รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ขอนแก่น เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองแสง ปกติ          
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ปกติ          
บ้านท่ากระเสริม          
บ้านโนนแดงโคกเล้า ปกติ          
ชุมชนบ้านบัวใหญ่ ปกติ          
บ้านหัวบึง          
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง          
บ้านบึงกลาง          
บ้านนาฝาย          
10  สองห้องประชาบำรุง ปกติ
11  บ้านโนนหัวช้าง ปกติ          
12  บ้านหัวฝายประชานุกูล          
13  บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ปกติ   40040096  40040096     
14  บ้านคำนางปุ่ม          
15  บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง          
16  บ้านหัวดง          
17  ศิลาโป่งคำ          
18  บ้านโนนศรีสวัสดิ์          
19  บ้านคำม่วง ปกติ          
20  บ้านโนนจิก          
21  บ้านหินลาด ปกติ          
22  บ้านนาศรีดงเค็ง          
23  บ้านห้วยหินลาด          
24  บ้านโคกใหม่นายม ปกติ          
25  บ้านกุดพังทุย ปกติ       โรงเรียนบ้านกุดพังทุย  40040047 
26  บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ ปกติ          
27  บ้านทางพาดเขาสวนกวาง ปกติ          
28  บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง ปกติ          
29  บ้านหนองโอง ปกติ          
30  บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ปกติ       40040081  40040081 
31  บ้านโคกกลาง ปกติ   บ้านโคกกลาง  40040122  บ้านโคกกลาง  40040122 
32  บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป ปกติ          
33  บ้านโคกสูงสะอาด ปกติ          
34  บ้านคำแก่นคูณ ปกติ     40040054     
35  บ้านกุดกว้าง ปกติ          
36  บ้านคำป่าก่อ ปกติ          
37  บ้านหนองผือ ปกติ          
38  ศรีเมืองแอม ปกติ          
39  บ้านนาอ่างทอง ปกติ          
40  บ้านคำมืด ปกติ          
41  บ้านนาฝายเหนือ ปกติ          
42  บ้านนาเลาะ เรียนร่วม ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)  ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)  40040121     
43  บ้านคำมืดวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว   ไทยรัฐวิทยา๓๔(บ้านกุดโง้ง)  40040121  ไทยรัฐวิทยา๓๔ (บ้านกุดโง้ง)  40040121 
44  ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) ปกติ     40040121     
45  บ้านจำปาหัวบึง ปกติ          
46  บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ ปกติ          
47  บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ ปกติ          
48  คำบอนวิทยา ปกติ          
49  บ้านนาคู ปกติ          
50  บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ปกติ          
51  บ้านห้วยเตย ปกติ   บ้านห้วยเตย  40040183  บ้านห้วยเตย  40040183 
52  บ้านหลุบเลา ปกติ          
53  บ้านนางิ้วนาโพธิ์ ปกติ          
54  บ้านบะแต้ ปกติ          
55  บ้านศาลาดินห้วยเตย ปกติ   บ้านศาลาดินห้วยเตย  40040098     
56  บ้านหนองแวง ปกติ          
57  บ้านสว่าง ปกติ          
58  บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น ปกติ          
59  บ้านโนนหัวช้าง ปกติ          
60  บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) ปกติ     40090092     
61  บ้านภูคำเบ้า ปกติ          
62  บ้านหนองกุงขี้ควง ปกติ          
63  บ้านห้วยทรายศึกษา ปกติ          
64  บ้านหนองแวงคูป่าชาติ ปกติ          
65  บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา ปกติ          
66  บ้านหนองกุงดิ่ง ปกติ          
67  พระธาตุขามแก่น ปกติ          
68  บ้านโนนสังป่ารัง ปกติ          
69  บ้านหนองแสงน้อย ปกติ   40040100  40040100     
70  ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา ปกติ     40040130    40040130 
71  บ้านห้วยเชือก ปกติ          
72  บ้านโนนเชือก ปกติ          
73  บ้านน้ำสามวัง ปกติ          
74  บ้านคำแคนคำเจริญ ปกติ          
75  บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล ปกติ   40040043  40040043     
76  บ้านโคกสง่านางาม ปกติ          
77  บ้านโนนสง่า ปกติ          
78  ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด ปกติ          
79  บ้านขามป้อมดงเย็น ปกติ          
80  บ้านบ่อใหญ่ ปกติ          
81  บ้านห้วยยางสะอาด ปกติ          
82  บ้านแสงสว่าง ปกติ          
83  บ้านโนนสมบูรณ์ ปกติ          
84  บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข ปกติ          
85  บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง ปกติ          
86  บ้านหนองบัวคำมูล ปกติ   บ้านหนองบัวคำมูล  40040175     
87  บ้านหนองหว้าสุขใจ ปกติ          
88  บ้านห้วยไผ่หนองโน ปกติ          
89  อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ ปกติ          
90  นาคำพิทยาสรรพ์ ปกติ          
91  บ้านนาง้อง ปกติ          
92  บ้านกุดเชียงมี ปกติ          
93  บ้านหนองคู ปกติ          
94  บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) ปกติ  
95  บ้านท่าลาดคำตานา ปกติ   40040136  40040136  40040136  40040136 
96  บ้านโนนพยอม ปกติ          
97  บ้านคำสมบูรณ์ ปกติ          
98  บ้านกุดกระหนวน ปกติ          
99  บ้านสะอาดหนองเรือ ปกติ  
100  บ้านโสกแสง ปกติ          
101  บ้านหนองแวงเป่ง ปกติ          
102  บ้านเวียงแก้ว ปกติ          
103  บ้านฟากพอง ปกติ          
104  บ้านนาค้อ ปกติ          
105  บ้านห้วยเสือเต้น ปกติ          
106  บ้านหนองแต้ ปกติ          
107  คูคำพิทยาสรรพ์ ปกติ          
108  บ้านท่ามะเดื่อ ปกติ          
109  บ้านนาขาม ปกติ          
110  บ้านคำม่วมดงเย็น ปกติ          
111  บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว ปกติ          
112  บ้านกุดพังเครือ ปกติ          
113  บ้านโนนน้ำผึ้ง ปกติ          
114  บ้านป่าติ้ว ปกติ   40040124  40040124  40040124  40040124 
115  บ้านป่าเปือย โอนไปสังกัดอื่น          
116  โคกสูงกุดน้ำใส ปกติ          
117  บ้านดงเย็น ปกติ          
118  บ้านวังเกิ้ง ยุบโรงเรียนแล้ว          
119  บ้านขุนด่าน ปกติ          
120  บ้านโนนศิลาราศรี ปกติ          
121  บ้านหม้อ ปกติ          
122  บ้านโสกม่วง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านกุดพังทุย  40040047 
123  บ้านดงเรือง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านกุดพังทุย  40040047 
124  บ้านคอกคีแสนตอ ปกติ          
125  บ้านโคกกลางนาล้อม ปกติ   40040171       
126  บ้านทุ่งโป่ง ปกติ  
127  บ้านดงมัน ปกติ          
128  บ้านทุ่งโพธิ์ชัย ปกติ          
129  บ้านหนองหารจาง ปกติ