รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.สุรินทร์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) ปกติ          
บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)          
รุ่งรัฐวิทยา          
บ้านตั้งใจ          
บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)          
บ้านแจรน(ปอเกีย0พลินอุทิศ 1)          
บ้านกาเกาะ          
บ้านระหาร ปกติ          
บ้านพันธุลี          
10  บ้านระกา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)          
11  บ้านตาเปาว์ ปกติ     32010084     
12  บ้านจบก ปกติ          
13  สามัคคีวิทยา          
14  บ้านบุแกรง 0 ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)          
15  บ้านหนองพลวง ปกติ          
16  บ้านโนนงิ้ว ปกติ          
17  บ้านวารไพรศรี ปกติ          
18  บ้านไพรษรสำโรง ปกติ          
19  บ้านกาเจาะหนองไผ่ ปกติ          
20  บ้านม่วงทรัพย์โกฎิ์ ปกติ          
21  บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง          
22  บ้านอาวุธ          
23  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) ปกติ          
24  บ้านหนองขนาด ปกติ          
25  บ้านตะมะหนองกระจาน          
26  บ้านศรีราชา          
27  บ้านสังแก ปกติ          
28  บ้านดู่โศก ปกติ          
29  บ้านบึง0เบาะอุ่น ปกติ          
30  บ้านตลาดตาโหมก ปกติ          
31  บ้านบึง(สนง.สลากกินแบ่งสมทบสร้าง 2531)          
32  บ้านพะเนา          
33  บ้านตาเพชร          
34  บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่58          
35  บ้านกุง ปกติ          
36  บ้านหนองสนิท ปกติ     32010149     
37  บ้านขวาวใหญ่ ปกติ          
38  บ้านทะนงชัย ปกติ บ้านทะนงชัย  บ้านทะนงชัย  32010085    32010085 
39  บ้านกันโจรง ปกติ          
40  บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) ปกติ          
41  บ้านสะโน ปกติ          
42  บ้านหนองท่ม ปกติ          
43  บ้านโคกยาง ปกติ   บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)  32010039     
44  บ้านขยอง ปกติ          
45  บ้านมะลูจรุง ปกติ          
46  บ้านระเภาว์ ปกติ   บ้านระเภาว์  32010041     
47  บ้านโคกกะเพอ ปกติ   บ้านโคกกระเพอ  32010057     
48  ทวีคามวิทยา ปกติ          
49  บ้านตะเคียน ปกติ          
50  บ้านอังกัญ 0 โคกบรรเลง ปกติ          
51  บ้านระวี ปกติ          
52  บ้านขามราษฎร์วิทยาคม ปกติ          
53  บ้านลุมพุก ปกติ          
54  บ้านโคกอาโพน ปกติ          
55  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ ปกติ          
56  บ้านพระปืด ปกติ          
57  บ้านโคกเพชร ปกติ          
58  บ้านขนาด ปกติ          
59  บ้านบุอาไร ปกติ          
60  บ้านจรวย ปกติ          
61  บ้านตาเมาะ ปกติ          
62  บ้านขนวน ปกติ          
63  บ้านหนองพญา ปกติ          
64  บ้านตำปูง ปกติ   บ้านตำปูง  32010061     
65  เสกวิทยาคม ปกติ          
66  บ้านละหุ่งหนองกก ปกติ          
67  บ้านระไซร์สองชั้น ปกติ          
68  บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) ปกติ          
69  บ้านตระแบกน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว 32010007      บ้านนาเกา  32010007 
70  บ้านเวียย ปกติ          
71  อุปัชฌาย์พวนอุทิศ ปกติ          
72  บ้านใหม่ ปกติ          
73  บ้านพม่า ปกติ          
74  บ้านหนองแคน ปกติ          
75  บ้านจักจรูก ปกติ     32010009    32010009 
76  บ้านหนองจิก ปกติ          
77  บ้านหนองกุง ปกติ
78  บ้านปะตะเมาะ ปกติ          
79  บ้านเล้าข้าว ปกติ     32010092     
80  บ้านส้มป่อย ปกติ          
81  บ้านกันตรง ปกติ          
82  บ้านหนองเต่า ปกติ     32010019     
83  บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย0พลินอุทิศ 2) ปกติ          
84  บ้านว่าน ปกติ          
85  บ้านโคกกรวด ปกติ          
86  บ้านสามโค ปกติ          
87  ดรุณวิทยากร ปกติ          
88  บ้านโนนลี ปกติ          
89  บ้านกันแสง ปกติ          
90  บ้านจังเอิดหนองแมว ปกติ          
91  บ้านโคกปราสาท ปกติ          
92  บ้านดินแดง ปกติ          
93  บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) ปกติ          
94  บ้านใต้ฆ้องโนนจิก ปกติ          
95  บ้านโชค ปกติ          
96  บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช ปกติ          
97  บ้านสังแกหนองคู ปกติ     32010192     
98  บ้านอันโนง ปกติ          
99  บ้านนาเสือก ปกติ          
100  บ้านหมื่นศรีน้อย ปกติ          
101  บ้านหนองกระดาน ปกติ          
102  บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) ปกติ          
103  ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) ปกติ          
104  บ้านห้วยโนนเจริญ ปกติ          
105  บ้านบุญโลก ปกติ          
106  บ้านหนองขวาว เรียนร่วม บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์  บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์  32010132     
107  บ้านโคกลาวหนองเหล็ก ปกติ          
108  บ้านกระออม ปกติ          
109  บ้านกันจารย์ ปกติ          
110  บ้านข่า ปกติ          
111  บ้านหนองขาม ปกติ          
112  บ้านแกสระใหญ่ ปกติ          
113  บ้านบุฤาษี ปกติ          
114  บ้านสนวนนางแก้ว ปกติ          
115  บ้านโคกสำโรง ปกติ          
116  บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา เรียนร่วม บ้านจอมพระ  บ้านจอมพระ  32010113     
117  บ้านโนนถ่อน ปกติ          
118  บ้านหนองกง ปกติ          
119  บ้านผักไหม ปกติ          
120  บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) ปกติ          
121  บ้านแสลงพันบุณเยิง ปกติ   บ้านแสลงพันบุณเยิง  32010107     
122  บ้านค้อ ปกติ