บ้านโคก 7 ลูก ปกติ          
63  วัดหนองหลุม ปกติ          
64  วัดกกม่วง ปกติ          
65  บ้านบัวขาว ปกติ          
66  บ้านไผ่ตาโม้ ปกติ          
67  วัดนันทวัน ปกติ          
68  วัดสามัคคีธรรม ปกติ          
69  บ้านหัวเขา ปกติ