รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดอัมพาราม ปกติ          
บ้านราษฎร์ประสานจิต ปกติ          
บ้านทือ ปกติ          
บ้านทุ่งนางเภา ปกติ          
บ้านเบญจา ปกติ          
วัดบางน้ำจืด ปกติ          
บ้านบางหิน ปกติ          
บ้านท่าไคร ปกติ          
บ้านยาง ปกติ      
10  บ้านห้วยไผ่ ปกติ บ้านห้วยไผ่  84020016 
11  บ้านลูกเดือน ปกติ          
12  บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ปกติ          
13  วัดนาคาวาส ปกติ          
14  วัดหนองไทร ปกติ          
15  บ้านนาแค ปกติ          
16  วัดไตรรัตนากร ปกติ          
17  บ้านหนองมน ปกติ          
18  บ้านหนองเหรียง ปกติ          
19  บ้านมะม่วงงาม ปกติ          
20  บ้านวังพลาย ปกติ          
21  วัดน้ำรอบ ปกติ          
22  วัดราษฎร์บำรุง ปกติ          
23  บ้านเชี่ยวมะปราง ปกติ          
24  บ้านแม่แขก ปกติ          
25  บ้านหน้าซึง ปกติ          
26  วัดเดิมเจ้า ปกติ          
27  วัดถ้ำสิงขร ปกติ          
28  บ้านคลองชะอุ่น ปกติ          
29  บ้านปากน้ำท่ากระจาย ปกติ          
30  บ้านเชี่ยวหมวง ปกติ          
31  บ้านวังขุม ปกติ          
32  บ้านปากหาร ปกติ          
33  วัดบางปอ ปกติ          
34  บ้านคชาธาร ปกติ          
35  บ้านควนสุวรรณ ปกติ          
36  ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ปกติ          
37  วัดมหาถูปาราม ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านเกาะมุกด์  84020049 
38  วัดวิชิตธาราราม ปกติ          
39  วัดพระพรหม ปกติ          
40  บ้านคลองวัว ปกติ          
41  บ้านปากโตน ปกติ          
42  บ้านนาค้อ ปกติ          
43  วัดสุมังคลาราม ปกติ          
44  วัดนันทาราม ปกติ          
45  บ้านไทรงาม ปกติ          
46  บ้านใหญ่ ปกติ          
47  บ้านดินก้อง ปกติ   บ้านดินก้อง  84020061 
48  บ้านควนรา ปกติ          
49  บ้านย่านยาว ปกติ          
50  วัดน้ำพุ ปกติ          
51  วัดเขาพนมแบก ปกติ
52  วัดสระพัง ปกติ      
53  วัดแหลมไผ่ ปกติ          
54  บ้านแสนสุข ปกติ          
55  บ้านนา ปกติ          
56  บ้านหนองจอก ปกติ          
57  บ้านปากทำเรียง ปกติ          
58  บ้านเชี่ยวขวาน ปกติ  
59  บ้านจำปาทอง ปกติ          
60  สารภีอุทิศ ปกติ          
61  บ้านตะเคียนทอง ปกติ          
62  วัดพะแสง ปกติ          
63  วัดตรีธาราราม ปกติ          
64  บ้านย่านมะปราง เรียนร่วม วัดอินทราวาส  วัดอินทราวาส  84020069  วัดอินทราวาส  84020069 
65  บ้านเหนือน้ำ ปกติ          
66  บ้านทรายแก้ว ปกติ          
67  บ้านสหกรณ์ ปกติ          
68  บ้านศรีพนม ปกติ          
69  บ้านคลองราง ปกติ          
70  บ้านหินดาน ปกติ          
71  วัดอัมพาวาส ปกติ          
72  วัดอรัญญาราม ปกติ          
73  วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์) ปกติ          
74  วัดนิลาราม ปกติ          
75  บ้านทุ่งพลับ ปกติ          
76  บ้านชายท่า ปกติ          
77  วัดชัยธาราวาส ปกติ          
78  วัดธารน้ำไหล          
79  บ้านทุ่งโพธิ์ ปกติ          
80  วัดบ่อมะปริง ปกติ          
81  บ้านเชี่ยวเฟือง ปกติ          
82  วัดบางมะเดื่อ ปกติ          
83  บ้านศรีปทุมวัลย์ ปกติ